19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 2
ދަރިއަކު ލިބިގެން ޖަޕާނު ވަޒީރަކު އަލަށް ޗުއްޓީ އަށް

ހުކުރު ދުވަހު އަލަތު ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގަތް ޖަޕާނުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޝިންޖީރޯ ކޮއިމޫރީ ދެ ހަފުތާގެ ޕެޓާނިޓީ ލީވެއް ނަންގަވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 9
ހުރިހާ ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެނިކޮށްދޭން ކޯޓުން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނިކޮށް ނުދޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެސް ކައިވެނިކޮށް ދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 5
ބަަތަލާ ނުޒޫ ކައިވެނިކޮށްފި

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ބަތަލާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ) މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 2
ބޭވަފާތެރިވުމުން ފިރިމީހާ 20 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

އަންބަކު ފިރިމީހާ ވިއްކާލި ވާހަކަ އެންމެ އަސަރު ގަދަކޮށް ދައްކުވައި ދީފައި ވަނީ 1997 ގައި ރިލީޒްކުރި ހިންދީ ފިލްމު "ޖުދާއީ" ގަ އެވެ. އެ ފިލްމުގައި ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީ އޭނާގެ ދެ ކުދިންގެ ބައްޕަ އަދި އިންތިހާ އަށް އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އަނިލް ކަޕޫރް، ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކާއި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ވިއްކައިލަނީ މުއްސަނދި...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ދިޔައީ އެމްބިއުލާންސްގައި

މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއަކަށް، ކައިވެނިކުރާ ދެ މީހުން އާއިލާގެ މީހުންނާ އެކު، އެމްބިއުލާންސެއްގައި ދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކަން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 1
ލޯތްބާ އެކު ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ

މިއީ ހަމަ ހަގީގީ ލޯބީގެ ވާހަކަ އެކެވެ. ކައިވެންޏަށް މި އަހަރު 52 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންޏަށް ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް ލޯތްބަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ހައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން އުޅެނިކޮށް، ދިމާވެ އުފެދުނު ލޯބި އަދިވެސް އެ ތާޒާކަން މަތީގައި އެބަ އޮތެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
ކައިވެންޏަށް ޕްރޮޕޯޒް ކުރީ ވީޑިއޯ ގޭމަކުން

އެކި މީހުން ލޯބި ހުށަހަޅަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. މީގެ އެންމެ އާންމު ގޮތްތަކަށް ބަލާ އިރު ފިނިފެންމަލާއި ޗޮކްލެޓަކީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗިއްސެވެ. އަދި ކައިވެންޏަށް ޕްރޮޕޯޒް ކުރާ އިރު، އަނގޮޓި ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށް ވެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އުމުރުގެ ފަރަގަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ކައިވެނިކުރާ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެއް ކަމަކީ އުމުރާ އެއްވަރުގެ މީހަކު އިހުތިޔާރު ކުރުމެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނުސުރެ ވެސް އެ މީހަކަށް ވުރެ އެތައް އަހަރެއް ދޮށި ނުވަތަ އެތައް އަހަރެއް ހަގު މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގަ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުން އެ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 11
ކައިވެނީގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރާ ޕްރޮގްރާމަށް ލުޔެއް

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުސޫލު ފެމިލީ ކޯޓުން ލުއިކޮށް ދީފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 22
އަންނަ އަހަރު ރީތި ތާރީހުތަކުގައި ކައިވެންޏެއް ނެތް

އަންނަ އަހަރު ވެސް އެއްވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކޮށް ނުދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ. އެހެންވެ އަންނަ އަހަރުގެ ބައެއް ރީތި ތާރީހުތަކުގައި ކައިވެންޏެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
އަނބިމީހާގެ އާމްދަނީ ކުޑަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުދެކޭތި

މި ޒަމާނަކީ ފިރިހެނުންނާ އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބުރަކޮށް އަންހެނުން މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ޒަމާނެކެވެ. އެހެންވެ ކުރިއާ ހިލާފަށް އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންގެ އަދަދު މިހާރު އަންނަނީ މަދުވަމުންނެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ކައިވެންޏަށް 80 އަހަރު، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކައިވެނީގެ ރެކޯޑް އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ކައިވެންޏަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 4
ދެ ފިރިން ގެންގުޅުނު މީހަކު 7 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުވައިތުގެ އަންހެނަކު ދެ ނަމެއްގައި އައިޑީ ކާޑު ހަދައިގެން ދެ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް 7 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުވައިތުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ޓެނިސް ތަރި ރަފައެލް ނަޑާލް ކައިވެނިކޮށްފި

ސްޕޭންގެ މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ރަފައެލް ނަޑާލް ހޯމަ ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

October 23, 2019 4
މި ދެމަފިރިން 22 ވަނަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގިނަ ދަރިން ހޯދުން އޮންނަނީ ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި މި ވިސްނުން މާ ބޮޑެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
ކައިވެނީގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދަރިން: ވިކްޓޯރިއާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްއިސް ގާލްސް" ގެ މެމްބަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ކައިވެނީގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، ދެ މީހުން ވަރިފަށަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދޭތެރެއިން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 3
ފިރިމީހާގެ ގޭގައި ފާހާނާ ހުރުން ކައިވެނީގެ ޝަރުތަކަށް

އިންޑިއާގެ މަދިޔަ ޕަރްދޭޝްގެ ބޯޕާލްގައި ފިރިހެނަކު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ އޭނާގެ ގޭގައި ފާހާނާއެއް ހުރިކަން އަންހެން މީހާ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ފިރިހެނަކު ރުއިން ބޮޑު ކަމަކަށް ހެދުމުން މާފަށް އެދެފި

ދައްތަގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޖަޒުބާތީވެގެން ގޮސް ރޮވުމުން އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވި ހުތުރެއް ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ޗެޗްނިއާގެ ޒުވާން...

October 11, 2019 2
ތަށިން އިސްތައްޓެއް ފެނުނަސް މިހާ އަނިޔާވެރިވާކަށްނުވާނެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންހުންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް، ފިރިމީހާ އަށް ދިން ނާސްތާގައި އިސްތައްޓެއް އޮވެގެން ކަމަށް ބުނެ އަނބިމީހާގެ ބޯ ބޭލުވި...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓު ހުންނަ މީހާ ކައިވެނިކޮށްފި

ބޯބޯގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އަދި ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގައި ދިރިއުޅޭ، އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓް ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ބުރުހާން ކްރިސްތީ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 7
އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ދައުވާކޮށް ބަދަލު ހޯދައިފި

އަނބިމީހާ ބޭވަފާތެރިވީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ މީހަކު ދައުވާކޮށް އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އަތުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 750،000 ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 6
އިންޑިއާގެ ބެޑިމިންޓަން ތަރީގެ ކައިވެންޏަށް އެދެނީ

އިންޑިއާގެ 70 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޕީވީ ސިންދޫއާ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުވެގެން އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.