15 ޖުލައި

July 15, 2019
ދަހި ކަމަށް ބުނެ އަނބީިމީހާ އަނިޔާކުރާތީ ދައުވާކޮށްފި

ދަހިކަމުން، އާއިލާ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަރަދު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ތަކުރާރުކޮށް އަނިޔާކުރާތީ ޔޫއޭއީ މީހަކު އަނބިމީހާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 48
ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން އަންހެނަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަމިއްލަ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށެއްގައި އުޅުނު ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން ފެމިލީ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 2
އުމުރުން 100 އަހަރުވެފައިވާ ދެ މީހަކު ކައިވެނިކޮށްފި

އުމުރުން ގަރުނެއް ވެފައިވާ، އެމެރިކާ ދެ މީހަކު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 7
ފިލި ފިރިމީހާ ފެނުނީ ޓިކްޓޮކްގައި ނަށަނިކޮށް

ޓިކްޓޮކްގެ މައްސަލަ އިންޑިއާގައި ބޮޑު ވަބާވައަކަށްވެގެން އެ އެޕް ދާދި ފަހުން މަނާ ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުއްދަ ދިނުމަކީ ހަމަ ނަސީބަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މި އަންހެން މީހާގެ ހަޔާތުގައި ޓިކްޓޮކް އަދާކުރި ދައުރު ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 12
ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ކައިވެނީގެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރުން މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 3
ބައްޕައަކާއި ދަރިންގެ ވާހަކަ އިންސްޓަގްރާމުން

ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅޭ ސައިމަންގެ ވާހަކަ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްގެން އުޅެނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުން ފެންނަ ފޮތޯތަކާ ހެދި އެވެ. ސައިމަން އޭނާ ސިފަކޮށް ދެނީ މިހެންނެވެ. "ފާދާ އޮފް ޑޯޓާޒް" އެވެ. "1 މޭން: ފައިވް ވިމެން-އައުޓްނަމްބާޑް" އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ބިލް އާއި މެލިންޑާ ގޭޓްސްގެ ކައިވެނީގެ ސިއްރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އެމެޒޯންގެ ބާނީ ޖެފް ބެޒޯސް އާއި އަންހެނުން މެކެންޒީ ބެޒޯސްގެ 25 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅައިލި ވާހަކައިން ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލި އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ފައިސާ އަކީ ހުރިހާ އުފަލެއް ނޫންކަން މިކަމުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޖެފް އާއި މެކެންޒީ ވަކިވާން ނިންމި ސީދާ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 11
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެ ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 16
ގަވައިދާ ހިލާފު، ރަމްޒީ ކައިވެންޏެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ރިސޯޓެއްގައި ރަމްޒީ ކައިވެއްޏެއް ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 4
ކައިވެނި ކުރިތާ ތިން މިނެޓް ފަހުން ވަރި

މިއީ ކުވައިތުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ކުރު ކައިވެނި ކައިވެނި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ކައިވެނި ދެމިއޮތީ އެންމެ ތިން މިނެޓަށެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 3
17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 1) - އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކުރި 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 11
އަލަތު ކައިވެނި ކެޓަގަރީން ފޯމުލި އެންމެންނަށް ފްލެޓް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި 7000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތި މީހުންގެ ތެރެއިން އަލަތު ކައިވެނި ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 5
އަނބިމީހާގެ ބޭވަފާތެރިކަން ގޫގުލް ސްޓްރީޓް ވިއުއިން

އަނބިމީހާ ހިލޭ ފިރިހެނަކާ އެކު ގުޅުން ބާއްވާކަން ގޫގުލް ސްޓްރީޓް ވިއުއިން ފަޅާ އެރުމާ ގުޅިގެން، ޕެރޫގެ މީހަކު އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018
ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ނުޖެހޭ: މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 13) - ފިރިކަލުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފަސްޓް ލޭޑީ މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 9
ފިރިމީހާގެ ފޯނު ބެލުމުން ތިން މަހަށް ޖަލަށް

ޔޫއޭއީގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނު ހުޅުވައިގެން ބެލި މައްސަލައެއްގައި، ފިރިމީހާ ދައުވާ ކުރުމުން އަނބިމީހާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 5
"ފުރިހަމަ" އަންބަކަށް ވާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް!

"ފުރިހަމަ" އަދި "ރަނގަޅު" އަންބަކަށް ވާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް އިންޑިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ފެންބޮޑުވިޔަސް ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ދިޔައި ކުރިއަށް

ފިލިޕިންސްގައި ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮއްވައި ފެން ބޮޑުވުމުން ވެސް ހަފުލާ ފަސްނުކޮށް، ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 35
"ކައިވެނިކުރަން ދޭންވީ ބްރިޖެއް ނޫން، ދަރުބާރުގެ"

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވީ މާލެ އާއި ހުޅުލޭ ގުޅާލާ ބްރިޖް މަތީގައި ނޫން ކަމަށާއި ދަރުބާރުގެ ފަދަ އިމާރާތްތައް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 06, 2018 6
އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންގެ ކައިވެނި އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންނާ

މި ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތަކަށް ބަލާލައިފި ނަމަ، ފުރަތަމަ ހީވާނީ ފޮޓޯގައި ފެންނަ މީހުން ޑަބަލްކޮށް ދައްކަން ފޮޓޯ އެޑިޓްކޮށްފައި ހުރީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ ކައިވެނި ކުރި ދެ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 131
ބްރިޖްމަތީގައި ކުރާ ކައިވެނީގެ ހަރަދުތައް ސަރުކާރުން

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖް މަތީގައި ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ކައިވެނީގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 2
އަގުބޮޑު ކައިވެނިތައް އަވަހަށް ރޫޅޭނެ؟

ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރުވާއިރު ފައިސާ ހުއްޓަސް، ހައްދެއް ވެސް އޮންނަން ވާނެ އެވެ. ކައިވެންޏަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް އަންނާނެ މުހިއްމު ދުވަހެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަކަށް އައިސް ކައިވެނި ހަފުލާތައް ބާއްވަނީ ދެއްކުންތެރި ކަމުގެ ގޮތުންނޭ ބުނާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.