19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެންޏާމެދު ސީރިއަސްކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ އިރު ވެސް ބައިވެރިޔާ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ އިޝާރާތެއް ދޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުންގެ ގުޅުން އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާ އިރު ވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 2
ދަރިއަކު ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުތޯ އަހާތީ އުނދަގޫވޭ: ބިޕާޝާ

ދަރިއަކު ހޯދާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ފެންނަ ކޮންމެ ތަނަކުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރާތީ ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
އެންމެ ދުވަސްވީ ކައިވެންޏަށް 79 އަހަރު

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޖޯޑުގެ މަގާމު އިކުއެޑޯގެ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ޑްރައިވަރުންގެ ފޯނު ވަގަށްނަގަނީ!

ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިއްކާލައި އާއިލާގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރަން އިންޑިއާގެ އެހުމްދުއާބާދު ދޫކޮށް ޕޫނޭ އަށް ދިޔަތާ ތިން ވަނަ އަށްވީ ދުވަހު އޮޓޯ ރިކްޝޯ ޑްރައިވަރަކާ ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެނިކުުރުމުން އެކަމާ ރުޅިގަދަވެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޑްރައިވަރުންގެ މޮބައިލް ފޯނުތ ވަގަށް ނަގަމުން ދިޔަ މީހަކު...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 21
ޝަލަބީ އާއި ޝިފާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި ޝިފާ އިބްރާހިމް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 3
އަނބިމީހާ މަރުވުމުން ސްޓެޗޫއެއް ހަދައި އާ ގެޔަކަށް

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ އެދުމަކަށް ބިނާކުރި ރީތި ގެ ނިމުމުގެ ކުރިން އަނބިމީހާ މަރުވެފައި ވާތީ، ގެ ނިންމުމަށް ފަހު އަނބިމީހާގެ ސްޓެޗޫއެއް ހަދައި އެ ގޭގައި "ގެންގުޅެން" ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 7
ގެއްލުނު ދަރިފުޅު 32 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

ޗައިނާގެ އާބާދީ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުރިން ގެންގުޅުނު، އެންމެ ދަރިއަކު ހޯދުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ވޭން އުފުލާ މީހުން މިހާރު ވެސް އެބަތިއްބެވެ. އަލަތު ދަރިފުޅަކީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ އެ ހިސާބުން ދެން ދަރީން ހޯދުން ހުއްޓުނީ އެވެ. ފުރަތަމަ ލިބޭ ދަރި އަކީ އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އުންމީދުކޮށް ދެވަނަ ދަރިއެއް ހޯދުމުގެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ކައިވެންޏަށް އަހަން ކުރި ޕްލޭނުން އެޕާޓްމަންޓް އަޅިއަށް

ލޯބިވެރިޔާ ގާތުން އިންނަން އަހަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު ތައްޔާރުވެ އެޕާޓްމަންޓްގައި އުތްބައްތި ރޯކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެތަން އަނދައި އަޅިއަށްވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 9
އެންމެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ފިންލެންޑްގެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މާރިން ލޯބިވެރިޔާ މާކަސް ރައިކޯނެންއާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދުވަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 7
ވީޑިއޯ މެދުވެެރިކޮށް އެންމެ ގިނަ ކައިވެނި އޮތީ މިއަދު

މިއަދަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުން އެންމެ ގިނަ ކައިވެނިކޮށް ދިން ދުވަސް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 6
އާއިލާއިން ދެއްކި މީހާ އާއި ލޯބިވެރިޔާއާ ވެސް އިނދެފި

އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު، އޭނާ ކައިވެނިކުރަން އާއިލާ އިން ދެއްކި މީހާ އާއި އަސްލު ލޯބިވެރިޔާއާ އެއްފަހަރާ އެއްފަހަރާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 14
ވަރި ކައިވެނީގެ މައުލޫމާތަށް އޮންލައިން ނިޒާމެއް ހަދަނީ

ވަރި ކައިވެނީގެ މައުލޫމާތުތައް އޮންލައިންކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
ދަރިންނަށް ހަރަދުނުދޭ ވާހަކަ ނަވާޒުއްދީން ދޮގުކޮށްފި

އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ ކައިރިން ވަރިވާން އަންހެނުން އާލިއާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ދަރިންނަށް ހަރަދުނުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ނަވާޒުއްދީންގެ ވަކީލު އަދުނާން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 3
ޑެންމާކް ބޮޑުވަޒީރުގެ ކައިވެނި ތިން ފަހަރަށް ފަސްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މި އަހަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ކައިވެނިތައް ވަނީ ތާވަލުން ކައްސާލައިގެން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކެންސަލްކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތައް ވަނީ ކުރިން ބާއްވަން ނިންމިހާ ކުލަގަދަކޮށް ބޭއްވެން ނެތުމުން ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބާއްވައިފަ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންގެ ކައިވެނީގެ...

24 ޖޫން

June 24, 2020 35
ކައިވެންޏަށް ހަތަރު ދުވަސް، ހިތާމަވެރި މަރެއް

ކައިވެންޏަށް އެންމެ ހަތަރު ދުވަހުގައި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 24, 2020 25
ދެމަފިރިންގެ މުދާ ކޯޓަށް ބެހޭނީ އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން

ކައިވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން ހޯދާފައިވާ މުދާތައް ކައިވެނި ރޫޅުމުން ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ބެހޭނީ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ކުރިން އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން ހަދާފައި އޮވެގެން...

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
ދެމަފިރިންގެ އިސްކޮޅުގައި ވެސް ތިން ފޫޓް

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ފީރޯޒް ނިންމައިގެން ހުރީ ކައިވެނިކުރާނެ މީހަކު ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު 25 އަހަރުގެ ޒުވާނާގެ ހަޔާތް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އަލަތު ކައިވެންޏާ އެކީ ބަދަލުކޮށްލައިފަ އެވެ. މި ކައިވެނީގެ ހާއްސަ ކަމަކީ އިސްކޮޅުގައި އެންމެ ތިން ފޫޓް ހުރި ފީރޯޒަށް ހަމަ އެ އިސްކޮޅުގެ އަންބަކު ލިބުމެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ސައޫދީ ލޮކްޑައުންގައި ސިއްރު ކައިވެންޏާއި ވަރި އިތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުން އެ މީހުންގެ އަނބިންނަށް ނޭނގި އެހެން މީހުންނާއި ކައިވެނިކުރުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ހުރެ...

June 04, 2020 1
ވަރީގެ ބަދަލުން އަންހެނަކު އޭޝިއާގެ ބިލިއަނަރަކަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް އާއި އަންހެނުން މެކެންޒީގެ ކައިވެނި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރޫޅައިލުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ބަދަލާ އެކީ މެކެންޒީ އޭރު...

02 ޖޫން

June 02, 2020 2
އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން: ޕަމެލާ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުރި ކައިވެނި އެންމެ 12 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރޫޅުނު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަން، އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ، އެންމެ ފަހުން ކުރި ކަމަށް ބުނާ ކައިވެންޏާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
މި މީހާ އަށް ފުރާނާ އަށް ވުރެ މުހިންމުވީ ފޯނެއް

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސްމާޓް ފޯނެއް ގަނެ ނުދީގެން އަމިއްލަ ގައިގައި ރޯކޮށްލުމުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.