08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓު ހުންނަ މީހާ ކައިވެނިކޮށްފި

ބޯބޯގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އަދި ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގައި ދިރިއުޅޭ، އިސްކޮޅުގައި ދެ ފޫޓް ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ ބުރުހާން ކްރިސްތީ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 7
އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ދައުވާކޮށް ބަދަލު ހޯދައިފި

އަނބިމީހާ ބޭވަފާތެރިވީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ މީހަކު ދައުވާކޮށް އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އަތުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 750،000 ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 6
އިންޑިއާގެ ބެޑިމިންޓަން ތަރީގެ ކައިވެންޏަށް އެދެނީ

އިންޑިއާގެ 70 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޕީވީ ސިންދޫއާ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުވެގެން އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 135
"ދެ ފިރިން" ތިބުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަވަނީ!

ސުރުޚީގައި އެ އޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަންކަން ހަމައިން ނެއްޓި، ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކުގެ ބޭރުން އެ މީހަކަށް "ސައްހަ" ކަމަށް ފެންނަހާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ނުބައި ނަތީޖާ އެކި ދިމަދިމާލުން ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. ކައިވެންޏާއި ވަރި އަކީ އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ބޮޑު ކަމެކެވެ. ކޯޓުގައި ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 6
ސައުދީގައި 5 މިލިއަން މީހުން ހުސްހަށިބަޔަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ 33 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީގައި ފަސް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ކައިވެނި ނުކޮށް، ހުސްހަށިބަޔަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޖެނެރެލް އޮތޯރިޓީ އޮފް ސްޓެޓިކްސް އިން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 5
ފިރިމީހާ އަބަދު ކިޔަވާތީ އަނބިމީހާ ބޭނުމީ ވަރިވާން

ވަގުތު ނުދީ، ފިރިއެއްގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އުފާތަކުން މަހުރޫމުކޮށް، ފިރިމީހާ އަބަދު ކިޔަވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު ވަރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 8
ފިރިމީހާ މާ ބޮޑަށް ލޯބިވާތީ ވަރިވާން ކޯޓަށް

އާންމުކޮށް އަނބިން ފިރިން ގާތުން ވަރިވާން ކޯޓަށް ދަނީ ދެ މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ޖެހި އެކީގައި ނޫޅޭވޭ ހިސާބަށް ދިއުމުންނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ މުޅިން އާދަޔާހިލާފު ހާދިސާއެކެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 46
އަލަތު ކައިވެންޏާއެކު ގޯއްޗެއް ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް

ގެދޮރު ނެތް މީހުންނާއި އަލަށް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާ ދިވެހިންނަށް ރަށްރަށުން ގޯތި ދިނުމަށް ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު މަޖިލިހަށް ގަރާރެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 5
އަބަދު ލައްޑޫ ކާންދޭތީ ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމައިފި

ހަށިރައްކަލަށް ކަމަށް ބުނެ އަބަދު ލައްޑޫ ކާންދޭތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި، 10 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލަން އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 51
ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އުމުރު މަތިކުރަނީ

ކުޑަކުދިން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ އުމުރު 15 އަހަރަށް މަތިކޮށް އަދި ކުޑަކުދިން ކައިވެނިކުރުން މުޅިން މަނާކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ އާ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ ބިލް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 11
ދުބާއީގެ ވެރިޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޯޓުން ހިމާޔަތްހޯދަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 31) - ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝެއިޚް މުހައްމަދު އަލް މަޚްތޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޕްރިންސަސް ހަޔާ ބިންތު އަލް ހުސެއިން ފިއްލަވައިގެން ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގެ ހިމާޔަތަށް އެކަމަނާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 152
ދެއަންބަށް ދެން އިނދެވޭނީ ދޮށީ އަނބި ބަޔާންދީގެން!

ދެ އަންބަށް ކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ދޮށީ އަނބިމީހާ އާއި ދަރިންނަށް ޚަރަދު ކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނބިމީހާގެ ބަޔާނެއް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019
ދަހި ކަމަށް ބުނެ އަނބީިމީހާ އަނިޔާކުރާތީ ދައުވާކޮށްފި

ދަހިކަމުން، އާއިލާ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަރަދު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ތަކުރާރުކޮށް އަނިޔާކުރާތީ ޔޫއޭއީ މީހަކު އަނބިމީހާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 48
ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން އަންހެނަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަމިއްލަ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށެއްގައި އުޅުނު ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން ފެމިލީ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 2
އުމުރުން 100 އަހަރުވެފައިވާ ދެ މީހަކު ކައިވެނިކޮށްފި

އުމުރުން ގަރުނެއް ވެފައިވާ، އެމެރިކާ ދެ މީހަކު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 7
ފިލި ފިރިމީހާ ފެނުނީ ޓިކްޓޮކްގައި ނަށަނިކޮށް

ޓިކްޓޮކްގެ މައްސަލަ އިންޑިއާގައި ބޮޑު ވަބާވައަކަށްވެގެން އެ އެޕް ދާދި ފަހުން މަނާ ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުއްދަ ދިނުމަކީ ހަމަ ނަސީބަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މި އަންހެން މީހާގެ ހަޔާތުގައި ޓިކްޓޮކް އަދާކުރި ދައުރު ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 12
ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ކައިވެނީގެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރުން މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 3
ބައްޕައަކާއި ދަރިންގެ ވާހަކަ އިންސްޓަގްރާމުން

ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅޭ ސައިމަންގެ ވާހަކަ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްގެން އުޅެނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުން ފެންނަ ފޮތޯތަކާ ހެދި އެވެ. ސައިމަން އޭނާ ސިފަކޮށް ދެނީ މިހެންނެވެ. "ފާދާ އޮފް ޑޯޓާޒް" އެވެ. "1 މޭން: ފައިވް ވިމެން-އައުޓްނަމްބާޑް" އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ބިލް އާއި މެލިންޑާ ގޭޓްސްގެ ކައިވެނީގެ ސިއްރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އެމެޒޯންގެ ބާނީ ޖެފް ބެޒޯސް އާއި އަންހެނުން މެކެންޒީ ބެޒޯސްގެ 25 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅައިލި ވާހަކައިން ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލި އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ފައިސާ އަކީ ހުރިހާ އުފަލެއް ނޫންކަން މިކަމުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޖެފް އާއި މެކެންޒީ ވަކިވާން ނިންމި ސީދާ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 11
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެ ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.