14 މެއި

May 14, 2018 2
އުމުރުން ދުވަސްވާ ފަހުން ކުރާ ކައިވެނިތައް ރޫޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ކައިވެނިކުރާ އުމުރާއި ކައިވެނީގެ އުމުރާ ގުޅުން އެބަހުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޔުޓާ ޔުނިވަސިޓީގެ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝޮލޮޖީ ޕްރޮފެސަރު ނިކޮލަސް ވުލްފްފިންގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
ކިނބުލެއް އަތް ކާލުމުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ކައިވެނިކޮށްފި

ޒިމްބާބުވޭގައި ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ އަންހެނަކު ކޯރެއްގައި ކެނޯ ދުއްވަނިކޮށް ކިނބުލެއް ހަމަލާދީ އެއް އަތް ބުރިކޮށްލުމުން ވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮވެ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
ސަލާންކޮށްލާ ގޮތުން ހިތް ދެވިދާނެ

އަތާއަތްޖޮޑުކޮށް ސަލާންކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ހައްލަކަށް ވެސް ވެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެއްގައި މިފަހަރު ދައްކަނީ ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
ލޯބި އިތުރުވާނީ އަނބިމީހާއަށް އެހީވެގެން

ސިންކު ތެރެއަށް ގިނަވެފައި ހުންނަ ތަށިތައް ދޮވެލަދިނުމަކީ މާބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިހާ ކުޑަ ކަމަކުން ވެސް ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިކޮށްދޭނެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 4
ކައިވެނި ދަމަހައްޓަން ލޯތްބާއި ފައިސާ ވެސް ބޭނުން

ކޮންމެ ހާލެއްގައި އުޅެން ޖެހުނަސް ލޯބިވަންޏާ ކައިވެނި ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބުނާތީ އިވެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ލޯތްބެއް ވިޔަސް އަތްމަތި ދަތިވުމަކީ ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 2
ސަލްމާން ބުނަނީ ކައިވެނިކުރަން ފައިސާ ނެތް ކަމަށް

ސަލްމާން ޚާނަކީ މިވަގުތު ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަތަލުންގެ ތެރެއިން ކައިވެނި ނުކޮށް ތިބި މަދު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ. އެހެންވެ ކައިވެންޏެއް ނުކުރާ ސަބަބާއި...

February 25, 2018 3
ޝުއައިބުއާ ކައިވެނިކޮށް ދިޕިކާ އިސްލާމް ވީތަ؟

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސަސުރާލް ސިމަރް ކާ"ގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ލީޑް ރޯލު އަދާކުރި ދިޕިކާ ކައްކަރް އާއި ޝުއައިބު އިބްރާހީމް ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފަ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
އެކަނިވެރި މައިންނަށް ވުރެ އެކަނިވެރި ބަފައިން ބަލި

އެކަނިވެރި މައިންނާ އަޅާބަލާއިރު އެކަނިވެރި ބަފައިންގެ އުމުރު ކުރުވުމުގެ ނުރައްކާ ދެ ގުނައަށް އިތުރު ކަމަށް ކެނެޑާގައި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 3
އެމެރިކާ ދެ މީހަކު ކޯޓުގެ ފާޚާނާ ތެރޭ ކައިވެނިކޮށްފި

ކައިވެނިކުރަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ދިޔަ ދެ މީހުންނަށް އެ ކޯޓުގެ ފާހާނާ ތެރޭގައި ކައިވެނިކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 10
އިސްލާމްވި ހިންދޫ ޒުވާނާގެ ކައިވެންޏަށް ކޯޓުގެ ރުހުން

ހަދިޔާ ޖަހާން އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޝާފިން ޖަހާންގެ ކައިވެނި ކެރެލާ ހައިކޯޓުން ރޫޅާލި މައްސަލައިގައި ހަދިޔާއާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމި އޭނާގެ ކައިވެނި ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 31
"އުތީމު މަހާރަންދުން"ގެ ކައިވެނީގެ ރަން

މިއީ ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ހއ. އުތީމު، މަހާރަދުންގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިއީ ވެސް ހަމަ އެ ރަށަށް އުފަން "މަހާރަދެކެ"ވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޖިހާދާއި އެ ރަށަށް ލިބިފައިވާ މަތިވެރި ޝަރަފް ދެމެހެއްޓުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި "އުތީމު މަހާރަދު"ގެ ނަން ބޭނުންކުރާ އިރު އަހުމަދު ސުހައިލަކީ ވެސް އެ ރަށް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 13
ކައިވެނިކޮށް އަނބިންގެ މުދާ ފޭރޭ މީހަކު ފަޅާއަރައިފި

އިންޑިއާގެ ކޮއިމްބަތޯރުގެ މީހަކު އުމުރުން ދުވަސްވީ މުއްސަނދި އަންހެނުންނާ ކައިވެނިކޮށް އެމީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ފޭރިގަނެގެން ފިލައިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ފަޅައިއަރައިފި އެވެ. މި މީހާގެ ކަންތައް ފަޅާއެރިއިރު އަށެއްކަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު މީހަކާ އިނދެ އެމީހުންގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވަނީ ފޭރިގެންފަ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 5
ރޮހިންޖާ މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުން މަނާކުރުމަށް ކޯޓުން ތާއީދު

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 9) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 1
ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާދޭން ފަށައިފި

އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގާނޫނީ ލަފާ، ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ދޭން ފެމެލީ ލީގަލް ކުލިނިކުން ފަށައިފި އެވެ.

December 18, 2017 16
ރީތި ތާރީޚު 18/8/18 ގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭނެ

އަންނަ އަހަރު އަންނާނެ ރީތި ތާރީޚެއް ކަމަށްވާ އޮގަސްޓް 18، 2018 (18/08/18) އަކީ އާންމު އުސޫލުން ކައިވެނިކޮށް ނުދޭ ދުވަހެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ދުވަހު ކައިވެނި ކޮށް ދޭ ގޮތަށް ފެމިލީ ކޯޓުން...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 27
ކައިވެނި ނުކޮށްދޭ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ރީތި ތާރީޚެއް

ރީތި ތާރީޚުތަކުގައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެ އާދަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވެސް އެބައޮތެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރީތި ތާރީޚުތައް ހޯދައިގެން އެ ދުވަހެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ކައިވެނި ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ ތާރީޚުތަކަށް ބަލާއިރު،...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 4
ދަރިން ނުލިބޭތީ އެޑޮޕްކޮށްގެން 51 ކުދިން

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ދެމަފިރިއެއް ކަމަށްވާ މީނާ ރާނާ އާއި ވިރެންދުރަ ރާނާ އަކީ ދަނޑުވެރި ދެމަފިރިންނެވެ. އުމުރުން މިހާރު 50 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މި މީހުންގެ ކައިވެންޏަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރުވީ އިރުވެސް ދަރިއަކު ނުލިބެ އެވެ. އެހެންވެ ކުރި ޓެސްޓްތަކުން، މީނާގެ ރަހިމުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓިއުމަރެއް އިންކަން އެނގުނެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން ލޯބިވެރިޔަކާ އެކު ފިލައިފި

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން، އަންހެންމީހާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔަކާ އެކު ދުވެ ފިލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 28
ހަގީގީ ލޯތްބަކީ މިއީ؛ ފިރިމީހާއަށް ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ

ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދިގެން ފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހުއްޓާ އަބްދުﷲ ރިޒާއަށް، ހޮސްޕިޓަލުން ދިމާވި ރަހުމަތްތެރިޔަކު ކިޔައިދިނީ އެ ބަލީގައި ދިމާވި ހިތްހަލާކުވާ ފަދަ ވާހަކައެކެވެ. ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުނީ ކިޑްނީ ވަނީ ފެއިލްވެފައިވާކަން އެނގުމާ އެކު އޭނާ ދޫކޮށްލާފައި އަނބިމީހާ ދިޔައީ ކަމަށެވެ. އެކަމާ އެ ރަހުމަތްތެރިޔާ،...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 15
ހަދިޔާ: އިސްލާމްވެ ކައިވެނިކުރުމުން އަނިޔާގައި

ހަދިޔާ އާއި ޝާފިން ޖަހާންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި އިންޑިޔާގެ ކޯޓަކުން އެ ދެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި އެ ކައިވެނި ރޫޅާލި ވާހަކަ އިންޑިއާގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ހަދިޔާ އާއި ޝާފިންގެ ކައިވެނި ރޫޅާލީ ހަދިޔާގެ ބައްޕަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 25
ޑީޕޯޓްކުރި ފިރިމީހާ ގެންނަން ކުރި ދައުވާ ކާމިޔާބެއްނުވި

ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ ބިދޭސީއަކާ ދިވެހި އަންހެނަކު ކައިވެނިކޮށް، ފިރިމީހާގެ ޑީޕޯޓް ކެންސަލް ކުރަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ފިރިމީހާގެ އާއިލާ އަށް ވިހަ ދިނީ ވަރިކޮށް ނުދީގެން

މުލްތާން (ނޮވެމްބަރު 2) - ފިރިމީހާ އާއި ފިރިމީހާގެ އާއިލާގެ 16 މީހަކަށް ޒަހަރު އަޅާފައި ހުރި ކިރެއް ބޯންދީގެން އެ މީހުން މަރާލީ ވަރިކޮށްނުދީގެން ކަމަށް އެކަން ކުރި އާސިޔާ ބީބީ ބުނެފި އެވެ.