03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 2
ބޮޑު ވަގެއް ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައި ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ތާނޭ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި "ވަގުންގެ" ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއް އޮތެވެ. މި ހަފުލާއަށް ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މެހެމާނުން ދިޔައިރު މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެކި ކަހަލަ ވައްކަން ކުރުމަށް ނަން މަޝްހޫރު މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީހުންގެ ކަރުގައި އޮންނަ ފަށް ދަމައިގަތުމަށް މަޝްހޫރު މީހުންނާއި...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 1
130 އަނބިން ގެންގުޅުނު ނައިޖީރިޔާ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ނައިޖީރިއާގައި އިލްމު ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ، 130 އަނބިން ގެންގުޅު މުހައްމަދު ބެއްލޯ އަބޫބަކުރު އުމުރުން 93 އަހަރުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 3
އަލަތު ކައިވެނީގައި ނޫނީ ޕާޓީ ބޭއްވުން މަނާކޮށްފި

ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކުގައި މީހުންނަށް ޖާފަތް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި އަލަތު ކައިވެނީގައި ކަމަށް ޗައިނާގެ ސިޓީއެއްގައި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 7
އަނބިމީހާއާ ވާހަކަ ނުދައްކާ 20 އަހަރު ހޭދަކޮށްފި

ޖަޕާނު މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ ވާހަކަ ނުދައްކާތާ 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި އެވެ. ނަމަވެސް މި ދެމަފިރިން މިހާ ދުވަހު ވެސް އުޅެފައި ވަނީ އެކީގައި އެއް ގެއެއްގަ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 1
އެކަނިވެރިންނަށް ކައިވެނިކުރާނެ މީހުން ހޯދައިދެނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ އެކަނިވެރިންނަށް ކައިވެނިކުރާނެ މީހުން ހޯދައިދިނުމުގެ ކެމްޕޭނެއް އިންޑިއާގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ކޮށްދޭ ކަމަކީ ފިރި ނުވަތަ އަނބި މަރުވެ ނުވަތަ ވަކިވެ ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ މީހުންނާއި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ތިބޭ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016
ކައިވެނި ޕާޓީގައި ސަޔާއި ކޮފީ ވިއްކައިފި

އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާ އަކަށް ގޮސް އެތަނުން ސައި ބުއިމުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނަކު ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 24
ކައިވެނި ހަފްލާގައި ލިބުނު ފައިސާ ޖަމިއްޔާއަކަށް ދީފި

އާއްމުކޮށް ކައިވެނި ހަފްލާއެއްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޚާއްސަވާނީ ކައިވެނިކުރާ ދެމަފިރިންނަށެވެ. އެހެން އެންމެން ވަގުތު ހުސްކޮށްގެން އެ މީހުންގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެ ހަދިޔާ ދީ ހަދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު، ދިވެހި ދެމަފިރިއަކު ގަސްދުކުރީ އެ ދެ މީހުންގެ ބޮޑު ދުވަސް އެހެން ބަޔަކަށް ޚާއްސަކުރާށެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 12
ކައިވެނިނުކޮށް ލިބޭ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނުން ބަދަލު

ކައިވެނިން ބޭރުން އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ހިމަނާ މައުލޫމާތު، އެ ކުދިންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް ހިމެނުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާ އެކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016
ކައިވެންޏަށް 70 އަހަރު، ލޯތްބަށް ފަނޑުކަމެއް ނާދޭ

މިއީ މި ޒަމާނުގައި ވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ގަބޫލުކުރަން އުނދަގުލެވެ. ނަމަވެސް މި ދެމަފިރިން މި ވަނީ ހަގީގީ ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް މުޅި އުމުރު އެކަކު އަނެކަކަށްޓަކައި ހޭދަކުރުން އުފަލަކަށް ހަދާ މީހުން މިހާރު ވެސް އުޅޭކަން ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 6
އުމުރުން ދޮށީ މަހުޖަނާ ކުރި ކައިވެނިން ލިބުނީ ކެއްސެއް

ފްރާންސްގެ ޒުވާން އަންހެނަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ކެއްސެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 3
ކައިވެންޏަށް ފަސް އަހަރު ވީއިރު ވެސް ހަނީމޫންގައި!

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަނީ ހަނީމޫންއަކީ މުޅި އުމުރު ދުވަހަށް ނުފިލާނެ ވަރުގަދަ ހަނދާންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އާ ކައިވެންޏަށް ފަހު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހަނީމޫން ގޮސްލަން ބޭނުންވެ އެވެ. ހަޔާތުގެ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކުގެ ހަނދާންތައް ރައްކާކުރުމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ހަނީމޫނަށް ދަނީ އެންމެ ހަފުތާއަކަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ދެ ހަފުތާ...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 6
ކައިވެނި ހުށަހެޅީ ފުލުހުން ގޮސް ކުޑަކަކޫ ޖަައްސުވާފައި!

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އަލަބާމާގައި ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ގޮސް ފިރިހެނަކު ކުޑަކަކޫ ޖެއްސުމަށް ފަހު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ކައިވެނި ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފިރިހެން މީހާގެ އެދުމަށް އަދި ލޯބިވެރިޔާ އަށް ވެސް ނޭނގި ފުލުހުން އޭނާ އަށް ވެދިން އެހީއެކެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 4
ޖަޕާން މީހުން ރޮމެންޓިކެއް ނޫން، އެކަން މައްސަލައަކަށް

ޖަޕާން މީހުން އުޅޭލެއް ބިޒީކަމުން ލޯބީގެ މާ ފޮޅުވާކަށް ވަގުތެއް ނުލިބެ އެވެ. ލޯބިގެން ގިނަ ދުވަހު އުޅުމަކީ އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި ބޭކާރު ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެހެން ކައިވެނި ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ ގިނަ ފަހަރަށް ޚިޔާރުކުރަނީ ކޮންމެވެސް ރައްޓެއްސެކެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 3
ޗުއްޓީ ނުލިބުމުން ކައިވެނިކުރީ ވެބްކެމް މެދުވެރިކޮށް!

މިޒަމާނުގައި އެންމެން ވެސް އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީ ދިރިއުޅުމެކެވެ. ހަފުތާ ބަންދެއް ވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ޗުއްޓީއަކަށް ނުލިބެ އެވެ. އާއިލީ މުހިއްމު ފަންކްޝަންތަކަށް ވެސް މަސައްކަތް ބުރަކަމުން ނުދެވޭ ފަހަރު ގިނަ އެވެ. މިއީ ކުރާ މަސައްކަތަށް އެމީހުން ފަރުވާ ބަހައްޓާ މިންވަރު ހާމަވާ ކަމަކަށް ވިޔަސް މިފަދަ މީހުން ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 5
"ޑޯލީ ކީ ޑޯލީ" ބަލައިގެން ފިރިމީހާ އަށް ލަނޑު ދީފި

ފިލްމު "ޑޯލީ ކީ ޑޯލީ" ގައި ކައިވެނިކުރުމަށް ފަހު ފިރިމީހާ ފޭރިގެންފައި ސޯނަމް ކަޕޫރު ފިލަ އެވެ. އެ ފިލްމުގައި ސޯނަމް ކަންކުރި ގޮތަށް، އިންޑިއާގެ އަލަތު އަންބަކު ވަނީ ފިރިމީހާގެ ފައިސާތައް ހިފައިގެން ފިލައިފަ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 3
ޔޫކޭގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ކައިވެނި ކުރި މީހާ

މުނިކާފަ ކިޔާފައިވާ ރޮން ޝެޕާޑް މިހާރު ދަނީ ނުވަ ވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ރޮން މިފަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ އޭނާއަށް ވުރެ 42 އަހަރު ހަގު މީހަކާ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ...

November 28, 2016 5
އަނބިމީހާ މޭކަޕް ނުކޮށް ހުއްޓާ ފެނުމުން ވަރިކޮށްލައިފި

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިޜޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައި އަލަށް ކައިވެނިކުރި މީހަކު އޭނާގެ އަންހެނުން މޭކަޕް ނުކޮށް ހުއްޓާ ފެނުމުން ވަރިކޮށްފި އެވެ. އެމީހާ ބުނަނީ މޭކަޕް ނުކޮށް ހުރުމުން އަނބިމީހާ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 2
ދެމަފިރިންނަށް ވެސް އަދުލުވެރި ގޮތް އިސްލާމް ދީނުގައި އޮވޭ

އިސްލާމް ދީނަކީ ފިރިހެނުންނަށް ބޭއިންސާފުވުމެއް ނެތި ހައްގުތައް ދޭ ފަދައިން އަންހެނުންގެ ތަބީއަތާއި ފިތުރަތާއި އަންހެނުންގެ ޒިންމާތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެވިގެން އަންހެނުންނަށް ވެސް...

November 25, 2016 2
އެންމެ ކުރު ދެމީހުން ކައިވެނިކޮށް ރެކޯޑް ހަދައިފި

އިސްކޮޅުން ތިން ފޫޓަށް ވުރެ ވެސް ކުރު ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި ގިނިސް ބުކްސް އޮފް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސް އަށް އަރައިފި އެވެ. މި ދެ މީހުން...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 4
ގެއްލުނު ލޯބި 65 އަހަރު ފަހުން ލިބި ކައިވެނިކޮށްފި

ހަގީގީ ލޯބިވާ މީހަކު މަތިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާނެ އެވެ. އަދި ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެ ލޯބި ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރާނެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 10
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ލޯތްބަށް ހުރަހަކަށް ނުވި

އާރިފް އިބްރާހިމް ތަމްބޭގެ އިސްކޮޅުގައި ހުންނަނީ އެންމެ 106 ސެންޓިމީޓަރެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 3.47 ފޫޓެވެ. އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ޕޫނާގައި ދިރިއުޅޭ އާރިފްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު ވެސް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ އޭނާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބީވާ އަންބަކު ލިބިފަ އެވެ. މި ދެމަފިރިންނަށް މިހާރު ދަރިއަކު ވެސް ލިބި އާއިލާ ފުރިހަމަވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 2
ކައިވެނީގެ ހެދުން 50 އަހަރު ފަހުން ވެސް ހެޔޮވަރު

އަލަތު ކައިވެނީގައި 50 އަހަރު ހޭދަކުރެވޭނީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެވެ. އަދި އަލަތު ކައިވެނި ކުރި ދުވަހު އެޅި ކައިވެނީގެ ހެދުން އޭގެ 50 އަހަރު ފަހުން ހެޔޮވަރުވާނީ އެއަށް ވުރެ ވެސް މަދު ބަޔަކަށެވެ. މިޒަމާނުގައި ގިނަ މީހުންނަށް 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ލީ ހެދުމެއް ވެސް ހެޔޮވަރު ވިޔަސް އެއީ ނަސީބެކެވެ.