01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016
ފެނުކައްކާ ބޮލީގެ އިއްޒަތް ލިބޭ އަންހެނުން

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވަޒަންވެރިޔަކާ ކައިވެނިކުރެވުމަކީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް، އަންހެނަކަށް މިފަދަ ފިރިހެނަކު ލިބިއްޖެ ނަމަ ކަމުގެ ބޮޑުކަން އިތުރުވެގެންދެ އެވެ. އެކަމަކު ކަން ނިމިގެން ދަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ހިތްދަތި ކަމުގަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 21
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނެތި ކުދިންގެ ކައިވެނި ނުކުރެވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ ކުޑަކުދިންގެ ކައިވެނިކޮށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައިވެނިކޮށް...

September 20, 2016 8
އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާ

ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހި ފިިރިއަކު ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މީހާ 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 3
ފިރިމީހާ މާބޮޑަށް ފަލަވުމުން ކޯޓުގައި ވަރިއަށް އެދިއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ފިރިމީހާ މާބޮޑަށް ފަލަވެ ސިފަ ހުތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ މިސްރުގެ އަންހެނަކު ވަރިއަށް އެދި އެ ގައުމުގެ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 28
ރާއްޖޭގައި ކައިވެނި ކުރާ އުމުރުފުރާ މަތިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މީހުން އަލަތު ކައިވެނި ކުރާ އުމުރު މަތި ވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 4
ކުޑަ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށްފި ނަމަ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ދާރުއްސަލާމް (ޖުލައި 9) - ގެމްބިއާ އާއި ޓެންޒޭނިއާގައި ކުޑަ ކުދިންނާ ކައިވެނި ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 3
އިންޑިއާގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ވަރި ގިނަވަނީ

އިންޑީއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ފެމެލީ ކޯޓަކީ އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓްތަކުގެ ތެރެއިން 2014 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ވަރީގެ މައްސަލަތައް ނިންމައިދިން ކޯޓެވެ. ވަރީގެ ރޭޓް އިންޑިއާގައި އެންމެ މަތީ ކެރެލާ، މަހަރަޝްތުރާ، މަދުޔަ ޕްރަދޭޝްގަ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
އާއިލާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނި ކުރި ފިރިމީހާ މަރާލައިފި

ލާހޯރު (ޖޫން 18) - އާއިލާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ފިރިހެނަކަށް އަންހެން ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 3
އާއިލާ ނުރުހޭ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރި ދަރި އަންދާލައިފި

ލާހޯރު (ޖޫން 9) - އާއިލާ އިން ނުރުހޭ މީހަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެން ދަރިއެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި ޕާކިސްތާނުގެ މަންމައަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 2
ޕާކިސްތާނުގެ ޓީޗަރު މަރާލި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 4) - ޕާކިސްތާނުގައި ކައިވެނީގެ ހުށަޙެޅުމަކަށް އިންކާރު ކުރި 18 އަހަރުގެ ޒުވާން ޓީޗަރުގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 1
ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު ވަރިފަށުގައި

މިއީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ އެވެ. އެ ދިރާސާއިން ދައްކަނީ އެ ގައުމުގެ ކޮންމެ ފަސް ކައިވެންޏަކުން އެއް ކައިވެންޏެއްގައި ބައިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބޭ ކަމާއި ވަރިވުމާ މެދު ވިސްނާ ކަމެވެ. އޮންނަ ކަމަކީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ޖަރުމަނު މީހެއްގެ އަތުން ހޯދި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ޖެހިިއްޖެ

ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ޖަރުމަނު އަންހެނެއްގެ އަތުން ދެ ދިވެއްސަކު ހޯދި ހަތަރުު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަނބުރާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.