24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 12
މާސްގައި އޭލިއަނުން، އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި

މާސްގައި އޭލިއަނުން އެބަ އުޅެ އެވެ. އިންސާނުންނަށް ނުފެންނަނީ އެވެ. އެސްޓްރޮބަޔޮލިޖިސްޓުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި، އިންސާނުންނަށް ވުރެ، އޭލިއަނުންގެ ވިސްނުން ތޫނެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
އިންސާނުން މާސް އަށް އުފުލާ ރޮކެޓް

އެހެރަ ފެންނަނީ ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ރޮކެޓެކެވެ. ކިޔަނީ "ސްޓާޝިޕް" އެވެ. އުފައްދަނީ "ސްޕޭސްއެކްސް"އޭ ކިޔާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ބޭނުމަކީ ހަނދަށް އަދި މާސްް އަށް އިންސާނުން އުފުލުމެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 3
މާސް އަށް ދިއުމަށް ދައުވަތެއް

ނާސާ އިން ޖައްވަށް ފޮނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މީހުން އުފުލާކަށް އަދި ނުފަށަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރަމްޒީކަމެއްގެ ގޮތުގައި، މީހުންގެ ނަން އުފުލަ އެވެ. އަދި ބޭނުން ނަމަ ބޭނުން މީހަކަށް އެ މީހެއްގެ ނަން ލިސްޓްކުރެވެ އެވެ. މާސް އަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް، މިހާރު އޮތް ފުރުސަތަކީ، ޖިސްމާނީ ހަށިގަނޑަށް ވުރެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ނަން މާސް އަށް...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 6
މާސް އަށް މީހުން އުފުލަން ހެދި އުޅަނދު ދައްކާލައިފި

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މާސް އަށް މީހުން އުފުލުމުގެ އުންމީދުގައި އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކްގެ ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސް އިން ބަންނަމުން ދިޔަ އުޅަނދު "ސްޓާޝިޕް" ގެ އެސެބްލްކޮށް ނިންމައިލުމަށް ފަހު، ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
މާސް އުޅަނދު އަންނަ އަހަރު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން މާސް އަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކްގެ ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސް އިން ބަންނަމުން އަންނަ ޖައްވީ އުޅަނދު "ސްޓާޝިޕް" ގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އޭތި އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 6
ނާސާގެ އުޅަނދު މާސް އަށް ޖައްސައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 27) - އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީ ނާސާގެ ޖައްވީ ރޮބޮޓް މާސްގެ ބިމަށް ތިރިކޮށްފި އެވެ.

November 27, 2018 6
މާސް އަށް ވުރެ ކުރިން ހަނދަށް

އިންސާނުން މާސް އަށް ފޮނުވަން ކުންފުނިތަކުން ތެޅިގަތެއް ކަމަކު، އެއީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ކިތަންމެ ބަޔަކަށް އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ކުރަން ހުރި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ކިޔުރިއޯސިޓީ މާސްގައި 6 އަހަރު

ބިމުން ފުރައިގެން ކިޔުރިއޯސިޓީ މާސް އަށް ދިއުމަށް 253 ދުވަސް ހޭދަވި އެވެ. ނާސާއިން ކިޔުރިއޯސިޓީ ފުރުވާލީ ނޮވެމްބަރު 26، 2011 ގަ އެވެ. ދިގު ރާސްތާއެއް ކަޑައްތުކޮށް މާސް އަށް ފޯރުމަށް ނުވަ މަސް ދުވަސް ނެގި އެވެ. އެ އުޅަނދު މާސްގެ ބިމަށް ޖެއްސީ އޮގަސްޓް 6، 2012 ގަ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 7
މާސްގައި ގެދޮރު އަޅަނީ

ދުނިޔެ ތޮއްޖެހިއްޖެ އެވެ. ބިމުގައި ޖާގައެއް ނެތެވެ. ޖާގަ އޮތް ތަނަކީ މާސް އެވެ. އެކަމަކު އިންސާނުން އަދިވެސް ތިބީ ދުނިޔޭގަ އެވެ. މާސް އަށް ދެވޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ދެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 6
ސޯލާ ސިސްޓަމްގައި ފަނިއެޅުމުގެ ބިރު

ސާފު ތަނެއް ގޮތުގައި ސޯލާ ސިސްޓަމް ބޭއްވުމަށް ނާސާއިން ގެންގުޅޭ ގަވައިދުތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ސަބަބަކީ، ދުނިޔެއިން ބޭރު ބިންތަކުގައި އިންސާނުން އާބާދުވުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް އާންމު ކުންފުނިތަކުން ޝައުގުވެރިވެފައި ވާތީ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
ސްޕޭސްއެކްސް އަށް ވުރެ ކުރިން ބޮއިން މާސް އަށް

ފިނި ހަނގުރާމަ އަދިވެސް ނުނިމެ އެވެ. ވާދައިގެ ރޭސް އަދިވެސް އޮތީ ކުރިއަށެވެ. ފިނި ހަނގުރާމަ އަކީ އެއްއިރެއްގައި ރަޝިޔާ އަދި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެވެ. އެ ވާދަވެރިކަން ފާލުންނެއްޓި މިހާރު އޮތީ ފަރުދުންނާ ހަމާގަ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 1
މާސް އަށް ކަރަންޓްލުމަށް ނިއުކްލިއާ ރިއެކްޓަރެއް

ނާސާއިން ރާވަނީ ހަނދު ފަހަނައަޅައި ދަތުރުކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު، ހަނދުން ބިއްދޮށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި، ހަނދަކީ މުހިންމު ބަނދަރެކެވެ. އެހެންވެ، އެހެން ޕްލަނެޓެއްގައި ދިރުން ގޮވާންކުރުމުގެ ކުރިން، ހަނދަށް ކަރަންޓްލާންޖެހެ އެވެ. ގޮސް އައިސްވުމަށް ފަސޭހައަކަށެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕް، މާސްއަށް އިންސާނުން ފޮނުވުމުގެ ރޭހަށް

އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން އަލުން ހަނދަށް އަދި އޭގެ ފަހުން މާސް އަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާއަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ...

December 12, 2017 5
އަލަށް އުފެދުނު ރަށެއް ގުދުރަތީ ލެބަކަށް

ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި އޮންނަ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިގެން އުފެނު ރަށެއްގެ އާދަޔާ ޚިލާފް ސިފަތަކާ އެކު ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާތަކުގެ އަމާޒަކަށް އެތަން ވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 4
ހަނދަށް ގެންގޮސްދީބަލަ!

ޖައްވީ ޓޫރިޒަމް ފެށުމަށް މަހުޖަނުން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. ޖައްވުގައި ފިނިބުރު ޖަހާލައި، ހަނދުގައި ކޮފީއެއް ބޯލަން އެދޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ވެސް ދިގުވަނީ އެވެ. "ސްޕޭސްއެކްސް" ކޯޕޮރޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި، ހަނދަން ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދި އާންމުގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ވަރަށް ބޮޑު އަގެއް އެ ކޯޕޮރޭޝަނަށް ދައްކައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
ޖައްވީ އުޅަނދު މާސް އަށް ވެއްޓުނު ތަން ފާހަގަވެއްޖެ

ޖާމަނީ (އޮކްޓޯބަރު 22) - ޔޫރަޕުން ޖައްވަށް ފޮނުވި އުޅަނދު ސްކިއާޕެރެއްލީ މާސް އަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް "ވެއްޓުނު" ތަން އެމެރިކާގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުގެ އެހީގައި ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
ޖައްވީ އުޅަނދު މާސް އަށް ތިރިކުރަނިކޮށް ގެއްލިއްޖެ

ޔޫރަޕުން ޖައްވަށް ފޮނުވި އުޅަނދު ސްކިއާޕެރެއްލީ މާސް އަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް އެއަށް ވީނޫވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 2
ސްޕޭސްއެކްސް ރެޕްޓާ އިންޖީނުގައި މާސް އަށް

މާސްގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު އާބާދުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެބަ ބުނެ އެވެ. ސައިންވެރިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދުނިޔެ ފަނާވާނެ އެވެ. ޖައްވުގެ ތެރެއިން، މާ ދުރުން އަންނަ ގިނަހިލައެއް، ދުނިޔެ އަށް މުޑިއަރައި، އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ފަނާވާނެ އެވެ. އިންސާނުން އާބާދުވުމަށް ތަނެއް ހޯދަންޖެހެނީ އެހެންވެ އެވެ.