21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 29
"ފަނޑިޔާރުގެއަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ހެޔޮ އަސަރު ފެނޭ"

ފަނޑިޔާރުގެއަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ހެޔޮ އަސަރުތައް މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 46
އަރީފު ކޯޓުގެ ދިފާއުގައި، ޖޭއެސްސީ މެމްބަރުން ދެކޮޅު!

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ކޮމިޝަންގެ ގިނަ މެމްބަރުން އެ ކޯޓަށް ފާޑު ވިދާޅުވި އިރު، ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދިފާއުގައި މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
ޖޭއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މަސްތޫރު ހަމަޖައްސައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މަސްތޫރު ހުސްނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 13
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިތުބާރުކުރާ ތަނަކަށް ހަދާނަން: މަސްތޫރު

ޝަރުއީ ދާއިރާ އަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަނޑައެޅުއްވި ވަކީލް މަސްތޫރު ހުސްނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.