19 މެއި

May 19, 2020 50
މަޓީން ބުނަނީ މިއަހަރު ޓޫރިސްޓުން ނާންނާނެއޭ: ނަޝީދު

ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 28 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަށް. ކޮންމެ ސަފާރީ ބޯޓަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 1.5 މިލިއަނާއި 1.8 މިލިއަންގެ ގެއްލުމެއް ވާނެ ކަމަށް މަޓީން ލަފާކުރާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި.

11 މެއި

May 11, 2020 4
މަޓީ އާއި ސަރުކާރުގެ ދެބަސްވުމެއް ނެތް: އަލީ ވަހީދު

ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އާއި ސަރުކާރުގެ ދެބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ މެދު އެ އެސޯސިއޭޝަނާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 80
ސަރުކާރުން މަޓީގެ ލަފާ ބަލައިގަންނާނެ: ނަޝީދު

ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) ގެ ލަފާ ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 58
ވަޒީފާތައް ގެއްލުނީ މަޓީއާ މަޝްވަރާ ނުކުރުމުން:އިދިކޮޅު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެންދާ އެއް ސަބަބަކީ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ އެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ނުކުރުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނެފިި...

May 07, 2020 58
މަޓީގެ ބަޔާނަކީ ސަރުކާރުގައި ކޮޅުފައިންޖެހުން: ފައްޔާޒް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި އިގްތިސާދީ އެހީގެ ޕެކޭޖް ކަނޑައެޅީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އާ...

06 މެއި

May 06, 2020 128
ސަރުކާރުގެ ޕެކޭޖުން ޓޫރިޒަމަށް ފައިދާއެއް ނެތް: މަޓީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި އިގްތިސާދީ އެހީގެ ޕެކޭޖް ކަނޑައެޅީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އާ މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކަމަށާއި އެ ޕެކޭޖްގެ ފައިދާ އެ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް މަޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 13
"މިއީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ގެއްލުންވާނެ ފަހަރު"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން މިއީ އެ އިންޑަސްޓްރީއަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނެ ފަހަރު ކަމަަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 17
ޓޫރިޒަމްގެ އޮތީ އުންމީދީ ދުވަސްތަކެއް: މަޓީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކުރާ އާ ޕެސެންޖާ ޓާމިނަލާއި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު (އެމްޔޫ) މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 41
ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ސާވިސް ޗާޖު ބަހަނީ ރަނގަޅަށް: މަޓީ

ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ސާވިސް ޗާޖު ބަހަނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 3
ބީއެމްއެލް އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ މާކެޓްގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް "އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް" ކެމްޕެއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 1
ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދަނީ

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމުކޮށް، ދުނިޔޭގެ ޓުރިޒަމް ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީސް (މަޓީ) އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 12
މަޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް އަނެއްކާވެސް އެމްޔޫ މަނިކު

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ގެ ޗެއާމަނަކަށް މިފަހަރު ވެސް މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ހޮވައިފި އެވެ.

January 21, 2019 2
ޓޫރިޒަމްގެ ޕާފޯމަންސް ބަލާގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: މަނިކު

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ހާލަތު ދެނަގަތުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުގެ އަދަދަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށް، އިންޑަސްޓްރީގެ މައި ޖަމިއްޔާ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓުއަރިޒަމް...

January 21, 2019 11
ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވާނީ މަޓީގެ އެހީއާ އެކު: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމުގައި ސަރުކާރުން ބަރޯސާވާ އެއް ބަޔަކީ، އެ ސިނާއަތު ތަމްސީލްކުރާ މަޓީ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު، ކުރުނބާ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 7
މަޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ ހަފުތާގައި

މަޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 34
މަޓީ އިން އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރާ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީސް (މަޓީ) އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 47
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާ އެކު ކޮފީއެއްގައި އިންދާ އެތަނުގެ ބޭރު މުވައްޒަފަކު އައިސް އެހީ މި މަހުގެ މުސާރަ ޖަމާވަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އެ؟ އެ ވަގުތު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖަވާބު ދިނެވެ: "މި މަހު މުސާރަ ދެވޭނީ އަދި ތަންކޮޅެއް ފަހުން. މުސާރަ ދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން މި އަންނަނީ."

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 7
މަޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސިމް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު (ސިމް) ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 16
ފަޅުތައް ހިއްކާތީ މަޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ރިސޯޓުތައް ކައިރީގައި ހުންނަ ފަޅުތައް ހިއްކާތީ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

January 23, 2018 5
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފަށަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އަބޫ ދާބީ އޭވިއޭޝަން ގުރޫޕުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 19
ވިލާގެ މައްސަލާގައި ރަނގަޅު ނިޝާންތަކެއް ފެނޭ: މަޓީ

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސަރުކާރާ އެކު ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތަކުން ރަނގަޅު ނިޝާންތަކެއް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 22, 2018 9
19 އަހަރަށް ފަހު ގާސިމާ ނުލައި މަޓީގެ ބޯޑު

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ގެ އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި 19 އަހަރު ހުންނެވި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް...

January 22, 2018 32
ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކާ މެދު މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުން ޒަމީރަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓްތަކާ މެދު ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މައި ޖަމިއްޔާ މަޓީގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ޓޫރިޒަމް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 30
މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން މަޓީއާ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައް ކަމަށާއި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޓީ އާއި ކަމާ ބެހޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 22
ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މައްސަލާގައި މަޓީ ހިމޭނުން!

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި، ވިލާ ހޮޓެލްސްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ހުރި ރަލާއި އޫރުމަސް ރަށުން ބާލަން ކަސްޓަމްސް އިން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާ އިރު، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޖަމިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާތީ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން...

02 މެއި

May 02, 2017 20
ގާސިމަށްޓަކައި މަޓީގެ ބޭފުޅުން ތެދުވަންޖެހޭ: މަލީހް

މިހާރު ޖަލަށް ލާފައިވާ އަދި ދައުލަތުން ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށްޓަކައި، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ މައި ޖަމިއްޔާ މަޓީގެ ބޭފުޅުން ތެދުވެވަޑައިގަނަންވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.