17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 18
މޮރިޝަސްގެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލޭނެ: ރާއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ އިގްތިސާދީ ހާއްސަ ސަރަހައްދާއި ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފްގެ ބައުންޑަރީ ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ޓްރައިބިއުނަލް (އިޓްލޮސް) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް އެ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި އެކަމުގައި...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 1
މޮރިޝަސްގެ ފަރަށް އެރި ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޯޓް ލުއިސް (އޮގަސްޓް 19) - މޮރިޝަސްގެ ފަރަކަށް އަރައި އެތައް ޓަނެއްގެ ތެޔޮ ކަނޑަށް ބޭރުވި ބޯޓުގެ އިންޑިއާ ކެޕްޓަން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 6
މޮރިޝަސްގެ ފަރަށްއެރި ބޯޓު ބުރިވެ މޫދަށް ތެޔޮ ބޭރުވަނީ

ޕޯޓް ލުއިސް (އޮގަސްޓް 17) - މޮރިޝަސްގެ ފަރަށް އަރާފައިވާ ޖަޕާނުގެ ބޯޓު ދެބުރިވެ ގިނަ އަދަދަކަށް މޫދަށް ތެޔޮ ބޭރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
ފަރަށް އެރި ބޯޓު ދެބުރިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

ޕޯޓް ލުއިސް (އޮގަސްޓް 11) - މޮރިޝަސްގެ ފަރަށް އަރައި ތެޔޮ ފައިބަމުދާ ބޯޓު ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ދެ ބުރިވެރިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 10
ތާށިވި މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަން ސައުތު އެފްރިކާ އަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން ގައުމުތަކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން ގައުމަށް ނުދެވިި، ރާއްޖޭގައި ތާށިވި ސައުތު އެފްރިކާ އާއި މޮރިޝަސް މީހުން ގޮވައިގެން މޯލްޑިވިއަން އިން ދިގު ދަތުރަކަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 4
ރައީސް، މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޮރިޝަސް ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު...

July 20, 2019 7
ރައީސް، މޮރިޝަސްގެ ވަގުތީ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސްއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް ޕެރަމަސިވަން ޕިއްލޭއާ މިއަދު ބައްދަލު...

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން 2013 ގައި ލޯންޗް ކުރި މިޝަން އަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 5
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސް އަށް ވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު މިއަދު މޮރިޝަޝް އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 18
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މާދަމާ މޮރިޝަސް އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 7
މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސްގެ ސިޓީފުޅެއް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރައްވާ ދަތުރުގައި، މޮރިޝަސް އަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕްރަވިންދު ޖަގްނައުތުއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސިޓީފުޅެއް އަރުއްވައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 26
މޮރިޝަސްއާ ދެކޮޅު ވޯޓަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއްތަ؟

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އެންމެ ގާތުގައި އޮންނަ ހިކިފަސް ތަން ކަމަށްވާ ޗާގޯސް، އެ ތަނުގެ އަސްލު ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ މޮރިޝަސްއާ ހަވާލުކުރުމުގެ ގަރާރަށް ރާއްޖޭން އދ. ގައި ވޯޓު ދިން ގޮތުން ވަރަށް އެބަ ފާޑުކިޔަ އެވެ. މޮރިޝަސްއާ ޗާގޯސް ހަވާލުކުރުމުގެ ގަރާރަށް މުޅި ދުނިޔެ އިން ދެކޮޅުހެދީ އެންމެ ހަ ގައުމު ކަމަށް ވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ...

24 މެއި

May 24, 2019 44
މޮރިޝަސްއާ ދެކޮޅު ވޯޓަށް މާފަށް އެދެންޖެހޭނެ: ޕީޕީއެމް

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޗާގޯޒް އައިލެންޑްސް، މޮރިޝަސްގެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ވޯޓު ދިން މައްސަލައިގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެންޖެހޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 71
ވޯޓު ނުދިނީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލިދާނެތީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އޮންނަ އޮތް ޗާގޯޒް އައިލެންޑްސް، މޮރިޝަސްގެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ވޯޓު ދިނީ، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދީ އިން ވަކި ކުރުމާ ގުޅޭ...

May 23, 2019 60
ރާއްޖެ، ވޯޓު ދިނީ ޗާގޯޒް ޔޫކޭގެ ބާރުގައި ބާއްވަން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އޮންނަ އޮތް ޗާގޯޒް އައިލެންޑްސް އެ ގައުމުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން ރާއްޖެ އިން ވޯޓު ދިން ނަމަވެސް އެ ރަށްތައް މޮރިޝަސްގެ...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރީ އޮސްޓްރޭލިއާ

އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އަމާން ގައުމަކީ އޮސްޓްލިއާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ވެލްތު މައިގްރޭޝަން ރިވިއުގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 4
އެމްސީބީގެ މަރުހަބާ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިންނަށް

މޮރީޝަސްގައި މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް މޮރީޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުން (އެމްސީބީ) އިއްޔެ ބާއްވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 4
މޮރިޝަސްގެ ރައީސް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޕޯޓް ލުއިސް (މާޗް 18) - ޗެރިޓީއަކުން ދިން ބޭންކް ކާޑަކުން އަމިއްލަ ބައެއް ތަކެތި ބައްލަވައިގަތް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން، ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވެފައިވާ މޮރިޝަސްގެ ރައީސް އަމީނާ ގުރިބް-ފާކިމް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
އެފްރިކާގެ އަންހެން ލީޑަރު އިސްތިއުފާދޭން މިހާރު ދެކޮޅު

ޕޯޓް ލުއިސް (މާޗް 14) - ޗެރިޓީއަކުން ދިން ބޭންކް ކާޑަކުން އަމިއްލަ ބައެއް ތަކެތި ބައްލަވައިގަތް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން، އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެނާ ކަމަށްވާ މޮރިޝަސްގެ ރައީސާ އަމީނާ ފިރްދައުސް ގުރިބް ފާކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ކުރިން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމަނާގެ ނިންމުން މިހާރު...

10 މާޗް

March 10, 2018 3
އެފްރިކާގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ޕޯޓް ލުއިސް (މާޗް 10) - އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެނާ ކަމަށްވާ މޮރިޝަސްގެ ރައީސް އަމީނާ ފިރްދައުސް ގުރިބް ފާކިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 1
މޮރިޝަސްގެ އަޑީގައި އެހެން ބައްރެއް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ މޮރިޝަސް އުފެދިފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ބައްރުތައް ވަކިވެގެން ދިޔައިރު، އެއިން ބައެއްގެ މަތީގައި ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
މޮރިޝަސްގެ ވެރިކަން ބޮޑު ވަޒީރުގެ ދަރިފުޅަށް ދެނީ

ޕޯޓް ލުއިސް (ޖެނުއަރީ 22) - މޮރިޝަސްގައި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ބޮޑު ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އަނެރޫދު ޖަގުނައުތުގެ ވެރިކަން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޕްރަވިންދަށް ހަވާލު ކުރަން ނިންމަވައިފި އެވެ.