10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 1
ސެކުލޮސްކީ މެސެޑޯނިއާ ޓީމަކާ ހަވާލުވެއްޖެ

މާޒިޔާ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން ކޯޗު މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ އޭނާގެ އުފަން ގައުމު މެސެޑޯނިއާގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ އެފްކޭ ބްރިގަލްނިކާ ސްޓިޕްއާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ފަސް ކުޅުންތެރިއަކު އަލުން ދަނޑަށް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި ސީޒަނެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ގައުމީ ޓީމަށް ވަގުތު ދޭން ވެގެން ލޯކަލް ސީޒަން ތެރޭގައި ބޮޑު ބްރޭކްތަކެއް ނެގުމުގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ސީޒަންގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެކި ޓީމުތަކުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އަނިޔާވެ އަވަހަށް ސީޒަން ނިމުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
ޔޫރަޕްގައި ކުޅެފައިވާ ސާބިއާގެ ކީޕަރެއް މާޒިޔާ އަށް

މެސެޑޯނިއާ އާއި ސާބިއާ އަދި ބޮސްނިއާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅެފައިވާ ގޯލްކީޕަރު ނިކޯލަ ވުޔަނަކް ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 7
މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އޭއެފްސީން ނުދިން!

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމުން، ލިބުނު މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ޓީމުތަކުން އޭއެފްސީގައި އެދުނު އެދުން ފުރިހަމަކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 1
އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ކުޅޭ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި ލީގުގެ ރަނަރަޕް ކްލަބް އީގަލްސް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 9
މާޒިޔާއާ އެކީ ނިޒާމްބެ އުއްމީދުތަކުން ފުރިފައި

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އަމާޒުކޮށް މާޒިޔާ އިން މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)ގެ ސޮއި ހޯދިއިއިރު، އެ ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ފާހަގަކުރި އެއް ކަމަކީ މާޒިޔާގައި މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ދިވެހި ކޯޗަކީ ނިޒާމްބެ ކަމެވެ. އެ ދުވަހު ވެސް ނިޒާމްބެ ދިން...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 3
ގައިޑްލައިނާއެކު ކޮންމެ ކްލަބެއްގައި ހައިޖީން އޮފިސަރެއް

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަށް ކްލަބްގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދިން ހުއްދައާ އެކު ޓީމުތަކުން ޕްރެކްޓިސް ފަށާއިރު ގައިޑްލައިންގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލަން ކޮންމެ ކްލަބަކުން ހައިޖީން އޮފިސަރެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 3
އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ މާޒިޔާ އިން

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަށް ކްލަބްގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ހުއްދަދީފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް ފަށާނެ ކްލަބަކަށް މާޒިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 14
މާޒިޔާއަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމުން، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 4
އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ބައްސާމް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ފެންނަން ނެތުމާ އެކު މުބާރާތް ކެންސަލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ އަށް ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ހުއްދަ ދީފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ކުޅޭ މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަދީފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 2
ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ ހުއްދަ އަށް މާޒިޔާ އިން އެދިއްޖެ

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު މާލޭގައި ބާއްވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގްރޫޕުގެ މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަަމަށާއި އެހެންވެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ޕްރެކްޓިސް ފެށޭނެ ގޮތެއް މަގުފަހިކޮށްދޭން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ މާޒިޔާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
އުމެއިރު މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އުމެއިރު މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 7
އޭޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާއިރު ހުރިހާ މެޗުތަކެއް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބާއްވަން ނިންމައި ފައިނަލް މެޗު ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
މާޒިޔާގެ ފިޓްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް ބޮޑީޓެކް ހަމަޖައްސައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާގެ ފިޓްނަސް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑީޓެކް ޖިމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 3
އޭއެފްސީ ކަޕަށް މާޒިޔާ އިން އަސްހަދު ގެންނަނީ؟

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާ އިން، ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަދި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ގެންނަން ވާހަކަތައް ފަށައިފިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 13
"މާޒިޔާ އަކީ ބްރޭންޑެއް، ޒިންމާ ނަގާނީ އިތުބާރާއެކު"

މާޒިޔާ އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާނީ އިތުބާރާ އެކު ކެރިގެން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020
މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް ނިޒާމްބެ ހަމަޖައްސައިފި

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕާއި ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 5
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން ކުރި ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 8
އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން އެފްއޭއެމުން ރަސްމީކޮށް ބިޑްކޮށްފި އެވެ.