21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 3
މާޒިޔާ އެކެޑަމީގެ ކާމިޔާބީތަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ އެކެޑަމީން ވާދަކުރި މުބާރާތްތަކުގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ރޭ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 2
12 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ލީގު ތަށި މާޒިޔާ އަށް

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު ދިރާގު 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 4
މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް، ލީގު ބޮޑު ބްރޭކަކަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ލީގު ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ދާއިރު މާޒިޔާ އިން އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

October 26, 2019 2
"މާޒިޔާ ބަލިކުރަން ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބޭނުންވާނެ"

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ބަލިކުރަން ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
މާޒިޔާ އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދަމަަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ އިން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

October 21, 2019
"ގިނަ ގޯލު ޖެހުމަށް ވުރެ މުހިއްމީ ޕޮއިންޓް ހޯދުން"

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކޮންމެ މެޗެއްގައި ގިނަ ގޯލުތަކެއް ޖެހުމަށް ވުރެ އޭނާ އަށް މުހިއްމީ ތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ވަރަށް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް މާޒިޔާގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
އީގަލްސް އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ 1-0 އިން ބަލިކޮށް މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމު ބަލިކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ކްލަބް އީގަލްސް ވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
އީގަލްސް އިން އަބަދުވެސް ޕްރެޝަރުކުރޭ: ސެކުލޮސްކީ

އީގަލްސް އަކީ އަބަދުވެސް މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ޕްރެޝަރުކުރާ ޓީމެއް ކަމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 2
މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީހުގައި އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއް ވަނަ މާޒިޔާ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ނިމިގެންދިޔައިރު ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު އޮތީ މާޒިޔާ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 1
މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

September 18, 2019 1
ކުރިއަރާނީ ހުރި ޕްރެޝަރުތަކަށް ހޭނިގެން: ސެކުލޮސްކީ

އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުން ވެސް ކުރިއަރާނީ އެކި ހާލަތްތަކުގައި ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރުތަކާ ކުރިމަތިލައި އެއަށް ހޭނިގެން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މާޒިޔާ އަށް އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

August 08, 2019
މާޒިޔާގެ އަސްލު ފެންވަރުގައި އަދި ނުކުޅެވޭ: ނަޒީހު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް މި ފަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި މާޒިޔާގެ ސްކޮޑުގައި އޮތް ހުނަރަށް ބަލާއިރު އަސްލު ފެންވަރުގައި އަދި ނުކުޅެވޭ ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިއަދު...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 4
މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް

އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުން ރޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 12
އިންޑިއާ ޔޫތު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ ހޯދައިފި

އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

August 04, 2019 6
ވަރުގަދަ ޗެންނާއީން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ފައިނަލަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ޓީމު ޗެންނާއީންގެ ޔޫތު ޓީމުގެ މައްޗަށް 2-1 އިން...

August 04, 2019 4
ވިކްޓްރީ ނުވަ ގޯލުން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީ އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 2
މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމު އިންޑިއާ މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

August 03, 2019 1
މާޒިޔާ ޓީމު އިތުރަށް ދެނެގަނެވިއްޖެ: ސެކުލޮސްކީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް މާޒިޔާގެ ހަތް ކުޅުންތެރިއަކު ގައުމީ ޓީމާ އެކު ދިއުމަކީ ޓީމުގައި ދެން ތިބި ކުޅުންތެރިން އިތުރަށް ދެނެގަންނަން ލިބުނު...

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމެއް އިންޑިއާގެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަނީ

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންޑިއާގައި ފަށާ އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އެ ގައުމަށް ފުރައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 7
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ މާޒިޔާ އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު މާޒިޔާ އިން ނަގާލައިފި އެވެ.

July 08, 2019 1
އީގަލްސް ވަރުގަދަ، މާޒިޔާ ދުލެއްނުދޭނެ: ސެކުލޮސްކީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އީގަލްސް ވަރުގަދަ ނަމަވެސް މާޒިޔާ އިން އެކަމަށް ނުވިސްނާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ހުރީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް...

04 ޖުލައި

July 04, 2019 3
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަަނަ އަށް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން އާތީގެ ތައުރީފު މާޒިޔާ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) މާޒިޔާ އަށް ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 18
ފޯކައިދޫން ގަދަފަދަ މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ށ. ފޯކައިދޫން، މި ސީޒަނަށް އެންމެ ވަރުގަދައަށް ތައްޔާރުވި ގަދަފަދަ މާޒިޔާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 3
ރެކޯޑަށް ވުރެ ސެކުލޮސްކީ އަށް މުހިއްމީ މާޒިޔާ މޮޅުވުން

މި ފަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާގެ ޓާގެޓަކީ ވަކި ކަހަލަ ރެކޯޑްތަކެއް ހެދުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މެޗުތަކުން މޮޅުވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 17
ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން 13 ލަނޑު ޖަހައިފި!

މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ ވަހީދު) ޖެހި ފަސް ގޯލާއި ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން...

June 25, 2019
މާޒިޔާ އެއްވެސް މެޗެއް ފަސޭހަނުކުރާނެ: ކޯޗު

އޭނާގެ ކޯޗިން ފިލޯސަފީގައި އެންމެ މުހިއްމީ ދަނޑުމަތީގައި އެ ދުވަހެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތްކަމަށާއި ކޮންމެ ޓީމަކާ ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް މާޒިޔާ އިން ފަސޭހަ ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ...