08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މާޒިޔާ އަށް އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

August 08, 2019
މާޒިޔާގެ އަސްލު ފެންވަރުގައި އަދި ނުކުޅެވޭ: ނަޒީހު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް މި ފަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި މާޒިޔާގެ ސްކޮޑުގައި އޮތް ހުނަރަށް ބަލާއިރު އަސްލު ފެންވަރުގައި އަދި ނުކުޅެވޭ ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިއަދު...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 4
މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް

އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުން ރޭ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 12
އިންޑިއާ ޔޫތު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ ހޯދައިފި

އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

August 04, 2019 6
ވަރުގަދަ ޗެންނާއީން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ފައިނަލަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ޓީމު ޗެންނާއީންގެ ޔޫތު ޓީމުގެ މައްޗަށް 2-1 އިން...

August 04, 2019 4
ވިކްޓްރީ ނުވަ ގޯލުން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީ އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 2
މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމު އިންޑިއާ މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

August 03, 2019 1
މާޒިޔާ ޓީމު އިތުރަށް ދެނެގަނެވިއްޖެ: ސެކުލޮސްކީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް މާޒިޔާގެ ހަތް ކުޅުންތެރިއަކު ގައުމީ ޓީމާ އެކު ދިއުމަކީ ޓީމުގައި ދެން ތިބި ކުޅުންތެރިން އިތުރަށް ދެނެގަންނަން ލިބުނު...

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
މާޒިޔާ ޔޫތު ޓީމެއް އިންޑިއާގެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަނީ

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންޑިއާގައި ފަށާ އިންޓަނޭޝަން ކަޕް އޮފް ޖޯއީ ޔޫތު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އެ ގައުމަށް ފުރައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 7
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ މާޒިޔާ އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު މާޒިޔާ އިން ނަގާލައިފި އެވެ.

July 08, 2019 1
އީގަލްސް ވަރުގަދަ، މާޒިޔާ ދުލެއްނުދޭނެ: ސެކުލޮސްކީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އީގަލްސް ވަރުގަދަ ނަމަވެސް މާޒިޔާ އިން އެކަމަށް ނުވިސްނާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ހުރީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް...

04 ޖުލައި

July 04, 2019 3
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަަނަ އަށް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން އާތީގެ ތައުރީފު މާޒިޔާ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) މާޒިޔާ އަށް ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 18
ފޯކައިދޫން ގަދަފަދަ މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ށ. ފޯކައިދޫން، މި ސީޒަނަށް އެންމެ ވަރުގަދައަށް ތައްޔާރުވި ގަދަފަދަ މާޒިޔާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 3
ރެކޯޑަށް ވުރެ ސެކުލޮސްކީ އަށް މުހިއްމީ މާޒިޔާ މޮޅުވުން

މި ފަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާގެ ޓާގެޓަކީ ވަކި ކަހަލަ ރެކޯޑްތަކެއް ހެދުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މެޗުތަކުން މޮޅުވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 17
ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން 13 ލަނޑު ޖަހައިފި!

މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ ވަހީދު) ޖެހި ފަސް ގޯލާއި ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން...

June 25, 2019
މާޒިޔާ އެއްވެސް މެޗެއް ފަސޭހަނުކުރާނެ: ކޯޗު

އޭނާގެ ކޯޗިން ފިލޯސަފީގައި އެންމެ މުހިއްމީ ދަނޑުމަތީގައި އެ ދުވަހެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތްކަމަށާއި ކޮންމެ ޓީމަކާ ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް މާޒިޔާ އިން ފަސޭހަ ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2019 6
ގްރީން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި މާޒިޔާ އިން ފެށުން...

June 19, 2019 12
ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ވަރުގަދަ މެޗަކަށް

މި ފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތައްޔާރީތައް ފެށި ދެ ޓީމަކީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި މާޒިޔާ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް މި ދެ ޓީމުގައި...

06 ޖޫން

June 06, 2019 3
ޓީމު ވަރުގަދަ، އަސަދުﷲ ބޮޑު އިތުބާރެއްގައި

މިދިޔަ ސީޒަން ތަށްޓެއް ނުލިބި ހުސްއަތާ ނިންމާލަން ޖެހުމުން މި ސީޒަނާ މާޒިޔާ އިން ކުރިމަތިލީ ހާއްސަ އަމާޒެއްގަ އެވެ. ޓީމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ކުރިއަށް ވުރެ ވަރުގަދަކުރި އެވެ. މި ސީޒަނަށް އެންމެ ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް ވެސް ފެށީ މާޒިޔާ އިންނެވެ. ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ނަޒަރުގައި މިއީ...

03 ޖޫން

June 03, 2019
މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާޒިޔާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާޒިޔާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 7
މާޒިޔާގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ސައުދީ އަރަބިއާގައި

އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި މާޒިޔާ އިން 12 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއްގައި މިއަދު ސައުދި އަރަބިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާޒިޔާ އަށް

ވެޓަރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މާޒިޔާ އިން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ސިފައިންނާއި އޭދަފުށި އެއްވަރު، މާޒިޔާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން، ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 3
އަފްގާނިސްތާން ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު މާޒިޔާ އަށް

ޑެންމާކުގެ އެކި ޑިވިޝަނުތަކުގައި ކުޅެފައިވާ އަފްގާނިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އޮވޭސް އަޒީޒީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 3
އޭދަފުށި ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނަ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ފަހަތުން އަރައި އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް 3-2 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 5
ސްކޮޑް ވަރުގަދަ، ދެން އޮތީ ނަތީޖާ ނެރުން: ސެކުލޮސްކީ

މާޒިޔާގައި އޮތް ސްކޮޑާ މެދު ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިރު އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ އެ ޓީމެއްގެ ފެންވަރު ދަނޑުމަތީގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.