13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 14
މާޒިޔާއަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ކުރުމުން، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 4
އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ބައްސާމް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ފެންނަން ނެތުމާ އެކު މުބާރާތް ކެންސަލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ އަށް ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ހުއްދަ ދީފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ކުޅޭ މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަދީފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 2
ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ ހުއްދަ އަށް މާޒިޔާ އިން އެދިއްޖެ

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު މާލޭގައި ބާއްވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގްރޫޕުގެ މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަަމަށާއި އެހެންވެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ޕްރެކްޓިސް ފެށޭނެ ގޮތެއް މަގުފަހިކޮށްދޭން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ މާޒިޔާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
އުމެއިރު މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އުމެއިރު މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 7
އޭޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާއިރު ހުރިހާ މެޗުތަކެއް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބާއްވަން ނިންމައި ފައިނަލް މެޗު ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
މާޒިޔާގެ ފިޓްނަސް ޕާޓްނަރަކަށް ބޮޑީޓެކް ހަމަޖައްސައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާގެ ފިޓްނަސް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑީޓެކް ޖިމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 3
އޭއެފްސީ ކަޕަށް މާޒިޔާ އިން އަސްހަދު ގެންނަނީ؟

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާ އިން، ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަދި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ގެންނަން ވާހަކަތައް ފަށައިފިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 13
"މާޒިޔާ އަކީ ބްރޭންޑެއް، ޒިންމާ ނަގާނީ އިތުބާރާއެކު"

މާޒިޔާ އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވާނީ އިތުބާރާ އެކު ކެރިގެން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020
މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް ނިޒާމްބެ ހަމަޖައްސައިފި

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕާއި ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 5
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން ކުރި ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 8
އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗުތައް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އެއް ދަނޑެއްގައި އަލުން ފަށާއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން އެފްއޭއެމުން ރަސްމީކޮށް ބިޑްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
އަބަހާނީގެ ފުރުސަތު ދޫކޮށް، ކޯނޭ މާޒިޔާގައި މަޑުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ގަދަބާރު ޑާކާ އަބަހާނީން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައި ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާގައި މަޑުކުރަން ސެއިން ވިންސެންޓް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް (ކޯނޭ) ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 6
މާޒިޔާ ބެންޗުން ފެންނާނީ ދިވެހި ކޯޗެއް

މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޖާން ސެލުކޮސްލީގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި މާޒިޔާގެ ބެންޗުން ފެންނާނީ ދިވެހި ކޯޗެއް ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 4
އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
މިއީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް، ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ލިބުނު މާލީ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރުމަށް ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށް ޓީމު ބިނާކުރި ކްލަބްތަކުން ވެސް އަންނަނީ އެ މަގުން ހިނގަން ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތުގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގްރޫޕުގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށްވާ...

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި؟

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރުގައި އަލުން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބް ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 1
ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައި، ސެކުލޮސްކީ ބޭނުމީ ގައުމަށްދާން

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން މެސެޑޯނިއާގެ މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައިވާތީއާ އެކު، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މި އުނދަގޫ ވަގުތު އޭނާ ބޭނުންވަނީ ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނަ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ...

08 މެއި

May 08, 2020
ސެކުލޮސްކީ: ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރު

މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހަތަށް ޖެހިލާއިރު، މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކުލޮސްކީ އޭނާ މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރަމުން އައީ މާޒިޔާ ޓީމު އެކި ގޮތްތަކަށް ރާވައި މެޗުތަކުން މޮޅުވެވޭނެ ގޮތްތައް ވިސްނުމުގަ އެވެ. ކެއުމާއި ނިދުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކަށް ފަހު އޭނާގެ ސިކުނޑި ފޯކަސް ކުރަނީ މާޒިޔާ އަށެވެ. އެ ވިސްނުމުގައި ގޮސް އޭނާ ވަނީ ސަރަހައްދުގެ...