01 މާޗް

March 01, 2019
ކިންގްސް އިން އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަބްދުﷲ އަމްޒަރު ފަހު ވަގުތު ވައްޓާލި ތުރީ ޕޮއިންޓާ އެކު ސަތޭޕަ ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް، 100-58 އިން ރެޕްޓާސް ބަލިކޮށް އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކިންގްސް ބީސީން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019
އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫއެން ފްރެންޑްސް އަށް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސައިކްލޯން ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް 58-30 އިން ބަލިކޮށް ޔޫއެން ފްރެންޑްސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 1
ކިންގްސް އާއި ރެޕްޓާސް ފައިނަލަށް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބާއި ރެޕްޓާސް ބާސްކެޓްބޯލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ފައިނަލުގައި ޔޫއެން ފްރެންޑްސް އާއި ސައިކްލޯން

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުން ޔުއެން ފްރެންޑްސް އާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަންސް ސައިކްލޯން ބާސްކެޓްބޯލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ސެމީގައި ޓީރެކްސް އާއި ކިންގްސްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މި ވަގުތު ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެބާރު ކަމަށްވާ ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބާއި ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އެެއް ވަނައިގައި ސްޓިންގާސް އާއި ކިންގްސް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނައިގައި ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް އޮތްއިރު، ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ އަށް ސްޓިންގާސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް އަށް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް ބީސީ އަދި އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސައިކްލޯން ބީސީ ހޯދައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 3
ޓީރެކްސް ރެކޯޑް އާކުރިއިރު ސަބީހަށް އާ ރެކޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި އެއް މެޗެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް އެއްކޮށްގެން ޓީރެކްސް އިން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް އެ ޓީމުން ރޭ އާކުރިއިރު، އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން އެ ޓީމުގެ އިބްރާހިމް ރަޝްވާން (ޗިކު) ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް ސްޓިންގާސްގެ މުހައްމަދު ސަބީހް ތައުފީގް މުގުރާލައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 3
ޗިކާއި ޓީރެކްސް އިން ބާސްކެޓުގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ އެއް މެޗެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ޓީމުގެ ރެކޯޑް ޓީރެކްސް ބީސީން އަދި އެއް މެޗުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް އެއްކުރި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް އެ ޓީމުގެ އިބްރާހިމް ރަޝްވާން (ޗިކު) ރޭ ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ކިންގްސް އާއި ރޯޔަލްސް އަށް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ކިންގްސް ބީސީ އާއި ރޯޔަލްސް ބީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޓީރެކްސް އާއި ޓައިޓަންސް އަށް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް ބީސީ އަދި އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓައިޓަންސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ޓީރެކްސް އާއި ކިންގްސް ފައިނަލަށް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުން ކިންގްސް ބީސީ އާއި ޓީރެކްސް ބީސީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 1
ޒިލާގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ފުރަތަމަ މެޗު ކިންގްސް އަށް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 15 ޓީމާ އެކު މާދަމާރޭ ފަށަނީ

ޖުމްލަ 15 ޓީމާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާދަމާރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ފަށާނެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރެޑްލައިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެޑްލައިން ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016
އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ޔޫތަށް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.