17 ޖުލައި

July 17, 2018 4
އެމްސީބީގެ މަރުހަބާ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިންނަށް

މޮރީޝަސްގައި މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް މޮރީޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުން (އެމްސީބީ) އިއްޔެ ބާއްވައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ނާޒިމް ނެގި ލޯނަށް 1.9 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި އެކަމަކު މިހާރު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް މޮރިސަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން ނެންގެވި 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 3
ޝަރޫއިން މޮރިޝަސް ބޭންކަށް ކުރި ދައުވާ ނަގައިފި

ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އިން ހިންގި މުއާމަލާތުގައި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން އަމަލު ކުރި ގޮތުން ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމްސީބީ އަތުން 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޝަރޫ ކުންފުނިން ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 4
އެމްސީބީން ޗެކެއް ގެއްލުމުން ކުރި ދައުވާ ނާކާމިޔާބު

މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން 250،000 ޑޮލަރު (3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ޗެކެއް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި، އެ ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 5
އެމްސީބީއަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި

މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްސީބީ) އިން ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާއާ އެކު 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްސީބީ އަށް ދިނުމަށް ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 20
250،000 ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް "ގެއްލިއްޖެ"

މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ދޫކުރި 250،000 ޑޮލަރު (3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ޗެކެއް އެ ބޭންކު ތެރެއިން ގެއްލުމުން އޭގެ ބަދަލު ހޯދަން އެމްސީބީއާ ދެކޮޅަށް ކަސްޓަމަރަކު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 19
ޑޮލަރުގެ ވަގު މުއާމަލާތާ ބެހޭ ގޮތުން ފެނަކަ ހިމޭނުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު، ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް ނުވި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ދޭން ފުލުހުންނާއި ފެނަކައިން ވެސް ދެކޮޅުހަދައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 4
އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް މިދިޔަ އަހަރު އެސްބީއައިއަށް!

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭރުގެ ތިން ބޭންކެއްގެ ފައިދާ ވަނީ ދަށްވެފައި. ގިނަ ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ ދަށްވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ލޯނުތަކަށް ޕްރޮވިޝަނަށް އުނިކުރުމުން. މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް އެސްބީއައިއަށް ލިބުނުއިރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނީ އެޗްއެސްބީސީއަށް.