15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 3
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 24.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އަންނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ޚަރަދަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 14
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، އެންމެ ފަހުން ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ފައިސާ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލާގައި ޖަވާބެއް ނުދިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 19
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަނީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭގެ ކައުންސިލް މުހައްމަދު އަނީސް (ތަރި އަނީސް) އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 59
މުބީން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނިއުސް ބްރީފިންއިން ނުކުމެެއްޖެ

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން އެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންފި އެވެ.

July 11, 2017 35
ގޮނޑި ގެއްލޭ މައްސަލައަށް ތާއީދު: ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމީހަކު އިންތިހާބުވި ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ، ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީ މާނަކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ދިފާއުގައި...

July 11, 2017 131
ވޯޓަށް މެމްބަރުން މިލިއަނުން ފައިސާ ނެގި: ސިޔާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނެގި ބައެއް ވޯޓުތަކަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިލިއަނުން ފައިސާ ނެންގެވި މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި...

10 ޖުލައި

July 10, 2017 94
ވަރުގަދަ ޕީޕީއެމް އަގުލަބިއްޔަތު ކުއްލިއަކަށް ގެއްލިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރަކު ސޮއިކުރެއްވި އިރު ވެސް މިހާ އަވަހަށް އެ ޕާޓީގެ...

July 10, 2017 34
އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ "ހިމޭނަކުން" ނޫން: އެމްޑީއޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލައާ އެކު ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު ވެފައިވާ އިރު ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭ އޮތީ ހިމޭނުން ކަމަށް ކުރާ...

09 ޖުލައި

July 09, 2017 81
"ހިނި އަންނަނީ" ބޮޑު އިވެންޓު މިވީ މިއުޒިކްޝޯއަކަށް!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ސަޕްރައިޒް އިވެންޓު "ހިނި އަންނަނީ" މިރޭ އޮންނާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، އާދައިގެ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބޭއްވުމުން ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 23
ޝައިނީ އަށް ޕީޖީގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބައޮތް: ޚަލީލް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އަށް ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 46
ހާހެއްނުވޭ، އެއްވެސް ވޯޓެއް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ރިޔާޒް

އީދު ބަންދަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމާ އެކު ބޮޑު ބަދަލެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށާއި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ އެއްވެސް ވޯޓެއް މިފަހަރު ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު...

13 ޖޫން

June 13, 2017 52
މަސީހު ދެއްވި ރޯދަވީއްލުމަށް އެންމެ 17 މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 85 މެމްބަރުންނަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު އިއްޔެ ބޭއްވެވި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވަޑައިނުގަތް ސަބަބާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 28
ގަތަރު މައްސަލާގައި މަޖިލިހުގައި ބަހުސްކުރަން ފާހެއްނުވި

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 10
ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފިނޭންސަށް ފޮނުވަނީ

ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 61
ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ ހެދުމަށް މާލެ އިން ބިމެއް ހޯދަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ޖަގަހައެއް ހަދާނެ ބިމެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 49
އެމްޑީއޭ އަށް ދ. އަތޮޅުގައި ނާކާމިޔާބު

ދ. އަތޮޅަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ތާއީދު ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ދަށް ނަތީޖާއާ އެކު މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 161
ރައީސްގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް

މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

May 15, 2017 67
ކޮރަޕްޝަން ފޮހެލަން އުޅުއްވަނީ ރައީސް ޔާމީން: ޝިފާގް

ރާއްޖެ އިން ކޮރަޕްޝަން ފޮހެލުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަންނުވަން އުޅުއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް، ހިއުމަން...

May 15, 2017 54
ވަޒީރަކު ބަދަލު ކުރާކަށް ލާހިކެއް ނޫން: މައުރޫފް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ މައުރޫފް ރޭ...

14 މެއި

May 14, 2017 114
އެ އުޅެނީ ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން، ސަމާލުވޭ: ނިހާން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެ އިން ދިވެހި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން ކަމަށާއި މިއީ ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ، އަދި ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 68
ޖަގަހަ ހަދައި، ޕީޕީއެމުން ޖަލްސާތައް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި، ޕީޕީއެމް ބަލިވި ނަމަވެސް އާ ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ޖަލްސާތައް...

May 10, 2017 97
ޓްވީޓުތައް ކުރަނީ "ގުއި ރޯނުގައި" ޖައްސަން: ނިހާން

އެކި ފާޑުފާޑުގެ ސިޔާސީ ޓްވީޓްތައް ކުރަނީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ހާވިޔާކޮށްލުމަށް ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން "ގުއި ރޯނުގައި" ޖެއްސުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

08 މެއި

May 08, 2017 43
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ ކޮން ބައެއް؟

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަދި އިއުލާން ނުކުރިޔަސް ޕާޓީތަކާއި މީޑިއާ އިން ދަނީ ނަތީޖާތައް ހާމަކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ ދެ ފަޅިން ހާމަކުރާ އަދަދުތަކުގެ ފަރަގު ހައިރާންވާހާ ބޮޑެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ކިޔަނީ، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ އެ ބަޔަކުކަން ދައްކައިދޭ އަދަދުތަކެކެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 22
"ފައިސާ ގޯންޏާއެކު ހިނގިމީހާއަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްނެތް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ހިތްވަރުދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރު ކުރެއްވި އިރު، "ފައިސާ ގޯނި ހިފައިގެން މެމްބަރުންގެ ގާތަށް ހިނގި ކަމަށް" ބުނި މީހާއާ ދޭތެރޭ އެޅި ފިޔަވަޅާ މެދު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް...

27 މާޗް

March 27, 2017 43
މެމްބަރުންނަށް ދައްކާނެ ބިރެއް ނެތް: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ދައްކާނެ ބިރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.