19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 63
"ދީނީ މިނިވަންކަން ފިޔަވައި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައިގަނޭ"

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން، އިސްލާހު ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދީނީ މިނިވަންކަން ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައުމަށް ބުނާ ބަދަލު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ދިވެހިން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 32
ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށްދޭން އެދި އިދިކޮޅުން ޕޮލިހަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރަން، މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ 1 ގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެކްޓިން ޕޮލިސް...

April 17, 2018 18
އދ. ގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ބާރު އަޅަން ޖެހޭ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ކޮމެޓީއަކުން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން އިންޑިއާ އާއި އދ. ގެ މެމްބަރު...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 130
އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ: އދ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހައްގުތައް އިއާދަކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެ މަނިކުފާނަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން...

April 16, 2018 1
"ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ފުލުހުން ވަނީ ސިޔާސީބޭނުމެއްގައި"

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި، ކައުންސިލަރުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 2
އަޒްރާއަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަޒްރާ މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

April 15, 2018
"ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއަށް އަތް ބޭނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން"

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އުޅެނީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަތް ބޭނުމަށް ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 11
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަޅު އެޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް "ތަޅު އެޅުވުމުގެ" އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 12, 2018 26
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މާހައުލު އެބައޮތް: ޝަރީފް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް މިވަގުތަށް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް...

April 12, 2018 30
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުން ދާނީ ފަނުފުލުން: ޚަލީލް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ކުރާ މަސައްކަތް ދާނީ ފަނުފުލުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 27
މަޖިލިސް ހުއްޓިފައި، ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑު ކިޔުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް އެ ތަނުގެ އަމާޒުވެފައިވާ އިރު، އެ ވާހަކަތަކަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 24
އިދިކޮޅުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް: ޕާޓީތައް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 09, 2018 65
އުފާވެރިކަމާއި އަމާން މާހައުލަކީ އެއް އަމާޒު: ނަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް އެކުވެރިކަމާއި އުފާވެރިކަމާ އެކު ދިރިއުޅޭ، އަމާން މާހައުލަކަށް ހެދުމަކީ ކުރި އަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ މެނިފެސްޓޯގެ...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 17
އީސީން ޕާޓީތަކާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރަނީ

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެއްފަހަރާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ވަކިވަކިން ޕާޓީތަކާ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 4
ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރަން ވަނީ ދަތިކޮށްފައި: ވަކީލުން

ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތާ މެދު ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 37
ޔާމީންގެ ނަންފުޅުން "ރައީސް" ކަނޑާލާނަން: ޝާހިދު

ގައުމު އިސްލާހުކުރަން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަމުގައި ކުރީގައިވާ "ރައީސް" ކަނޑާލާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 7
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 6
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އަންނަ މަހު އިއުލާންކުރަނީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އަންނަ މަހު އިއުލާން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

April 04, 2018 16
އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ޕާޓީތަކަށް ދެނީ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޕާޓީތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިޔާސީ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 4
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މުސާރަ ކަނޑާލުމަކީ ދޭ އަނިޔާއެއް

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން...

April 03, 2018 13
މަގު ހަދަން ހުރަސް އެޅުމުން ސްމިތު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ އަލީ ހާޝިމް (ސްމިތު) މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 9
ލީޑަރުންނަށް މުހިންމީ ވެރިކަމެއް ނޫން: ރޮޒެއިނާ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް މުހިންމީ ވެރިކަން ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 02, 2018 6
ހައްގުތައް ދޫކޮށްނުލާ، ނޫނީ ދޫކޮށްލެވޭނީ މިނިވަންކަން

ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، އެ ދޫކޮށްލެވެނީ އަަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަން ކަމުގައި،...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 18
އެއް ކެންޑިޑޭޓު ނެރުން ބިލާހަކަށް ވެއްޖެ: ޚަލީލް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ހުވަފެން ބިލާހަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ...

April 01, 2018 14
ރައީސްގެ އަމާޒަކީ އިދިކޮޅު ފުނޑާލުން: ޕާޓީތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ފުނޑާލުން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 71
އިބޫ ކަމުދޭ، ރައީސް ޔާމީން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ:ނިހާން

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެންމެ ހައްގީ، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

March 30, 2018 17
ޖަލަށް ލައިގެން ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ: އިބޫ

ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅިއަށް ލިއަސް ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ...

29 މާޗް

March 29, 2018 10
ފުލުހުން ވަނީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައި: އިދިކޮޅު

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ސިފަ ކުރެވެނީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެ، ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރާ ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިފައިވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ...

March 29, 2018 49
އިބޫ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފައްކާވެފައި؟

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލައިފި ސިޔާސީ ލީޑަރަކު ވިއްޔާ ވެރިކަން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ ސަމާސާ ވާހަކަ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ) އާ...

28 މާޗް

March 28, 2018 21
12 މެމްބަރުން ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިކުރަން ޖެހޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވޭނެ ގޮތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިންޓަ ޕާލަމެންޓްރީ ޔުނިއަން (އައިޕީޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 40
ދިދަ ނުބޭލިގެން ނޮޅިވަރަންފަރުން ރުކެއް ކަަނޑައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި ނަގާފައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ނުބޭލިގެން، އެ ދިދަ ނަގާފައި ހުރި ރުއް ރޭ ކަނޑާލައިފި އެވެ.

March 27, 2018 66
އިބޫ ޖަލުގައި: ހިކުމަތްތެރި ލީޑަރު ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެ

ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި ގައުމަށް ނަމޫނާއެކެވެ. އަބަދުވެސް އިސްކަން ދެއްވަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތަށެވެ. ތަފާތު ފިކުރުތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނެވި ވިސްނުން ތޫނު...

26 މާޗް

March 26, 2018 13
މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ހުހަށް، މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މިދިޔަ މަހު ފެށުނު ފަހުން، މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ފެންނަނީ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތް "ފަޅު" ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ގިނަ ބިލުތަކެއް...

March 26, 2018 43
އދ.ގެ ބޭނުމަކީ އެންމެން އެއް މޭޒު ދޮށަށް ގެނައުން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުން ހައްލުކުރަން، އދ.ގެ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން، އެންމެން އެއް މޭޒު...