25 ޖުލައި

July 25, 2017 32
މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަށް ވަނީ އަރައިގެންފައި: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވެދެވަޑައިގަންނަވަން އިއްޔެ ހިންގެވީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އެއީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކަރާމާތަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން...

July 25, 2017 22
ޝިޔާމް މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ: އިބޫ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް، އަހްމަދު ޝިޔާމް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ސިފައިން ލައްވައި ކުރުވަމުންދާ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 9
ކުނޫޒަށް ނުވެއްދުމުން އިދިކޮޅު އެއްވުން ސޯސަން މަގުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެކްޓިވިސްޓުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުގެ، މ. ކުނޫޒުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އެއްވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި އެ ތަނަށް ވަނަ ނުދިނުމުން، އިދިކޮޅުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުން، އެމްޑީޕީގެ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

July 24, 2017 47
ބޭރުގެ މީޑިއާތައް: ދިވެހި ސިފައިން މަޖިލިސް ހިފައިފި

ރާއްޖޭގެ ހަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ވެސް މިއަދު ފަލަ ސުރުޚީން ޖާގަ ހޯދީ، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެ މަޖިލީހަށް ވަނަ...

July 24, 2017 11
މެމްބަރުންނަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ އެންއައިސީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 25
މުޒާހަރާ ބާއްވާކަށް ހުއްދައެއް ނުދެން: ފުލުހުން

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ އެއްވެސް އެއްވުމެއް ބާއްވަން ހުއްދަ ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 14
މެމްބަރު އާޒިމާއި އަލީ ޒާހިރު ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިއުމަށްފަހު މިރޭ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 34
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބާތިލެއް ނުކުރެވޭނެ: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލި ނަމަވެސް އެކަން ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ދުވަހު އެ ވޯޓު އޮންނާނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ހިންވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 26
29 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި 29 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 28
ރައީސް ޔާމީނަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭސީސީ އަށް މައްސަލަތަކެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 3
ހެކި ހުށަހަޅަން އަދީބަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ ސަރުކާރުގެ ރޭވުމާއި ނުފޫޒުން ކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ހެކި ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބަށް ދެއްވުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 58
ރޮޒައިނާގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އާޒިމާ އަށް

ގާނޫނީ ގޮތުން ފުންނާބު އުސްކަމަށް ހެއްދެވިގެން އުޅުއްވިޔަސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި އޮތް އެއްޗެއް އޭނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާޒިމާ ޝަކޫރަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ރޭ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 10
ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަށް އެމްޑީޕީން ވަންނަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާޓީން ވަކިވާ އަދި ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ...

July 13, 2017 22
އަސްލަމްގެ ފޯނު ބިލަށް ދެއްކި ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ފޯނު ބިލު ދައްކަން ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރި ތިން ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުލަތުން އަސްލަމާ ދެކޮޅަށް...

10 ޖުލައި

July 10, 2017 7
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކަށިވުމަކީ އިންސާފާ ގާތްވާނެ ކަމެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލިކަށިވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 23
މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ، ސްކްރީންޝޮޓްތަކަކީ ފޭކް: ރޮޒައިނާ

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވައިބާ ގްރޫޕްގައި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުނު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ވައިބަ ގްރޫޕެއްގެ...

July 08, 2017 36
ދޮގު ހަބަރަކުން މަސީހުގެ ވޯޓެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް ނަގަން އުޅޭ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ދޮގު ހަބަރު ފަތުރައިގެން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 12
އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތަކާއެކު އާވެބްސައިޓެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިމަނައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އާ ވެބްސައިޓް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

July 07, 2017 89
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 10
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީންނަށް ރޮޒައިނާ އާއި އާޒިމް

އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެ ދެ މަގާމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

July 05, 2017 11
މަސީހުގެ ވޯޓާ ގުޅުވައިގެން ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ: އިންތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅުވައިގެން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް، ދައުވާ ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2017 14
މަސީހުގެ މައްސަލަ ވައްދާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ!

އީދު ބަންދަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމާ އެކު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާނެ ދުވަހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިސް ވެރިން އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 52
ރައީސް ނަޝީދު، މަލިކު ލަވައިގައި ތާށިވެފައި!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ބައިބައިވުންތަކާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ގުޅުމާ މެދު އެންމެ...