22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 44
ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ތަޅައިގެންފި

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ވަގުތު، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2017 11
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި ސަރުކާރު ވެސް ތިނަދޫގައި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު ދެ ވަފުދެއް ގދ. ތިނަދު އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

November 22, 2017 18
ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ނަގާ ވޯޓު ހުއްޓުވަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމަށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 29
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އެމްޑީޕީ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފެށި ބިޔަ މަޝްރޫއު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 21, 2017 94
ކެންޑިޑޭޓް އަވަހަށް ދައްކައިފިއްޔާ ޖަލަށް ލާނެ: ރިޔާޒް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓު މާ އަވަހަށް ދައްކައިފި ނަމަ، ނުހައްގު ދައުވާއަކުން ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓާ އެކު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 7
އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ބަޖެޓް ކޮމިޓީ ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރާއި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ދެއްވި ލަފަޔާ މެދު ބަހުސްކުރަން ވަގުތު ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީ މިއަދު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 54
އެއް ކެންޑިޑޭޓް ފޯމިއުލާ - ފަސޭހައެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ހަތަރު ލީޑަރުން ގާތްގަނޑަކަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މިހާތަނަށް އެންމެ ސާފުކޮށް އެކަން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ވާއިރު، އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ކޯލިޝަން...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތަކެއް ނޭނގެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ކަމެއް ނެތެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަޑު ސަރުކާރަކުން ނާހަ އެވެ."

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 3
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 24.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އަންނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ޚަރަދަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

November 15, 2017 41
އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކަނޑައަޅައިފި...

November 15, 2017 36
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ތާއީދު، ދެން އޮތީ ފޯމިއުލާ!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކިން ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ހުރިހާ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 10
ހިސާބު އަދަދެއް ބަޖެޓަކަށް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު މެމްބަރުން

ޖުމްލަ އަދަދެއްގެ ޖަހައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި އަދަދުތަކެއް ކަމަށާއި، އެއީ ބަޖެޓެއް ފޮނުވުން ނޫން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 30
ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް ނާޅާނެ: އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ދަޅަ ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް ނާޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

November 13, 2017 21
ކޮންގްރެސް މިއަހަރު ބޭއްވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ: ހަސަން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު ކަންކަން ހުރި ގޮތުން، އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް މި އަހަރު ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް އެ...

November 13, 2017 61
"ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދިދާނެ"

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅުން ނެރެން ޖެހޭނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަަށާއި އެފަދަ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދަން ސިކުންތުކޮޅެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 17
އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރަން ބޭނުން: އެމްޑީޕީ

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަކަށް، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ގާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 83
އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ތިޔައީ ޒައީމޭ ޖަހާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ތިއީ ޒައީމޭ" އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ޖަހާ ވަރަށް ކަންކަން އަދި ނުދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ...

November 09, 2017 7
ޕާޓީތަކުގައި ޚިޔާލު ތަފާވުންތައް އެބަހުރި: ނިޒާރު

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ހިމެނެނީ އެކި ފިކުރުގެ ޕާޓީތައް ކަމަށާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ވެސް އެ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުރި ކަމަށް ގަބޫލު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 18
ސައޫދީގެ އެހީއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވިތޯ ބަލަން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ދިން ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 40
އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްތަ؟ ނުވަތަ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންތަ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޮވަން ޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ރައީސެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ މަހު އެމަނިކުފާނުގެ ހިޔާލުފުޅު ދޫކުރެއްވި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެއީ މާ އޮށްޓަރު ހުރި ވާހަކައެއް ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އެހެން ބުނަން ޖެހެނީ އެމަނިކުފާނު އެހެން...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 38
ނިހާނުގެ ބޮޑެތި ފާޑު ކިއުންތަކެއް އެމްޑީޕީއަށް

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޖެއްސުން ކުރިޔަސް، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާނު އެމްޑީޕީ އަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 15
މަހްފޫޒަށް ހަމަލާދިން މީހުން ދޫކޮށްލުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދުގެ ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި މަރުގެ ހަމަލާއެއް ދިން މީހުން "ސިއްރިއްޔާތުގައި" ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމަކީ ރާއްޖޭގައި އަދުލުއިންސާފު ނެތިގޮސްފައިވާ މިންވަރު ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 49
ލަންކާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ނޫން: މުންދު

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވުރެން ވެސް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ބާރުގަދަ ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނަށް ދައްކަވާ ފޮޓޯއަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ލަންކާ އަށް ރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 153
ރައީސްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދާއި އިލްމުވެރިންނަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު "ބަދަލެއްގެ" ނަމުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތުން މުޅި ނިޒާމުވީ ހަލާކު ކަމަށް...

October 30, 2017 11
ލީޑަރުންނަށް ފުރުސަތު ނުދީ އިންތިހާބު މިނިވަނެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުން ވާދަކުރައްވަން ފުރުސަތު ނުދީ ބާއްވާ އިންތިހާބު...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 23
"ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ސަރުކާރުން"

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ފަހަކަށް އައިސް ހިންގަމުން އަންނަ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

October 29, 2017 14
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، އެންމެ ފަހުން ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ފައިސާ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 62
އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް: އަނެއްކާ އަނެއް ހުވަފެން

އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ނާދިރު ހާލަތްތަކުގައި ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. ގައުމުގައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ހިނގުމަށް ފަހު، ނުވަތަ ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އަންނަ ބޮޑު ބަދަލަކާ ގުޅިގެން، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި އިންތިގާލީ ސަރުކާރު...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
އެއާޕޯޓުގަ މުޒާހަރާކުރި މީހުންނަށް ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރި މައްސަލައިގައި އެމްޑީޕީގެ ފަސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށް، އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި...

October 25, 2017 21
އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބަޖެޓް ބަހުސް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 103
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ގޮތް، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މާ މޮޅެތި ހިސާބުތަކެއް ނުހެދިއަސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ވާދަކޮށްގެން، އެއް ބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ނެތެވެ. މިހާތަނަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިން ވެސް ފެންނަން އޮތީ އެ ހަގީގަތެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އޮތް އެންމެ...