30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 1
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކުދި ބަދަލުތަކާ އެކު ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 134.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 34.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 42
އާޒިމް ފައްޔާޒަށް: "ކުރި ވައްކަންތައް އެނގޭ"

ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 14
އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 29
ސިޔާސަތުތައް ޕާޓީގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތެއް ނޫން: ހަސަން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިނގަނީ އެމްޑީޕީގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2020 46
އަމިއްލަ ސަންދޯކަށް ތިޖައްސަވަނީ މޮހޮރު: މަލީހު

އެމްޑީޕީން މިހާރު އެ ގެންދަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލްް ޖަހަމުން ކަމަށާއި އެ ޕާޓީން އަމިއްލަ ސަންދޯކަށް މިހާރު އެ ގެންދަނީ މޮހޮރު ޖަހަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ...

November 22, 2020 79
އިމްރާން ސަލާމަތްވެއްޖެ، މަލީހަކަށް އިތުބާރެއް ނެތް

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ނިންމައި، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ކުރިއަށް ގެންދަން...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 37
އެއްބަސްވިގޮތް ނުވިޔަސް ކޯލިޝަންގައި ތިބޭނަން: ގާސިމް

ކޯލިޝަން ހެދި އިރު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދިޔަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓިން އިސްވެ، ކޯލިޝަނުން ވަކިނުވާނެ ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 11
އަކްރަމް އީސީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމުން އަހުމަދު އަކްރަމް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

November 19, 2020 33
ފައްޔާޒު މަގާމުން ވަކިކުރާކަށް ނޫޅެން: ނަޝީދު

އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު...

November 19, 2020 26
"ބްރޯ"ގެ ލަގަބާ އެކު ކޯލްތައް ގިނަވެއްޖެ: ފައްޔާޒު

މި ސަރުކާރުގެ "ބްރޯ"ގެ ލަގަބު އޭނާ އަށް ދިނުމާ އެކު، އެކި ކަންކަމުގައި ގުޅާ މީހުން އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
ދަރަނި ބޮޑުވީ ކުރީ ސަރުކާރާ ހެދިއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

އަންނަ އަހަރު އަނބުރާ ދައްކަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ދަރަންޏަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކާ ގުޅިގެން...

November 17, 2020 158
"ފައްޓަރު ވިއްކާލަނީ އެހެންބަޔަކު ނެގި ލޯނު ދައްކަން"

އެމްޑީޕީގެ އުނގުގައި އޮވެގެން ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 65
ބަަރުލަމާނީއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކުމުން މަލީހަށް ނުރުހުން

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ނުރުހުން ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް އަށް އަމާޒު ވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 39
ފަސޭހައިން ރެސިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި 250،000 ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 20
ފިޗްގެ ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި "ފިޗް އިން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްްކުރި މައިގަނޑު ސަބަަބަކީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ރިޕޯޓު...

November 07, 2020 58
ޑރ. ޝަހީދުގެ ޖޯކު، "ޓްރަމްޕަކީ ޕީޕީއެމް މީހެއް"

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު އޮތް ޖޯކު ޖެހުމުގެ އޮއިވަރުގައި...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 19
ކުންފުނިތައް ހުރީ ވައްކަމަށް ހުޅުވިފައި: ބޮންޑޭ

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް އަދިވެސް ހުރީ ވައްކަމަށް ހުޅުވިފައި ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަން ހަދަން ޖެހޭ ގަަވައިދުތައް ހުރީ ނުހަދައި ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) މިއަދު ވިދާލުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކެމްޕޭންކުރަން ހުއްދަ ދީފި

އަންނަ މާޗް މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މިހާރު ވެސް ކެމްޕޭން ފެށޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 15
އިމްރާންގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރަން ނިންމައިފި

ހޯމް މިިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

October 27, 2020 51
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ހުސް ބުޅީގައި ނުގަންނާނެ: އާޒިމް

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކަހަލަ، ހިޔާލު ތަފާތުވާ ކަންކަން މަޖިލިހަށް ވައްދައިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ހުސް ބުޅީގައި ގަންނާނެ ކަމަށް،...

October 27, 2020 23
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް އިމްރާން މަގާމުން ދުރުކުރެވިދާނެތަ؟

ހޯމް މިނިސްޓަރު، އިމްރާން އަބްދުﷲ މަގާމުން ދުރުކުރުމަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓެވެ. މި މައްސަލަ...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 6
ބޭންކްރަޕްސީ ގާނޫނެއް މުހިއްމު: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ގާނޫނު ނުވަތަ ބޭންކްރަޕްސީ ގާނޫނުގެ ބިލަކީ އިގުތިސާދީ ގޮތުން މިހާރު އޮތް ހާލަތާ ވެސް ވަރަށް ގުޅޭ ބިލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 117
ރައީސް އިސްކަންދެއްވީ ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނެ ބޭފުޅަކަށް

އާ ހެލްތު މިނިސްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމުގައި ޕާޓީތަކުގެ ސްލޮޓަށް ވުރެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިސްކަންދެއްވީ ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުން އަރައިގަނެ،...

October 22, 2020 19
ކޮމިޓީން ނިންމީ އެއްވާން ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ކަމަށް

މާލޭގައި އެއްވެ އުޅެވޭނީ ފުލުހުންގެ ހުއްދައާ އެކުގައި ކަމަށް އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު އުވާލައި ހުއްދަ ނުނަގައި އެއްވެ އުޅެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ގައުމީ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 28
ވޯޓު ނުދިނީ އަމީން ބަހައްޓާކަށް ނޫން: ޣަފޫރު

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓު ނުދެއްވި މެމްބަރުން އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވީ އަމީން މަގާމުގައި ބަހައްޓަން ނޫން ކަމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މިރޭ...

October 20, 2020 27
އަމީން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަން ފާހެއް ނުވި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ފާސް ނުވެ، އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ޕީޖީ...

October 20, 2020 62
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަނީ

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރަން މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދު (ހަސަންޓޭ)...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 18
ދަރަންޏާ ބެހޭ ރިޕޯޓާ ހެދި މަޖިލީހުގައި ޒުވާބެއް!

ދައުލަތުގެ ދަަރަނީގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން، މަޝްވަރާ ކުރަން މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީ އަށް ގޮސް، އެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ފެށުމުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު ބޮޑު ޒުވާބެއް ހިނގައިފި އެވެ.

October 19, 2020 13
ޕޭމަންޓް ހިދުމަތާ ބެހޭ ބިލް "އޮޅުމެއް ނުފިލި"

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަން ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބިލްގައި ޓެކްނިކަލް ވާހަކަތައް ގިނަކަމުން އެ ބިލްގައި އޮތް އެއްޗެއް އޮޅުން ނުފިލާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

October 19, 2020 27
މެމްބަރުންގެ ބަސް: ހިޔާނާތްތައް ބެލުމުގައި ފެއިލްވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު، މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 34
އިދިކޮޅު އިސް ބޭފުޅުންގެ ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގު އެބަދޭ

މި ވެރިކަމާ އެކު އިންޑިއާއާ ބަދަހިވި ގުޅުމަށް އަމާޒުކޮށް "އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވުމުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މަގްސަދަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުން ސަލާމަތްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު އާއްމުކުރައްވައިފި އެވެ.