06 މާޗް

March 06, 2018 3
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ އެންއައިސީއަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކައިރީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލަން އުޅުނު ބައެއް ފުލުހުން ހަރުގެ އަށް ވަދެ އެ ތަނުގައި ހުރި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިން ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 8
އިދިކޮޅު އެއްވުން ރޫޅާލައި މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މިރޭ ފެށި އެއްވުން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރޫޅާލައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 41
އެއްވުމުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ނައީމާއްތަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު، ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 74
ފުލުހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރި: ނޫސްވެރިން

އެމްޑީީޕީ ހަރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ލައިވްކުރަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ނޫސްވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 8
ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއަށް ފުލުުހުން ވަދެ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 48
ފާރިސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ...

May 18, 2017 36
ހަދާ ގޯހަކުން އަދުގެ ހާލަތު ބަދަލު ވެދާނެ: ގާސިމް

ސިޔާސީ ގޮތުން ހެދޭ ގޯހަކުން މިއަދުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާއާ މެދު ބޮޑާވެ...

11 މެއި

May 11, 2017 13
ކުނޫޒުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތައް އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޝަރުތުތަކާ އެކު، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މ. ކުނޫޒުގައި ބާއްވަމުން އައި ސިލްސިލާ ޖަލްސާތައް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 15
ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ފާސްކޮށްފި

ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ވަދެ އެތަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 11
ހަރުގެ ފާސްކުރާ ފޮޓޯ ނެގި ޓޫރިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރަށް ހުރަސްއަޅަން ރާވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކުރި މަންޒަރު ފޮޓޯ ނެގި ފިރިހެން ޓޫރިސްޓަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 73
ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ފުލުހުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ފާސްކޮށްފި

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރަށް ހުރަސްއަޅަން ރޭވުންތަކެއް ރާވަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން މިރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 41
ފުލުހުން ނަން ޓެގު ނުޖެހުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށް!

އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ދާ ފުލުހުން ނަން ޓެގު ނުޖެހުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 77
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ހުރަސް އަޅައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގަގައި މިރޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ފުލުހުން ވަދެ މައިކް ކަނޑާލައި ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ހަރުގެ އަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން (އެސްއޯ) ފުލުހުންތަކެއް ރޭ ދަންވަރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.