29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 18
އިންޑިއާގެ ވަށް މޭޒު ޖަލްސާއަށް ރާއްޖޭގެ އިސް ވަފުދެއް

އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ތިންކް ޓޭންކަކުން ބާއްވާ ވަށް މޭޒު ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އިސް ވެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ވަފުދެއް އެ ގައުމަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 4
ޕްރައިމަރީ އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވާދަކުރުމަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ޕާޓީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 57
ރައީސްގެ މަންދޫބަކަށް ޖާބިރު، މިނިސްޓަރަކަށް ޝިފާޒް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ހާއްސަ މަންދޫބަކަށް އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ޝިފާޒް އަދި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 7
ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ޝިފާޒު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތް ބަދަލުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމުން ކަންތައްތަކެއް ރާވަމުން ގެންދިޔަސް އެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 29
"އުފެދޭނީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދާ ސަރުކާރެއް"

ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު އުފެދޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކޮށްދޭ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 4
ކެމްޕެއިންކުރީ އުނދަގުލުގައި، ވޯޓުން ކާމިޔާބު ހޯދާނަން

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އުނދަގޫ އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 55
"ބޮޑު ޖަލްސާ އަކީ އަޖައިބު ބައްދަލުވުމަކަށް ވާނެ"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއިން އަޖައިބު ކުރަނިވި ކަންތައްތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 7
"ނުބައި ތަންތަނަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީކުރި ތަންތަން ނޫން އެހެން ތަންތަނަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނައިން ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 30
އީސީން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މުލިއާގޭގައި އެބަ ކުރޭ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މުލިއާގޭގައި ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް އެކަމަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 8
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުން ގައުމީ މަޖިލީހަށް

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް، އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެ ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ކޮންގްރެސް އަށް ދިނުމަށް އއ. އުކުޅަހުގައި މިއަދު ފެށި އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް އިން...

08 ޖޫން

June 08, 2018 13
މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިސީން ބޭނުންވޭ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

June 08, 2018 18
ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 21
ކަރެކްޝަންސް އިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލެއް ނުކުރި

މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންނާ މެދު ޖަލުގައި ކަންތައް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ކަރެކްޝަންސް އަށް ވަޑައިގަތުމުން، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު ޝިހާން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 7
ޝިފާޒަށް ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވާތީ ޝަކުވާ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒުގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގައި މިއަދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 27
ހައްޔަރީން ދިފާއުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ގެއްލިފައި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ދިފާއުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 13
ޝިފާޒަށް ވެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒުގެ މައްޗަށް ވެސް ކުރަނީ، މާލެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ރާވައި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު އަބްދުﷲ ޝާއިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 3
މުޒާހަރާކޮށްގެން މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބީ ހަމީހުން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބީ ހަ މީހުން ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 15
ރައީސަށް ވަގަށް ގޮވައިގެން ޝިފާޒު ޕޮލިހަށް

އެއްވުން މަނާ ތަނަކަށް އެއްވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މޮޓޯކޭޑު ދާތަން ފެނުމުން ރައީސަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަގަށް ގޮވި ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 16
މިއީ ރާއްޖެ، ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް

ޗައިނާއާ އެކު ރާއްޖޭން ސޮއިކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކީ ރާއްޖެ، ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 10
މީޑިއާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ބްރޯޑްކޮމް: ޝިފާޒް

ދިވެހި މީޑިއާ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުށަހެޅި އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.