07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 6
ހަސަން އާއި ޝިފާޒް ބައިވެރިވާން ކައުންސިލުން ފާހެއްނުވި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ލަފަ އާއި މަޝްވަރާ ދޭން އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ކައުންސިލުން ފާހެއް ނުވި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 13
އިންތިޚާބުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ކަމެއް ނުހިނގާ: ޝިފާޒް

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕް އިންތިޚާބުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގި ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް، މަގާމް ދިފާއުކުރެއްވި މުހައްމަދު ޝިފާޒް...

November 25, 2019 33
ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓާ ނަތީޖާ ހެދިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި!

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓާ ރަށްތަކުން ވެސް ނަތީޖާ ޝީޓް ހަދައި ފޮށިތަކަށް އިތުރަށް ވޯޓު އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތު ނައިބު ރައީސަކަށް ވާދަކުރެއްވި...

November 25, 2019 16
އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ ޕާޓީން މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 83
އަސްލަމް ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީން ބޭއްވި އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ނައިބު ރައީސަކު ހޮވަން ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް...

November 24, 2019 38
އެމްޑީޕީގައި ވޯޓު ލީ އެންމެ 27 ޕަސެންޓް! މަދުތަ؟

"އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓް ކުރީ ޕާޓީގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދޭން ވައުދުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ، އެކަމާ އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން،" މިއީ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 17
އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ދެންމެ ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 12
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބު: ވޯޓުލާން 87،000 މީހުން

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި 87،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް، ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 21, 2019 6
އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ ކެމްޕޭން މިފަހަރު ވާދަވެރި!

އެމްޑީޕީ އަކީ އިންތިޚާބުތަކުގައި ފޯރިނަގާ ޕާޓީއެކެވެ؛ އެކަމަކު މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން 2014 ގައި ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ އިސް މަގާމްތައް ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބުގައި އެއްވެސް ވާދަވެރިކަމެއް...

November 21, 2019 11
ޝިއްޕެ: ރީނދޫ ލަޝްކަރުގައި ދެގޮތެއް ނުވެ ކުރިއަށް

އޮގަސްޓް، 12، 2004 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ދެފައި ވަށްކުރައްވައި އިށީންނެވި އިރު ވާން އުޅޭ ގޮތެއް، މިސްރާބެއް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 6
އިސްކުރާނީ އެމްޑީޕީގެ އެއްބައިވަންތަކަން: ޝިފާޒް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފި ނަމަ، އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކަށް ހައްދަވާނީ އެ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އޮތް އެއްބައިވަންތަކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 18, 2019 19
އަސްލަމް ވިދާޅުވަނީ ޝިފާޒު ބަލިކުރެެއްވޭނެ ކަމަށް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

October 18, 2019 11
އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަސްލަމާއި ޝިފާޒް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ކުރިމަތިލެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ އިންތިޚާބުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 18
އިންޑިއާގެ ވަށް މޭޒު ޖަލްސާއަށް ރާއްޖޭގެ އިސް ވަފުދެއް

އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ތިންކް ޓޭންކަކުން ބާއްވާ ވަށް މޭޒު ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އިސް ވެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ވަފުދެއް އެ ގައުމަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 4
ޕްރައިމަރީ އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވާދަކުރުމަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ޕާޓީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 57
ރައީސްގެ މަންދޫބަކަށް ޖާބިރު، މިނިސްޓަރަކަށް ޝިފާޒް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ހާއްސަ މަންދޫބަކަށް އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ޝިފާޒް އަދި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 7
ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ޝިފާޒު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތް ބަދަލުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމުން ކަންތައްތަކެއް ރާވަމުން ގެންދިޔަސް އެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 29
"އުފެދޭނީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދާ ސަރުކާރެއް"

ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު އުފެދޭ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކޮށްދޭ ސަރުކާރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 4
ކެމްޕެއިންކުރީ އުނދަގުލުގައި، ވޯޓުން ކާމިޔާބު ހޯދާނަން

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އުނދަގޫ އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 55
"ބޮޑު ޖަލްސާ އަކީ އަޖައިބު ބައްދަލުވުމަކަށް ވާނެ"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއިން އަޖައިބު ކުރަނިވި ކަންތައްތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 7
"ނުބައި ތަންތަނަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީކުރި ތަންތަން ނޫން އެހެން ތަންތަނަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނައިން ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 30
އީސީން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މުލިއާގޭގައި އެބަ ކުރޭ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މުލިއާގޭގައި ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް އެކަމަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 8
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުން ގައުމީ މަޖިލީހަށް

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް، އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެ ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށާއި ކޮންގްރެސް އަށް ދިނުމަށް އއ. އުކުޅަހުގައި މިއަދު ފެށި އެމްޑީޕީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސް އިން...

08 ޖޫން

June 08, 2018 13
މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިސީން ބޭނުންވޭ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

June 08, 2018 18
ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 21
ކަރެކްޝަންސް އިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލެއް ނުކުރި

މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންނާ މެދު ޖަލުގައި ކަންތައް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ކަރެކްޝަންސް އަށް ވަޑައިގަތުމުން، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު ޝިހާން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 7
ޝިފާޒަށް ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވާތީ ޝަކުވާ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒުގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގައި މިއަދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.