10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ތައުރީފްކޮށްފި

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާ ނައްތައިލަން ކަނޑައެޅި މުއްތަދުގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއިން ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްްޖެއަށް ތައުރީފުކޮށް ސެޓްފިކެޓެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދެވިފައި

މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑް-19 ގެ މަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އޮތުމުން ގައުމުތަކުގައި ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަަށް ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 9
ހިމަބިހި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން އަނެއްކާ ފަށައިފި

ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 36
40 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެންނަށް ހިމަބިހީގެ ވެކްސިން

ހިމަބިހިން ސަލާމަތްވުމުގެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް، އުމުރުން 40 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެންނަށް އެ ވެކްސިން ދޭން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 11
ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވާން ގުނޫތު ކިޔަން އަންގައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިސްކިތްތަކުގައި ގުނޫތު ކިޔަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 3
ހިމަބިހި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް

ރާއްޖެ އިން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ނައްތާލާފައިވާ ހިމަބިހި އަލުން ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އިތުރު މީހަކު އަނެއްކާ ވެސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 4
ހިމަބިއްސަށް އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު މީހަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ހިމަބިހި ޖެހިފައިވާ ދެ މީހަކު އަނެއްކާ ވެސް ފެނިއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ނައްތާލާފައިވާ ހިމިބި އަލުން ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އިތުރު ދެ މީހަކު އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

January 23, 2020 10
އިންޑިއާ އިން 30،000 ވެކްސިން ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ނައްތާލާފައިވާ ހިމަބިހި އަލުން ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ހިމަބިހިން ދިފާއުވުމަށް އިންޑިއާ އިން ދޭ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 7
ހިމަބިހި ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ބަލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ އަަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2020 12
އިންޑިއާއިން ހިމަބިހި ވެކްސިންގެ 30،000 ޑޯޒް ދީފި

ހިމަބިހިން ދިފާއުވުމަށް ދޭ ވެކްސިންގެ 30،000 ޑޯޒް އިންޑިއާއިން ރާއްްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 10
މީސްލްސްގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ތުއްތު ކުދިންނަށް ދެނީ

މީސްލްސް ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒެއް، މާދަމާ ތުއްތު ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
ހިމަބިއްސަށް ސްކްރީންކުރަން ހުޅުމާލޭގައި މަރުކަޒެއް

ހިމަބިއްސަށް ސްކްރީން ކުރަން ހާއްސަ މަރުކަޒެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 6
ހިމަބިހި ޖެހިފައިވާ މީހަކު އަނެއްކާވެސް ފެނިއްޖެ

ރާއްޖެއިން ނައްތާލާފައިވާ ހިމަބިހި އަލުން ފެތުރެން ފެށި ފަހުން ހަތަރު ވަނަ މީހަކަށް ހިމަ ބިހި ޖެހިފައިވާކަން މިއަދު ކުރި ޓެސްޓްތަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 12
ދެ ދުވަހުގެ ޓެސްޓުތަކުގައި ހިމަބިހި ޖެހުނު މީހަކު ނެތް

ހިމަބިހީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 16, 2020 1
ހިމަބިހި ވެކްސިން އެންމެ މުހިއްމީ 25 އަހަރުން ދަށަށް

ރާއްޖެއިން ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ހިބަހި އަލުން ފެނުމުން މިހާރު އެންމެން ވެސް ބޭޭނުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާށެވެ. އެކަމަކު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 16
18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ވެކްސިނާ ބެހޭ ދަފްތަރެއް

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު...

January 15, 2020 20
ކުދިންގެ ވެކްސިންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވަން އަންގައިފި

ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 3
ދަމަނަވެށިން މީސްލްސް ވެކްސިން ޖަހައިދޭން ފަށައިފި

މީސްލްސް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަނުކޮށް ތިބި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ދަމަނަވެށިން ވެކްސިން ޖަހައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

January 13, 2020 7
ވެކްސިން ޖެހުމަށް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ހިމަބިހި ވެކްސިން ޖަހައި ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
ހިމަބިހީގެ އަލާމާތްތައް

މީސްލްސް ނުވަތަ ހިމަބިއްސަކީ ވައިރަހަކުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިއީ އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ވަރަށް އާންމު ބައްޔަކަށް ވިޔަސް، މި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ތައާރަފްކޮށް އާންމުކޮށް ދޭން ފެށުމާ އެކު މި ބަލި ފެނުން އެއްކޮށްހެން ހުއްޓުނެވެ. މިއީ ވެކްސިން ދީގެން ވަރަށް ފަސޭހައިން ރައްކާތެރިވެވޭ ބައްޔެކެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 51
ހިމަބިހި ޖެހުނީ ވެކްސިންނުދީ ހުރި 3އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް

ހިމަ ބިހި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ދާދި ފަހުން ފެނުނީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިން ކަމަށާއި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، އެ ކުއްޖާ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ...

January 11, 2020 25
ޑޮކްޓަރުންގެ އިންޒާރު: ހިމަބިހި ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު

ރާއްޖޭން ނައްތާލައިފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ހިމަބިހި ރާއްޖޭން އަނެއްކާވެސް ފެނުމާ އެކު އެ ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 8
ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ފެނިގެން ޓެސްޓުކުރަނީ

ރާއްޖެ އިން، ދުވަސްގަނޑަކަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ބަލި އޭނާގެ ގައިގައި ހުރިތޯ ޔަގީން ކުރުމަށް ޓެސްޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 22
ނައްތާލާފައިވާ ބަލިތައް އަނެއްކާވެސް ފެނިދާނެތަ؟

ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ލެޕްރަސީ ނުވަތަ ޖުޒާމް ބަލި އަނެއްކާވެސް ފެތުރެމުން ދާ ކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާއްމުވުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. އެއީ ތެދު ޚަބަރެއް ނޫން ކަމަށް، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފަހުން ޔަގީންކޮށްދިން ނަމަވެސް އާންމުންގެ މެދުގައި ޝައްކުތަކެއް އުފެދުނެވެ. ރާއްޖޭން އެއްކޮށްހެން ނުވަތަ ވަރަށް...