29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 13
އެއީ ކުންޏެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ ވާހަކައެވެ.

ދިވެހި ގައުމު ގައުމަކަށް ވަނީ ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަހާއި، ދިގު ތާރީހާއި، އަގުހުރި އާދަކާދަ އާއި، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކާއި، އާޝޯހުވާ ފަދަ އިމާރާތްތަކާއި، ލޮލަށް ފަސޭހަ ކުރެހުންތަކާއި، ކާބަފައިންގެ އާދަޔާ ހިލާފު މޮޅު މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ފަރުމާވެރިކަމާއި، އަސަރުން ފުރިގެންވާ ޅެންވެރިކަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 73
ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ، މެދު ޒިޔާރަތް ހުޅުވައެއް ނުލާނެ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް މި އަހަރު ފާހަގަކުރަން މެދު ޒިޔާރަތް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައި އެތަނުގެ އެތެރެ ދައްކާލަން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން ބައެއް އިލްމުވެރިން އެކަމާ ހިޔާލުތަފާތުވެ ފާޑުކިޔުމުން، އެތަން ހުޅުވާނުލާން ނިންމައިފި އެވެ.