29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 55
ފުލުހުންނާއި ނޫސްވެރިން ޑްރަގްގެ ހާލިތަކަށް!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ފެށި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 2
ޗާގާ މަޝްރޫމް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަޝްރޫމްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޗާގާ މަޝްރޫމން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅު ފަރުވާއެއް ހޯދިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020
ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓް އިންޑިއާގައި ރެގިއުލޭޓްކުރަނީ

އިންޑިއާގައި ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 34
ފަސްޓްލޭޑީއާ ބެހޭގޮތުން ފެތުރީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ވަކީލުން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދާ ގުޅުވައިގެން ދޮޮގު ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާއެއްގައި ޝާއިއުކުރި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކަމަނާގެ ވަކީލުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންމެފަހުން ބޮލީވުޑުން މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ދަންޖެހިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ފަހުން ބޮލީވުޑާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ނޭދެވޭ ވާހަކަތަކުން އިންޑަސްޓްރީގެ މީހުން ބަދުނާމުކޮށް މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ އަގު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކެއްގެ މައްސަލަ ބޮލީވުޑުން ދިއްލީ ހައި ކޯޓަށް ހޯމަ ދުވަހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 3
"ބިލުން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ"

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ "އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބިލް" ގައި ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިމެނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 7
އަބުރުގެ ބިލުން މީޑިއާތަކަށް ބިރެއް ނެތް: އޭޖީ އޮފީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ، އަބުރާ ބެހުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭ ބިލުން ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކަށް ބިރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 2
ނައިބު ރައީސް، މީޑިއާތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، މީޑިއާތަކާ އެޗްއީއޯސީގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ކޮވިޑް ކެމްޕޭނަށް ފޮޓޯ/ވީޑިއޯ ފޮނުވަން އިތުރު ވަގުތު

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލި ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020
ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް 80 ހުށަހެޅުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 80 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާކަމަށް އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 15
ކާއްޓާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރަން ރުކުގައި

ސްރީ ލަންކާގައި ކާށި ލިބުން ދަތިވެ، އަގު އުފުލެމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު ރުކުގައި އޮންނަވައިގެން މިއަދު މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
"މުލާން" ގެ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން އަންގައިފި!

މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޕްރިމިއާކުރި އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޗައިނާގެ ވިގޫރް މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ޝިއަންޖިންގައި ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ފިލްމާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން ޗައިނާގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
އެމްއެމްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މުއްދަތު އަންނަ ޑިސެމްބަރުމަހު ހަމަވާތީ އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
"ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕޭނު ލަވަ ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ހިންގާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ މިއަދު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 17
ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި ވެސް ޗެނަލް-13އިން ޖަވާބެއްނުދިން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހަަށިކޮޅަށް ގެއްލުންދޭން، ޗެނަލް-13ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ގޮވާލި މައްސަލައިގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ދިން...

September 09, 2020
އެމްޖޭއޭގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގުމަށް ބަދަލުތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ) ގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށާއި ހިންގުމަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޖަމިއްޔާ އިން އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 17
ބްރޯޑްކޮމްއަށް ޖަވާބުދޭން ޗެނަލް-13 އުޒުރުވެރި ވެއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން، ޗެނަލް13 ގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމަކަށް ގުޅި މީހަކު ގޮވައިލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކުރާތީ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެ ޗެނަލުން މިވަގުތަށް އުޒުރުވެރި ވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 7
ކަރަންޓީނަށް ގޮސް، ޕީއެސްއެމްގެ ނިއުސްރޫމް ފަޅަށް!

ޕީއެސްއެމްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެގެން ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާތީ އެތާނގެ ނިއުސް ރޫމް ގާތްގަނޑަކަށް ހެން ހުއްޓުމަކަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 3
އެމްޖޭއޭގެ ރައީސަކަށް ހަމްދޫން، ނައިބަކަށް ރިފްޝާން

މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ)ގެ ރައީސަކަށް، "މިހާރު"ގެ ސްޕޯޓްސް އެޑިޓަރު މުހައްމަދު ހަމްދޫން އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް "ވަން އޮންލައިން"ގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އަލީ ރިފްޝާން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 32
ކޮވިޑުގެ ރާއްޖޭގެ މަންޒަރު ކިޔައިދޭން އެބަޖެހޭ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ރާއްޖޭގެ ހަގީގީ މަންޒަރު، އަދިވެސް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ރާއްޖެއަކީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްކަން ބުނެދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.