23 މާޗް

March 23, 2020 7
ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް މަބްރޫކްގެ ތައުރީފް

ކޮވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާނު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކެޓްރީ މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ނޫސްވެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް މިރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 112
"މަޑިސީލަ" ޕްރޮގްރާމް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމެންދެން ޗެނަލް 13ގެ "މަޑިސީލަ" ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލަން އެ ޗެނަލަށް އަންގަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގެ އިސްފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 16) - ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގައި ބާރުގަދަ ފަރާތެއް ވަނީ މީގެ 30 އަހަރުގެ ކުރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 12
ތެދު މައުލޫމާތު ފަތުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މީޑިއާތަކުން ވީހާ ވެސް ތެދު މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ބާރު އަޅައި، މަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 18
ކޮވިޑް-19:ވީމީޑިއާ ޚަބަރެއް އިސްލާހުކުރަން އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 ބައްޔާ ގުޅޭ ގޮތުން ވީމީޑިއާގައި ޝާއިއު ކުރި ޚަބަރެއްގެ ސުރުޚީ އިސްލާހު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 10
ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

March 08, 2020 28
ކޮވިޑް-19: ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ނޫސްތަކާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 33
ދޮޅު ގަޑިއިރު ކުރީ އެންމެ ސުވާލެއް: ތައްޔާރުތޯ؟

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުވާ ބަޔަކު ފެނި، އެކަމާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ހާމަކުރަން ސަރުކާރުން ރޭ ބޭއްވި މުހިންމު ޕްރެންސް ކޮންފަރެންސްގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތައް އަމާޒުވި ގޮތުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. މާކުރިން ހާމަކޮށްފައި ހުރި މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނަށް ނޭނގި އޮތް ކަމާއި އާންމުން މި ހާލަތުގައި ބޭނުންވާ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 3
ޝަރީއަތްތަކަށް ވަނުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ވަނުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ކޯޓުން އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 44
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިވެންޓްތައް ވެސް ހިލޭ ލައިވް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމީ ހުރިހާ އިވެންޓުތަކެއް ވެސް...

February 25, 2020 42
42 އަހަރު ވީ ޓީވީ އެންޓަނާ ނަގަނީ

ޓީވީއެމްގެ ސިގްނަލް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވުމަށް މީގެ 42 އަހަރު ކުރިން ޖަހާފައިވާ އެންޓަނާ ނެގުމަށް، އެ ސްޓޭޝަން ހިންގާ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 9
މީޑިއާ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

މީޑިއާ އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ޝަހީބު މީޑިއާ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 2
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން މީޑިއާ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ، އެކި ގައުމުތަކުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށް ގެންދާ "ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން" ދަތުރުގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ މީޑިއާ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 14
ކޮރޯނާއާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފަތުރަން އަންގައިފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ހަބަރު ނުފެތުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް...

January 31, 2020 13
މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް ހުއްޓާލައިފި

އިނގިރޭސި ބަހުން ރާއްޖޭގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް ނޫސް މިއަދު ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 8
ބްރޯޑްކޮމްގެ ކުރީގެ ނިންމުންތައް ރިވިއުއަށް ފުރުސަތުދެނީ

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ވެސް ރިވިއު ކުރަން އެދި އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 11
ވީމީޑިއާގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމުން މޮންދު ވަކިވެއްޖެ

ވީމީޑިއާގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) ގެ މަގާމުން، މީޑިއާގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު މުހައްމަދު އާސިފް (މޮންދު) މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
"ރަން ވަނަ އެވޯޑް" ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ދެނީ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުން އަންނަ "ރަން ވަނަ އެވޯޑް" ނޫސްވެރިންނަށާއި ނޫސް އެޖެންސީތަކަށް ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަައި، އެކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 3
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 8
ބްރޯޑްކޮމްގެ ރައީސަކަށް މަރީ، ނައިބަކަށް ގައިސް

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސަކަށް އެ ކޮމިޝަނަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މަރިޔަމް ވަހީދާ އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް އަހުމަދު ގައިސް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 16
އަލީ، ގައިސް އަދި މަރީ އަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި "ހަވީރު" ނޫހުގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަލީ ޔޫސުފާއި އަހުމަދު ގައިސް އަދި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 60
ނަޝީދާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ދެނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ރައްޔިތުން ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކަށް އެމަނިކުފާނު ޖަވާބު ދެއްވާ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަން ނިންމައި، ސުވާލު...

December 02, 2019 14
މަރިޔަމް ވަހީދާ އާއި އަނާގެ ނަން މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން މަރިޔަމް ވަހީދާއި އާއި ވީޓީވީގެ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި ނޫސްވެރިޔާ އައިމިނަތު އަމީނާ (އަނާ) ގެ ނަން ވެސް...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 41
ބްރޯޑްކޮމް އަށް ޝިފްލާއާ އެކު އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ލިސްޓުގެ ތަރުތީބަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މީހުންގެ ނަން ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ބަދަލު ގެނެސް އެ ލިސްޓުގެ ދެވަނަ އަށް އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހިމަނައިފި އެވެ.