01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 24
މީޑިއާ ނެޓުން ހިލޭ ލިބޭ އާ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އެތައް ބައެއްގެ މާލީ ހާލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާތީ އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ހިލޭ ލިބޭ އާ ޕެކޭޖެއް މީޑިއާ ނެޓުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 20
މީޑިއާނެޓްގެ ޑައުންލިންކް ސިގްނަލް މައްސަލަތައެއް!

މީޑިއާނެޓްގެ ޑައުންލިންކް ސިގްނަލްގެ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 7
އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް މީޑިއާނެޓް ޗެނަލްތައް ބެލޭނެ

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް ފޯނާއި ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުން ބެލޭނެ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 10
މީޑިއާ ނެޓް ފަސް ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރަނގަޅަށް

ދިވެހި ސަރުކާރާ މެދު ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް، އަލްޖަޒީރާ އިން ގެނެސްދިން ޑޮކިއުމެންޓްރީ ކަމަށްވާ "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލާގައި މީޑިއާ ނެޓް ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 21
މީޑިއާނެޓް 52،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ މީޑިއާނެޓަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޕެކޭޖަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ދޫކޮށްފައި ވާތީ 52،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 24
ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކޭނޭ: ބްރޯޑްކޮމް

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޕީއެސްއެމްގެ އިތުރުން، ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވެސް ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 24
ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ފެންނާނެ: މީޑިއާނެޓް

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް މީޑިއާނެޓުގެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ބަޔަކު މީހުން އަޑު ފަތުރައި، ޝައްކު އުފެއްދި ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކުގެ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 30
ވޯލްޑްކަޕަށް ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު އެއްބަހެއް ނުވެވޭ

އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ސޮނީ ޕިކްޗާސްގެ ޗެނަލްތަކުން ދައްކަން ރާއްޖޭގެ ކޭބަލް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުންނާ އެކު މިހާތަނަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ ކަމަށް ޕީއެސްއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 7
މީޑިއާ ނެޓުން އެދުނު 1.3 މިލިއަން ނަގައެއް ނުދިން

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ކުންފުނި ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް، 1.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މީޑިއާ ނެޓުން ދައުވާ ކުރިޔަސް، އެ ފައިސާ ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 42
ދިރާގާއި މީޑިއާ ނެޓުން ވޯލްޑް ވޯލްޑްކަޕް ދައްކާނެ

މި އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މި ސަރަހައްދުގެ އޮފިޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ދިރާގާއި މީޑިއާ ނެޓުން ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 7
މީޑިއާ ނެޓު ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތާ ބެހޭގޮތުން އަލްޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން، މީޑިއާ ނެޓު ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ އެ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 12
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް އައިސް ޓީވީން ދައްކަނީ

މިއަދު ފަށާ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގު (އީޕީއެލް)ގެ ފުލް ސީޒަން އައިސް ޓީވީން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 13
މީޑިއާ ނެޓުން ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަންތައް ހާމަވާ ގޮތަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން މީޑިއާ ނެޓުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އެ ކުންފުނިން ދައްކައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 4
މީޑިއާނެޓު ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދޭން އެދެފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ އިތުރުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާކަން ހާމަކޮށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓު، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި މައްސަލާގައި 500،000 ރުފިޔާއިން މީޑިއާ ނެޓު ޖޫރިމަނާ ކުރި މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދޭން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގައި އެތަނުން އެދެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 30
ބޭރުގެ ކޮންޓެންޓްތަކަށް އިމްތިޔާޒެއް ނުލިބޭ: ބްރޯޑްކޮމް

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދޭ ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތަކުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމާއި ގެނެސް ދިނުމަކީ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 36
ޖޫރިމަނާ ނުކޮށް ޒިންމާ އަދާކުރަންވީ ބްރޯޑްކޮމް: ނާޝިދު

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ކުރިން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެތަނުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މީޑިއާ ނެޓުގެ އެގްޒެކްޓިވް...

June 15, 2017 68
މީޑިއާނެޓް 500،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ އިތުރުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާކަން ހާމަވާ ގޮތަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓު، ރީބްރޯޑްކާސްޓް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 5
އިންޑިއާގެ މަގުބޫލު "އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ" މީޑިއާނެޓަށް

އިންޑިއާގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ "އެންޑްޓީވީ"ގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް މީޑިއާނެޓުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 75
އަލް ޖަޒީރާ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ދައްކާނެ: މީޑިއާ ނެޓް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން ހެދި ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަލް ޖަޒީރާގެ އިނގިރޭސި ޗެނަލުން މާދަމާ ދައްކާއިރު ރާއްޖޭގެ ބެލުންތެރިންނަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް ދޭ މީޑިއާ ނެޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 25
ކޭބަލް ޓީވީ ވެސް އާ ގާނޫނަށް ފެތޭތަ؟

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރާ ގާނޫނުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ މެދު އެތައް ބަޔަކު ބަހުސް ކުރަމުން އަންނައިރު މިއީ އަދި އަތްނުލެވި ނުވަތަ ސަމާލުކަމަށް ނައިސް އޮތް ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް އާންމުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިއީ އެ ހިދުމަތް ދޭ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 40
"ގޯސް" މަންޒަރު ނުދައްކަން މީޑިއާ ނެޓަށް އަންގައިފި

އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާއި ހިލާފު މަންޒަރުތައް ނުދެއްކުމަށާއި އެފަދަ މަންޒަރުތައް ސެންސަރު ކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވާން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މީޑިއާ ނެޓަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.