29 ޖޫން

June 29, 2020 8
ލޮކްޑައުންގައި ފޮރިން މިިނިސްޓްރީން ބޭސް ވެސް ގެނެސްދިން

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ވެސް ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ބޭސްތައް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން ބޭރުން ގެނެސްދިން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 5
ކޮވިޑް19އާ ދެކޮޅަށް ހޯދި ފުރަތަމަ ބޭހަށް ހުއްދަ ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވެ އޮކްސިޖަން ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްދޭ ބޭހެއްކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ޑެކްސަމެތަސޯން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 30
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް "ކަށަވަރު" ބޭހެއް ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ޔަގީންކަން ބޮޑު އަދި ވަރަށް އާންމު އަދި އަގު ހެޔޮ ބޭހެއް އެނގިއްޖެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 6
ޒަރޫރީ ބޭސް ގެނެސްދޭން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެހީވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މި ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ގައުމުތައް ލޮކްޑައުންކުރުމުން، ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ޒަރޫރީ ބޭސްތައް ބޭނުން 78 މީހަކަށް، އެ ބޭސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެހީވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ތިން ބޭހެއް އެއްކުރުމުން ފަރުވާ ރަނގަޅު

ޕެރިސް (މެއި 9) - އެންޓިވައިރަލް ތިން ބޭހެއް އެއްކޮށްގެން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ދިން ކޮކްޓެއިލް ފަރުވާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށް ހޮން ކޮންގެ ރިސާޗަރުން ބުނެފި އެވެ.

May 09, 2020 8
މެޑްޓެކުން 1000 އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ކުރިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓްކުރާ 1،000 ޓެސްޓް، މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 12
މެލޭރިއާ ބޭހުގެ 50،000 ގުޅަ އިންޑިއާ އިން ދީފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން (އެޗްސީކިއު) ގެ 50،000 ގުޅަ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިކަލް ސާމާނު މެޑްޓެކުން ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިކަލް ސާމާނު، މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 11
ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމުން އެ ގައުމުތަކުގައި ތާށިވި ދިވެހިން، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 14
މެލޭރިއާ ބޭސް 13 ގައުމަކަށް އިންޑިއާއިން ފޮނުވައިދެނީ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 11) - މެލޭރިއާގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން 13 ގައުމަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 2
އިންޑިއާގައި ތާށިވި ބޭސް ޝިޕްމަންޓް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އެ ގައުމު 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ނުގެނެވި ހުރި ބޭސް ޝިޕްމަންޓް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނަނަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 1
އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ތާށިވި މުދާތައް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ނުގެނެވި ހުރި ބޭހާއި ކާބޯތަކެެތީގެ ބާވަތްތައް ގެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 1
ދާއިމީކޮށް ބޭސް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

އެކިއެކި ބަލިތަކާ ގުޅިގެން، ދާއިމީކޮށް ބޭސް ކާންޖެހޭ މީހުން، ބޭސް ސިޓީ އާ ކުރުމަށްޓަކައި މި ދުވަސްވަރު ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކިޔަސް ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް އާސަންދަ އިން ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 30
އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކުރި ބޭސްތައް ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި، ތިން މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ބޭސް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 16
ބައެއް ބޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން އިންޑިއާ އިން ލިމިޓްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ބައެއް ބޭސްތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން އިންޑިއާ އިން ލިމިޓް ކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ހަމުގެ ކުލައާ ގުޅޭ ބޭސްމަލަންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އެކި މީހުންގެ ހަމުގެ ކުލަ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުނި ޓެސްކޯ އިން ބޭސްމަލަންތަކެއް ނެރެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ޕީނަޓް އެލާޖީ އަށް ހެދި ބޭހަކަށް ހުއްދަ ދީފި

ޕީނަޓަށް އެލާޖިކްވާ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމެރިކާގައި އުފެއްދި ބޭހަކަށް އެ ގައުމުގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
އޭއައިގެ އެހީގައި އީޖާދުކުރި ބޭހެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ބޭހެއް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން އީޖާދުކޮށް އެ ޓެސްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 33
އަގުހެޔޮކޮށް ބޭސް އެތެރެކުރަން އިންޑިއާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ބައެއް ބާވަތުގެ ބޭސްތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އިން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 6
މައިގްރޭންގެ އާ ބޭހެއް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

މައިގްރޭނަށް ހާއްސަކޮށް އެމެރިކާ އިން އީޖާދުކުރި އާ ބޭހަކަށް އެ ގައުމުގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) އޮމް ހޯމަ ދުވަހު ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 1
ދޭތެރެ ދުރުކުރަން މަހަކު އެއްފަހަރު ކާ ބޭހެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން އަންހެނުން މަހަކު އެއް ފަހަރު ކާންޖެހޭ ބޭހެއް އީޖާދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ބޭސް ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ދިރާސާ އެމެރިކާގެ ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.