13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 35
ތުޅާދު އާއި ބިލެތްފައްސާއި މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ

ބ.ތުޅާދު އާއި ށ. ބިލެތްފައްސާއި މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 4
ގިނަ ރަށްރަށުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަކާ ނުލައި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުންނަށް ރަށްރަށުގެ ބިން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 37
މުލީ ހޮސްޕިޓަލު ތިއޭޓަރުގައި ދެ ޑޮކްޓަރުން ތަޅައިގެންފި

މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ދެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ދެމެދު މާރާމާރީއެއް ހިނގައި ދެމީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 40
ހީލަތާއި ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން އޮތީ މި ސަރުކާރުގައި: ޔާމީން

ހީލަތާއި ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން އޮތީ މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްގީއެއް ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުން ނޫޅޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 30
ވާމިލިއަންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ތިން އަތޮޅެއްގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކޮށް ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދެ ރަށް ދީފައިވާ ވާމިލިއަން ކުންފުނިން ފެރީގެ ހިދުމަތް މެދު ކަނޑާލި މައްސަލާގައި އަދި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 30
ދ. އާއި މ. އަތޮޅަށް އެމްޓީސީސީން ފެރީ ފަށައިފި

ވާމިލިއަން ކުންފުނިން މ. އާއި ދ. އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުއްޓާލާފައި ވަނިކޮށް އެމްޓީސީސީން އެ ދެ އަތޮޅަށް އަލުން ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 35
ތިން އަތޮޅެއްގެ ރަށްތައް ގުޅާލަން އިއުލާންކޮށްފި

މ، ތ، އަދި ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއް ގުޅާލުމަށް ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ޑިޒައިންކޮށް، އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީ އާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 63
ތިން އަތޮޅެއްގެ ފެރީތައް ވާމިލިއަނުން ހުއްޓާލައިފި

މ. އާއި ފ، އަދި ދ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވާމިލިއަން ކުންފުނިން އެ އަތޮޅުތަކަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 16
މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ނާޒިމް ކަޓައިފި

މާޒީ އަށް ބަލާ އިރު، މީގެކުރިން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ބެލެވިފައި އޮތީ އެމްޑީޕީ އަށް ކާމިޔާބު ކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ގޮނޑީގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ގަބޫލު ނުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެ ދާއިރާގެ މަންޒަރު މިއަދު ވަނީ ބަދަލުކޮށްލައިފަ އެވެ. ތާރީޚު ބަދަލުކޮށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 22
އިބޫ އަށް މުލަކުން ހަދިޔާކުރީ އެންމެ ބޮޑު މާބޮނޑި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރައްވާއިރު ކޮންމެ ރަށަކުން...

September 17, 2018 16
މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އިބޫ ވައުދުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 13
"ހިތްވަރު ކުރައްވާ، ކަންތައްތައް ދަނީ ބަދަލުވަމުން"

ގައުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު އަންނަނީ ބަދަލުވަމުން ކަމަށާއި އެހެންވެ، ރައްޔިތުން ހިތްވަރު އާކުރުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު، ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 10
މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ޖެހޭ: ފަައިސަލް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކޮންމެހެން ވެސް ކާމިޔާބު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނީ ކުރިން ނުކުރާ ވަރުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 36
ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދު: މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނަން

އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދައި ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ރަށުގައި އިއްޔެ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 3
ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވާނެ: މެޓު

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރަ އަލިވާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަހުން ކަމަށާއި އެހާ ހަމަ އަށް، މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 50
އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާދަވެރިވާނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށާއި އެ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ އާންމުން ހިތްހަަޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 23, 2017 24
"ހިޔާލުތަފާތުވުން ނިންމާނީ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަކު ނޫން"

ޑިމޮކްރަސީގައި ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް އުފެދޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަންކަން ނިންމާނީ ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަކުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 23, 2017 33
ޖަދަލުކުރިއަސް އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒު ސީދާ: ރައީސް

އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ތެރެއިންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަދަލުކުރިއަސް އެމަނިކުފާނުގެ އަމާޒު ވަރަށް ސީދާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ތަރައްގީ ގެނައުމުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 3
މ. އަތޮޅަށް ހާއްސަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މާޗު މަހު

މެދުރާއްޖެތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އައިލޭންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 8
މުލީ ބިން ހިއްކުން ލަސްވާތީ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާތީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 6
މިފްކޯގެ ބޯޓު ފުންކޮށްފި

މ. އަތޮޅު ވޭވަށުގެ ދޮންގިރިއަ ފަރަށް ރޭ ދަންވަރު އެރި މިފްކޯގެ ބޯޓު މިއަދު ފުންކޮށްފި އެވެ.

October 04, 2016 14
110 ޓަނުގެ މަހާއެކު މިފްކޯގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

މިފްކޯގެ މަސްބޯޓެއް 110 ޓަނުގެ މަހާއެކު މ. އަތޮޅުގެ ފަރަކަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 17
މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ދެ މަސް ފަހުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.