03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 2
މަސައްކަތުން ބްރޭކެއް ބޭނުންވާކަމުގެ އަލާމާތްތައް

ބައެއް މީހުންނަކީ ހުރިހާ ވެސް އެއްޗަކީ މަސައްކަތް ކަމަށް ދެކޭ މީހުންނެވެ. އެހެންވެ ބްރޭކެއް ނެތި ކިތަންމެ ގިނަ އިރަކު މަސައްކަތްކުރަން ވެސް އެފަދަ މީހުންނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ސިއްހަތާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ނަމަ މިއީ ފަރުވާތެރިވުން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ޝައުގުވެރިކަން އޮތުމަކީ...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 2
ކަންޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކިމް ވާހަކަ ދައްކައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް މި އަހަރު ވާދަކުރަން ނިންމައި ކެމްޕޭން ފަށާފައިވާ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓަކީ ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން ފިރިމީހާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކާހާ ތިލަކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 30
ޖިންސީގޯނާ އިތުރުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 26
ހިމޭންކަމުގައި ރެނދު، "މި ފެށުނީ ރާއްޖޭގެ #މީޓޫ"

އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ. ސަވައިވާސްގެ އަޑު އުފުލަން އަޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތު ވެސް ދޭން އެބަ ޖެހޭ: ޑރ. އާފިޔާ

26 ޖޫން

June 26, 2020
ނަފްސާނީ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ދީޕިކާގެ އެހީއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަކީ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެކަމަށް އެހީވެދޭން ފައުންޑޭޝަނެއް ވެސް ހިންގަމުން އަންނަ ބަތަލާއެކެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހި ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ކަންކަމުން ކުރިމަތިވި ވޭންތައް އޭނާ އަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އެއާ އޭނާ އާންމުންނާ...

20 ޖޫން

June 20, 2020 1
ސުޝާންތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް!

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
"ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބި އެތައް އަހަރަކު އުޅުނިން"

ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބި އާމްދަނީ ނުލިބި ރަނގަޅަށް ކާންބޯން ނުލިބި ހަޔާތުގެ ވަރަށް ހިތްދަތި 10 އަހަރެއް ތަޖުރިބާކުރި ކަމަށާއި އެ ދުވަސްވަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ވެސް ވިސްނި ކަމަށް އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ، އެހީވީ ރައްޓެހިން: އަޝިޝް

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި މަރުވުމުން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ރައްޓެހިންގެ އެހީ އާއި މަދަދާ...

June 18, 2020
އޭޑީއެޗްޑީގެ ކުދިންގެ ފަރުވާއަކަށް ވީޑިއޯ ގޭމެއް

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ އެޓެންޝަން ޑެފިސިޓް ހައިޕައެކްޓަވިޓީ ޑިސްއޯޑާ (އޭޑީއެޗްޑީ) ހުންނަ ކުދިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް...

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ: ދީޕިކާ

ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ސިއްރުނުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހީ ހޯދައިގެން މިކަމުން ސަލާމަތް ވެސް ވެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ...

June 16, 2020
ލޮކްޑައުންގައި އަންހެނުންނަށް ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ގިނަ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 18
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ވެސް ލުޔެއް ބޭނުންވޭ

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއި ނަފްސާނީ އުނދަގޫތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ހެދި ވައިބާ ގުރޫޕަށް މެސެޖު ކުރާ އެއް ބަޔަކީ ކުރީ ސަފުގައި މި ބައްޔާ ހަނގުރާމަ ކުރާ މީހުންނެވެ. ގެއަށް ނުދެވި ވަކި އިމާރާތެއްގައި އެ މީހުން ތިބެން ޖެހޭއިރު އާއިލާގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އެ މީހުން ފިކުރު ކުރެ...

31 މެއި

May 31, 2020 33
ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ތިން ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ

ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން އެދުނު މީހުންގެ އަދަދު ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަހު، މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު ތިން ގުނައަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 5
ޕީޕީއީ ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނުމުން ނަފްސާނީ ބަލީގެ ތަނަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އިންޑިއާ އިން ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު، މާސްކާއި އެ ނޫން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތްތަކުގެ ދަތިކަން ހުރި ވާހަކަ ދެއްކި ޑޮކްޓަރަކު ނަފުސާނީ މައްސަލަ ހުރި މީހެއް ކަމަށް ނިންމައި، އެފަދަ މީހުންނަށް ފަރުވޭ ތަނެއްގައި ބުދަ ދުވަހު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 9
ކުއްތާއަކަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް

ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރަޕީގައި ބޭނުންކުރާ ކުއްތާއަކަށް އެމެރިކާގެ ކޮލެޖަކުން އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް ދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 9
"ގޭބަންދު"ގައި މައިންގެ ފިކުރާއި ބޮލުގެ ރިހުންތައް

މީގެ ކުރިން، އައިޝަތު ޝަރޫނާ، 34، އަށް އޭނާގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޒިންމާތައް ވަރަށް ސާފެވެ؛

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 2
ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީން ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކަށް އެހީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީން ހިލޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 44
ކޮވިޑް-19ގެ ވާހަކަ އަބަދު ދައްކާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޓީވީތަކުންނާއި އެހެނިހެން މީޑިއާތަކުން ކޮވިޑް-19ގެ ވާހަކަ އަބަދު ދައްކާތީ ނަފްސާނީ ބަލީގެ ހާއްސަ ޑރ. އާރިފް މުހައްމަދު މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

April 28, 2020 16
ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ދެގުނަ އަށް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރި އެންމެން ހާސްވެފައިވާ މިވަގުތު އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޑރ. އާރިފް މުހައްމަދު މިއަދު...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 2
ލޮކްޑައިންގައި ނަފްސާނީ އެހީ މި ވައިބާ ގްރޫޕުން

ފަރުވާއެއް ނެތް، ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރެމުންގޮސް އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަލުވި ކަމާއެކު މިވަނީ ފެތުރެން ފަށައިފަ އެވެ. އެ ބައްޔާ އެކު އުފެދިފައިވާ ހާސްކަމުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގައިި ވެސް ނަފްސާނީ އެކިއެކި މައްސަލަތައް މިވަނީ ގިނަ ވާން ފަށައިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 15
އެބާރުލުން ނުދިން މީހާ އެއްބާރުލުން ދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދިން މީހާ މިހާރު އެއްބާރުލުން ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވީ، ވަޒީފާ ވެސް ގޭގައި!

އަދިވެސް ހަގީގަތް ސާފުނުވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު މި ވަނީ އެ ފުށްމިފުށަށް ޖެހިފަ އެވެ. މި ހާލަތަށް ފެތެން ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، ގިނަ ފިޔަވަޅުތަޅެއް އަޅަމުންނެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ބޭސް ސިޓީތައް ފޯނުން އާކޮށްދެނީ

ނަފްސާނީ ބައްޔަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސެންޓަ ފޮ މެންޓަލް ހެލްތު (ސީއެމްއެޗް) ކްލިނިކުން ދޫކުރަމުން އައި ބޭސް ސިޓީތައް، ފޯނު ކޯލް މެދުވެރިކޮށް އާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.