22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 14
ނަފްސާނީ ފަރުވާއަށް އެދޭ މީހުން ތިން ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނަފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދަން އެދޭ މީހުންގެ އަދަދު ތިން ގުނަ މައްޗަށް ގޮސް، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިިފި އެވެ.

October 22, 2020 3
އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ބުޅާ

ބުޅާ ގެންގުޅުމުން ހާސްކަމާއި ފިކުރުތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި ބުޅަލަކީ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހަދާފައިވާ ސާވޭއަކުން...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މިއީ މުހިއްމު ވަގުތެއް!

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އޭނާއަށް އޮތީ ފުރައްސާރަ އާއި ނުރުހުމެވެ. ފަރުވާކުޑަ ވާހަކަ އާއި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތައިލާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އޮފީހުގެ ވެރިން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ވެސް ދައްކަނީ އެވާހަކަ އެވެ. އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައަށް އޭނާގެ ޖަވާބެއް ނެތެވެ. ކަމެއް ވާހެން ވެސް އޭނާއަށް ހީނުވެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 13
ނަފުސާނީފަރުވާގެ މުހިއްމުކަން ކޮވިޑާއެކު ފާހަގަވޭ:ރައީސް

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ނަފުސާނީ ފަރުވާ ލިބެން ހުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ފާހަގަވެއްޖެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ނަފުސާނީ ފަރުވާގެ ވަސީލަތްތައް ފުޅާކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 17
އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނަކީ ސްކޫލް: ޕްރިންސިޕަލުން

ސްކޫލަކީ މުސްތަގުބަލަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްދޭ މައި މަރުކަޒެވެ؛ ލީޑަޝިޕްގެ ހުނަރުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު ހުރިހާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް ލޯ ހުޅުވައިދީ އެ ބަދަލުތަކާ އެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްގެންދަން އެހީތެރިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ސްކޫލަށް ނުދާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަރިވަރުންގެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 22
ސްކޫލަށް ނުދާތާ ހަ މަސް، ކުދިންގެ އުޅުމަށް ބަދަލު!

ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ތަފާތުތަކެވެ. ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައަކު ބުނީ މީގެ ކުރިން ފަސް އަހަރުގެ ކޮއްކޮއާ އެކު ކުޅެ، މަޖާކޮށް ސަކަރާތް ޖަހައި އުޅުނު އުޅުން ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ކިޔެވުން މަތިން ވެސް ފޫހިވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ސެލްފީ އެޑިޓްކޮށްފައި ނޫނީ ޕޯސްޓެއް ނުކުރަން؟

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ސެލްފީތައް އަޕްލޯޑްކުރާ އިރު ފުރާވަރުގެ އަދި ޒުވާން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން އެޑިޓްކޮށްފައި ނޫނީ ފޮޓޯތައް އަޕްލޯޑްނުކުރާ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 2
މަސައްކަތުން ބްރޭކެއް ބޭނުންވާކަމުގެ އަލާމާތްތައް

ބައެއް މީހުންނަކީ ހުރިހާ ވެސް އެއްޗަކީ މަސައްކަތް ކަމަށް ދެކޭ މީހުންނެވެ. އެހެންވެ ބްރޭކެއް ނެތި ކިތަންމެ ގިނަ އިރަކު މަސައްކަތްކުރަން ވެސް އެފަދަ މީހުންނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ސިއްހަތާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ނަމަ މިއީ ފަރުވާތެރިވުން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ޝައުގުވެރިކަން އޮތުމަކީ...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 2
ކަންޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކިމް ވާހަކަ ދައްކައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް މި އަހަރު ވާދަކުރަން ނިންމައި ކެމްޕޭން ފަށާފައިވާ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓަކީ ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން ފިރިމީހާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކާހާ ތިލަކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 30
ޖިންސީގޯނާ އިތުރުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 26
ހިމޭންކަމުގައި ރެނދު، "މި ފެށުނީ ރާއްޖޭގެ #މީޓޫ"

އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ. ސަވައިވާސްގެ އަޑު އުފުލަން އަޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތު ވެސް ދޭން އެބަ ޖެހޭ: ޑރ. އާފިޔާ

26 ޖޫން

June 26, 2020
ނަފްސާނީ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ދީޕިކާގެ އެހީއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަކީ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެކަމަށް އެހީވެދޭން ފައުންޑޭޝަނެއް ވެސް ހިންގަމުން އަންނަ ބަތަލާއެކެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހި ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ކަންކަމުން ކުރިމަތިވި ވޭންތައް އޭނާ އަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އެއާ އޭނާ އާންމުންނާ...

20 ޖޫން

June 20, 2020 1
ސުޝާންތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް!

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
"ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބި އެތައް އަހަރަކު އުޅުނިން"

ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބި އާމްދަނީ ނުލިބި ރަނގަޅަށް ކާންބޯން ނުލިބި ހަޔާތުގެ ވަރަށް ހިތްދަތި 10 އަހަރެއް ތަޖުރިބާކުރި ކަމަށާއި އެ ދުވަސްވަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ވެސް ވިސްނި ކަމަށް އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ، އެހީވީ ރައްޓެހިން: އަޝިޝް

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި މަރުވުމުން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ރައްޓެހިންގެ އެހީ އާއި މަދަދާ...

June 18, 2020
އޭޑީއެޗްޑީގެ ކުދިންގެ ފަރުވާއަކަށް ވީޑިއޯ ގޭމެއް

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ އެޓެންޝަން ޑެފިސިޓް ހައިޕައެކްޓަވިޓީ ޑިސްއޯޑާ (އޭޑީއެޗްޑީ) ހުންނަ ކުދިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް...

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ: ދީޕިކާ

ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ސިއްރުނުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހީ ހޯދައިގެން މިކަމުން ސަލާމަތް ވެސް ވެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ...

June 16, 2020
ލޮކްޑައުންގައި އަންހެނުންނަށް ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ގިނަ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 18
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ވެސް ލުޔެއް ބޭނުންވޭ

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއި ނަފްސާނީ އުނދަގޫތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ހެދި ވައިބާ ގުރޫޕަށް މެސެޖު ކުރާ އެއް ބަޔަކީ ކުރީ ސަފުގައި މި ބައްޔާ ހަނގުރާމަ ކުރާ މީހުންނެވެ. ގެއަށް ނުދެވި ވަކި އިމާރާތެއްގައި އެ މީހުން ތިބެން ޖެހޭއިރު އާއިލާގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އެ މީހުން ފިކުރު ކުރެ...

31 މެއި

May 31, 2020 33
ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ތިން ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ

ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން އެދުނު މީހުންގެ އަދަދު ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަހު، މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު ތިން ގުނައަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 5
ޕީޕީއީ ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނުމުން ނަފްސާނީ ބަލީގެ ތަނަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އިންޑިއާ އިން ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު، މާސްކާއި އެ ނޫން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތްތަކުގެ ދަތިކަން ހުރި ވާހަކަ ދެއްކި ޑޮކްޓަރަކު ނަފުސާނީ މައްސަލަ ހުރި މީހެއް ކަމަށް ނިންމައި، އެފަދަ މީހުންނަށް ފަރުވޭ ތަނެއްގައި ބުދަ ދުވަހު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 9
ކުއްތާއަކަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް

ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރަޕީގައި ބޭނުންކުރާ ކުއްތާއަކަށް އެމެރިކާގެ ކޮލެޖަކުން އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް ދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 9
"ގޭބަންދު"ގައި މައިންގެ ފިކުރާއި ބޮލުގެ ރިހުންތައް

މީގެ ކުރިން، އައިޝަތު ޝަރޫނާ، 34، އަށް އޭނާގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޒިންމާތައް ވަރަށް ސާފެވެ؛