13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 7
އޮޒިލާއި ކޮލަސިނަޗްގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 13) - އާސެނަލްގެ މެސުޓު އޮޒިލް އާއި ސީޑް ކޮލަސިނަޗަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރި ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނިކޮށް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދޭނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުތައް ދެމުން އަންނާތީ ލަންޑަނުގެ ފުލުހުން ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 10
އޮޒިލްގެ ކައިވެނީގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުރުދުޣާން

އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލްގެ ކައިވެނީގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
ކެންޔާ ކުއްޖާ އަށް އޮޒިލްގެ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް!

ލަންޑަން (މާޗް 12) - އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުތު އޮޒިލްގެ ނަން އަތުން ލިޔެފައިވާ ޖާޒީއެއް ލައިގެން ކެންޔާގެ މަގުމަތީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅުނު ކުއްޖަކަށް އޮޒިިލް ޖާޒީ އާއި ބޫޓު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 1
ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން އޮޒިލަށް ޗެލެންޖްކޮށްފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 21) - އަނިޔާ އާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފޯމު ގެއްލިފައިހުރި އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް ފެންވަރު ސާބިތުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ޗެލެންޖުކޮށްފި އެެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
އޮޒިލް ވިއްކާލަން އާސެނަލްގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
އޮޒިލް ވިއްކާލާކަށް ނޫޅެން: އެމެރީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 22) - އާސެނަލުގެ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް އަންނަ މަހު ހުޅުވޭ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018
ރެއާލުން އޮޒިލް ވިއްކާލީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 20) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް ވިއްކާލީ އެ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް މި ސީޒަނުގައި ރެއާލް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 1
އޮޒިލަށް ހަފްތާއަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހެޅި!

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 14) - މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް އަށް އޭޝިއާގެ ކްލަބަކުން ހަފްތާއަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުސާރައެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް އޮޒިލްގެ އޭޖެންޓް އެރުކޫތު ސޮގުތު ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018
އޮޒިލްގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭ: އެމެރީ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 22) - ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖަރުމަނުގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް ނިންމި ނިންމުމަށް އެންމެން ވެސް އިހުތިރާމްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ކްލަބް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 2
އޮޒިލް މާފަށް އެދެން ޖެހޭ: ކޯޗު

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 30) - ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިއިރު ޖަރުމަނުގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް ދެއްކި ބައެއް ވާހަކަތަކާ ހެދި މީހުން އެ ގައުމާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އޭނާ މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ޔަކީމް ލޯ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 1
އާސެނަލުން އޮޒިލް އަށް ހިމާޔަތްދޭނެ: އެމެރީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 25) - ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި ޒާތީ ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމަށް ދާދި ފަހުން ކުޅުން ހުއްޓާލި މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް އަށް އޭނާގެ ކްލަބް އާސެނަލުން ފުރިހަމަ އަށް ހިމަޔާތް ދޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 6
އޮޒިލްގެ ނިންމުމަށް ޖަރުމަން ސަރުކާރުން އިހުތިރާމްކުރޭ

މިއުނިކް (ޖުލައި 23) - ޖަރުމަން ސަޕޯޓަރުންނާއި މީޑިއާގެ ފާޑުކިއުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް އުމުރުން 29 އަހަރުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިއިރު،...

July 23, 2018 13
އޮޒިލް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 23) - ޖަރުމަން ސަޕޯޓަރުންނާއި މީޑިއާގެ ފާޑުކިއުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވާ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް އުމުރުން 29 އަހަރުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި...

10 ޖުލައި

July 10, 2018 8
އޮޒިލަށް އަމާޒުވަނީ ހައްގު ފާޑުކިޔުންތަކެއްތަ؟

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ކެޓިއިރު، އެ ޓީމަށް މި ނާކާމިޔާބީ ދިމާވި ސަަބަބުތައް ދެނެގަންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ފުރަތަމަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކޯޗު ޔަކީމް ލޯ މަގާމުގައި ބަހައްޓައި އޭނާއާ އެކު ކުރިއަށްދާން ނިންމި އެވެ. އެކަމަކު...

23 ޖޫން

June 23, 2018 5
ލޯ އަށް ޕްރެޝަރު، އޮޒިލް އަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ސޯޗީ، ރަޝިއާ (ޖޫން 23) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔަކީމް ލޯ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެ ޓީމުގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 17
ވޯލްޑް ކަޕް: މުސްލިމް ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ފަހަރެއް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކުން ވާދަކުރާނެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މި ވަގުތު މުސްލިމް ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ މުހިއްމު ރޯލުތައް އަދާކުރަމުންނެވެ. މި ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި މުސްލިމް ކުޅުންތެރިންގެ ނުފޫޒު ގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ކްލަބް ލެވެލްގައި ވެސް މަޝްހޫރު ޓީމުތަކުގައި އެ...

16 މެއި

May 16, 2018 4
އޮޒިލާއި ގުންޑޮގާން އަށް ފާޑުކިޔުން

އިސްތަންބޫލް، ތުރުކީ (މެއި 16) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުގާންއާ އެކު ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މެސުޓް އޮޒިލް އާއި އިލްކާއި ގުންޑޮގާން ބައްދަލުކުރުމުން ޖަރުމަނު އެފްއޭ އާއި އެ ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 3
ޔުނައިޓެޑަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އޮޒިލް އާސެނަލްގައި މަޑުކޮށްފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 2) - ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް އާސެނަލްގައި މަޑުކުރަން ނިންމީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލިބުނު ބޮޑު ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ފަހު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 1
ޖެނުއަަރީގައި އޮޒިލް އާއި ސަންޗޭޒް ނުވިއްކާނަން: ވެންގާ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) - އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވޭ ފިނި މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އާސެނަލްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ މެސުޓް އޮޒިލް އާއި އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ނުވިއްކާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 4
އޮޒިލަށް ބިޑްކުރުމުގައި ބާސެލޯނާގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުމެއް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 24) - އާސެނަލަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ޕްލޭމޭކަރު މެސުޓް އޮޒިލް އަށް ބިޑް ކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުންނާއި ބޯޑު މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017
އޮޒިލް އާސެނަލްގައި މަޑުކޮށްފާނެ: އޭޖެންޓް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 12) - މި ސީޒަނަށް ފަހު އާސެނަލް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް އެ ޓީމުގައި މަޑުކޮށްފާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް އާކުޓް ސޮގުޓް ބުނެފި އެވެ.