19 ޖުލައި

July 19, 2020
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވެ، ރާޅުއަރާފާނެ: މެޓު

މުޅި ރާއްޖެ އަށް މިއަދުގެ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ވިއްސާރަކޮށް، ރާޅުއަރާފާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 13
އައްޑު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައަރަނީ

އައްޑު އަށް މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 1
ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ވައިގަދަ، ސަމާލުވޭ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ވަރަށް ގަދަޔަށް ވައި ޖެހެމުން ދާތީ ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަންގައި މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު ރީނދޫ އެލާޓް،ނެރެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
ޅ. ން އައްޑު އަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ޅ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއާ ހަމައަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން މިރޭ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 3
ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 15
އުތުރަށް 4 ސިކުންތުގެ ލޮޅުމެއް އައި

"ކޮޅަށް ހުންނައިރު ވެއްޓޭވަރުގެ ލޮޅުމެއް އެއީ، ވަރަށް ބާރު ލޮޅުމެއް އައީ،" މިއީ ރޭ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް އައި ބިންހެލުން ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ސިފަ ކުރެއްވި ގޮތެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 7
ރީިތި ކޭތައެއް، މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ފެނުނު

މިއީ، މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ވިއްސާރަ ކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، އިރުކޭތަ ހިފާ ވަގުތު ވެސް ވިއްސާރަ ވެދާނެ ކަމަށް އޭރު ލަފާ ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ މޫސުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް ކޭތަ ހިފާފައި ހުއްޓާ ރީތިކޮށް ފެނުނު ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 4
މިއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ!

އަހަރުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މިދަނީ ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިގަ އެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ އިރުވައި މޫސުމާ އެކު ފިނިކަން ކެނޑި، މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އިރުވައި މޫސުމަށް ހަޅަ ޖަހާ ދުވަސްވަރެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 19
ސްޕައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްގެން އޮރިޔާންކާޑު ހަދަން އުޅެފި

ސިއްރުން ކެމެރާއެއް ހަރުކޮށްގެން އަންހެނުންތަކެއްގެ އޮރިޔާން ކާޑު އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 3
ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ތޫފާނަކަށް ވުން ގާތް!

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިރޭ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުން ގާތް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 3
ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 35
މިއީ ވެހެން ފަށައިފިއްޔާ ދިގުދެމިގެން ދާ ވިއްސާރަ!

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ގެޔަށް ނުދެވި މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ޒުވާނެއްގެ ކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށް ފަހު ދުވަސްވީ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އެވެ. އޭނާ ބުންޏެވެ: "ކޮއްކޯ ހައިރާންވާނެ ކަމެއް ނެތް! މިއީ ބޭބެމެންގެ ޒުވާން އިރު ވެސް ވިއްސާރަކުރާ ގޮތް. މި ނަކަތުގައި ވެހޭ ވާރޭ އަވަހަކަށް ހުއްޓައެއް ނުލާނެ، ފެން އޮއްސާނީ."

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 5
ކުރިއަށް އޮތީ މޫސުން ގޯސް 24 ގަޑިއިރު

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 4
މިއަދު ވިއްސާރަ، މާދަމާއިން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅު

މުޅި ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ، މާދަމާއިން ފެށިގެން ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 5
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މިއަދާއި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 12
އީދަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑު ގަދަވާނެ: މެޓް

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާ ދިމާކޮށް، މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 24
"މޫސުން" އެޕް މިހާރު ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 15
މޫސުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ އެޕެއް ލޯންޗުކޮށްފި

މޫސުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 2
މޫސުން ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުތެރެ އަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް މި ދުވަސްވަރު ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި މޫސުން ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ހިސާބުތަކަށް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 4
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައި ގަދަ ދުވަސްވަރެއް

މި ދުވަސްކޮޅު ވައި ގަދަކަމުން މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ އާންމުކޮށް ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގައި ވައި ބާރުވާ ނިސްބަތެވެ.