20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 3
ވިއްސާރަ ދުވަހެއް، މޫސުން ގޯސްވާނީ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މިއަދު ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި މޫސުން އެންމެ ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 22
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވާރޭ ވެހެން ފަށައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު، މެޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 10
ހޫނު ގަދަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު ވިއްސާރައިގެ އަސަރުތައް

ހޫނު ގަދަ ދުވަަސްކޮޅަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރުކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު، މެޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 10
މާލެ އަށް އިއްޔެ 223 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނު

އިއްޔެ މާލެއަށް ރިކޯޑް އަދަދަކަށް ވާރޭވެހުނު ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 15
މާލޭގެ މަގުތަކުން ފެން ހިންދަން ސިފައިން ނިކުމެއްޖެ

އާދަޔާ ހިލާފަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހިންދަން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 1
ހޮނިހިރާ ހަމަ އަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ! ރައްކާތެރިވޭ!

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ހޮނިހިރާ ހަމައަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށާއި ވައިގަދަވެ، ކަނޑުގަދަވާނެތީ މޫސުމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 5
އީދަށްް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ އަލިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓުން، މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 6
ހޮނިހިރާ ހަމަ އަށް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވާނެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމަ އަށް ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 3
އުދަ އަރައިފާނެތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ކަނޑުތަކުގައި ބާނި ބޮޑުވެފައިވާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަަކަށް ވެސް މިއަދު އުދަ އަރައިފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދާތީ، ހުވަދު އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
މޫސުމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެތީ، މޫސުމަށް ބަލައިގެން ދަތުރު ކުރުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

July 23, 2018 2
އުދަ އަރާފާނެތީ ސަމާލުވާން މެޓުން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 1
މޫސުން ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުތެރެއަށް: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކަމަށް މެޓު އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 29
ލޮޅުންތައް އަރަނީ އުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކުން: މެޓް

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކަށް މި ފަހަރުން އެރި ލޮޅުމަކީ ބިންހެލުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ގިނަ ފަހަރު އެކަން ދިމާވަނީ އުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 1
ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ހަމައަށް މެޓު އޮފީހުން މިއަދު ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

May 25, 2018 2
ތޫފާން ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ނުރައްކަލެއް ނެތް: މެޓް

އަރަބި ކަނޑުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ޖެހި އޭގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 9
ބާރުގަދަވަމުން އަންނަ ތޫފާނަކީ "މެކުނު"

އަރަބި ކަނޑުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ، ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތޫފާނަށް ދީފައި ވަނީ ރާއްޖޭން ހުށަހެޅި ނަން "މެކުނު" ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ...

May 24, 2018
ކ އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާ ދެމެދަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ހަމައަށް މެޓު އޮފީހުން ރީނދޫ އެލާޓް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018
ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުގައި އުދަ އަރާފާނެ: މެޓް

ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތު މިރޭ އުދަ އަރާފަނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ވެސް މޫސުން ގޯސްވެދާނެ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ލަފާ ކުރެވޭތީ މެޓް އޮފީހުން އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 1
ތޫފާން ދަނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ނުރައްކަލެއް ނެތް: މެޓް

އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުދެކުނުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާން ދަނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 1
މިއަދު ވެސް އުދައަރާނެ: މެޓް

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަ އަރަމުން ދަނީ އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުދެކުނުން 1000 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.