24 ޖުލައި

July 24, 2020
އެމްއައިބީގެ ބޯޑަށް އާއްމު މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިންގެ މެމްބަރަކު އިއްޔެ އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
އެމްއައިބީ ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަން މި މަހު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 7
އެމްއައިބީގެ ބޯޑަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ޕެންޝަން އޮފީސް ތަމްސީލު ކުރާނެ ޑައިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 3
ހިއްސާއަކަށް 1.58ރ. ބަހަން އެމްއައިބީން ނިންމައިފި

ހިއްސާ އަކަށް 1.58ރ. ބަހަން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
އެމްއައިބީގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ބޭންކުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި މިއަދު ލިސްޓުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާތައް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ އައިޕީއޯގެ ގައި ހިއްސާ ގަތް މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 16
އަދަދު ގިނަވެ އެމްއައިބީން ބައެއް ހިއްސާ ރިފަންޑްކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހެޅި އަދަދު ގިނަވުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ރިފަންޑް ދޭން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 9
ކަނޑައެޅި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހެޅި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހިއްސާ ގަންނަން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 10
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 7
ލިޓަސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ

ލިޓަސް ކުންފުންނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ އެ ކުންފުނިން ގަނެދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ އަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ބާރަށް ވިކެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.