11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 10
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 6
ލިޓަސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ

ލިޓަސް ކުންފުންނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ އެ ކުންފުނިން ގަނެދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ އަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ބާރަށް ވިކެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.