22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
އަލުން އިތުބާރު ހޯދަން ޕްލެޓިނީ އެނބުރި ފުޓްބޯޅަ އަށް

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންސާފުން ބޭރުން އޭނާ އަށް ދިން އަދަބުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި އަލުން ގިނަ ބަޔެއްގެ އިތުބާރު ހޯދުުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅައިގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް މިޝެލް ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019
މިނިވަން ވިޔަސް ޕްލެޓިނީ އަށް އިތުރު އަދަބެއްގެ ބިރު

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 5) - ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް މިޝެލް ޕްލެޓިނީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި މިނިވަން ވި ކަމުގައި ވިޔަސް ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގުކުރިއަށްދާތީ އޭނާ އަށް އިތުރު އަަދަބެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕްލެޓިނީ ދޫކޮށްލައިފި

ޕެރިސް (ޖޫން 20) - ތިން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ގައުމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސުވާލުކުުރުމަށް ފަހު ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޕްލެޓިނީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޖޫން 18) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަކަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސްގެ މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ، މިއަދު ފްރާންސުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
"އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އަށް އިންފަންޓީނޯ ކުރީ މަލާމާތް"

ޕެރިސް (ޖޫން 4) - ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އަކީ މީގެ ކުރިން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އަށް މަލާމަތްކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 6
ވީއޭއާރް، ފުޓްބޯޅައިގެ ރޫހާ ހިލާފު: ޕްލެޓިނީ

ޕެރިސް (މާޗް 12) – ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ފުޓްބޯޅައިގެ ރޫހާ ހިލާފު ކަމަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 9
1998ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މަކަރުހެދި: ޕްލެޓިނީ

ޕެރިސް (މެއި 19) - ފްރާންސްގައި 1998 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގައި މަކަރުހެދި ކަމަށް ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.