25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 1
ބިލް ގޭޓްސް އަށް ވުރެ އީލޮން މަސްކް މުއްސަނދި

ދެވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ބިލް ގޭޓްސް އަށް ގެއްލި، ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކަށް އެ މަގާމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 1
އީލޮންގެ "ސްޓާލިންކް" އާ މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހަލުވި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް، މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭސް އެކްސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޓާލިންކް" ޕްރޮޖެކްޓާ މައިކްރޮސޮފްޓް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 4
އެމްޓީސީސީން މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ365ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ބޭނުން ކުރަމުން އައި "އެންޓަޕްރައިސަސް ރިސޯސަސް ޕްލޭނިން" (އީއާރުޕީ) ސޮފްޓްވެއާ "މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ365" އަށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ކޮންސޯލްތައް ނޮވެމްބަރު 10 ގައި

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރޭ އާ ކޮންސޯލް އެކްސްބޮކްސް ސީރީޒް އެކްސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މައިކްރޮސޮފްޓަށް!

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ "ޖޮއިންޓް އެންޓަޕްރައިޒް ޑިފެންސް އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ"، (ޖެޑައި) ކްލައުޑް ކޮންޓްރެކްޓާ ހެދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު އަރާރުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓާ އެކު ކުރިއަށް ދާން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް ފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ ބިމުން ހަވަޔަށް

މައިކްރޮސޮފްޓް ފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން މި ސީރީޒް ކުޅޭކަން "އެކްސްބޮކްސް ގޭމް ޕާސް" ސަބްސްކްރިޕްޝަންތަކުން ކަށަވަރުކުރެވެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 27
ރާއްޖޭން މައިކްރޮސޮފްޓާއި އެކު މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ސްޓާޓަޕްތަކާ ގުޅޭ ވެއްޓެއް ނުވަތަ އީކޯސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރަން މައިކްރްސޮފްޓާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

September 02, 2020 1
ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދީ އީލޮން

މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރި ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބާގް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ތިން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
"ބިންގް" އަކީ މިހާރު "މައިކްރޮސޮފްޓް ބިންގް"

ބިންގް އަކީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އަމިއްލަ "އިންޓަނެޓް ސާޗް އިންޖީން" އެކެވެ. ބިންގް ބަލަހައްޓައި ހިންގަނީ ވެސް މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތައް ވިންޑޯޒް 10 ގައި

އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް ވިންޑޯޒް 10 ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓާއި ސެމްސަންގް ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް – ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތައް – ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިއީ އާ ކަމަކަށް ވެސް ނުވެދާނެ އެވެ. މިއީ އަދި ހަމައެކަނި ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތަކަށް ޚާއްސަ ފީޗާއެކެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ވޮލްމާޓުން ވެސް ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ނުކުމެއްޖެ

ވޮލްމާޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ބޭނުން ވަނީ މައިކްރޮސޮފްޓާ ޕާޓްނަޝިޕް ހަދާ ގޮތަށް

August 29, 2020 1
ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 5
ޗައިނާގައި ބިލް ގޭޓްސް އަށް ހުރަހެއް ނެތީ ކީއްވެ؟

މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އުޅޭ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ބޮލަށް އުނދަގޫވި އެވެ. މިއީ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކީއްކުރަން ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްހޭ ހިތަށް އެރި އެވެ. އެކަމަކު، މިހާރު ސަބަބު...

August 20, 2020
އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ އަށް އަލްވަދާއު

މައިކްރޮސޮފްޓުން އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ހުއްޓާލަނީ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، ކުރި އަށް އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ މުޅިން ދޫކޮށްލާނެ އެވެ....

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ޓިކްޓޮކް ވިއްކައިލަން ދިން މުހުލަތު 90 ދުވަހަށް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ގަތުމުގެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތު ހުކުރު ދުވަހު 90 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް ދީފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
މިވީ ކިހިނެއް؟ މައިކްރޮސޮފްޓުން އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސެއް

އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އުފެއްދުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް މީހުންނަށް ހީވާ ގޮތުގައި، މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އިމުގެ ތެރެ އަށް އެންޑްރޮއިޑް ވަދެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކާ އުޅޭތީ ގޭޓްސްގެ ފާޑުކިޔުން

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބިރު ދައްކަވައިގެން، ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންދަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ވާގިދޭތީ އެކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ބިލް ގޭޓްސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 2
އެޖް އަންއިންސްޓޯލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައިކްރޮސޮފްޓް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 10 ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެޖް ބްރައުޒާ ބޭނުންނުކުރެވި ނުހުންނާނެ އެވެ. އެޖް ބްރައްުޒާ ވަނީ ވިންޑޯޒް 10 އާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލާމެހިފަ އެވެ. އިންޓަނެޓުން ސަފުހާއެއް ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުހެން ވިންޑޯޒް 10 މަގުދައްކަނީ އެޖް ބްރައުޒާ ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 2
ޓިކްޓޮކާއި ވީ ޗެޓާ ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕުގެ އަމުރެއް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މުއާމަލާތް ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެއްވުމަށް ފަހު، ޓިކްޓޮކާއި ވީ ޗެޓާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ނުހިންގަން އަންގާ އަމުރެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ޓިކްޓޮކަށް ޓްރަމްޕްގެ ސުންގަޑިއެއް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން އޮޕަރޭޓްކުރާ ޓިކްޓިކް ގަންނަން މައިކްރޮސޮފްޓުން، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ލަފާގެ މަތިން މިހާރު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެކަމަށް ޓްރަމްޕް ސުންގަޑިއެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 1
އެންވީޑިއާ އިން އާމް ގަންނަނީ

އެންވީޑިއާ އަކީ އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެކެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ "ގްރެފިކްސް ޗިޕް" ޑިޒައިންކުރުމެވެ. ގޭމިން މެޝިންތަކަށާއި ބާރުގަދަ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް އަދި ލެޕްޓޮޕްތަކަށެވެ. މި...

August 04, 2020 4
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓާއި ބައިޓްޑާންސުން ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް އަންނަ މަހުގެ 15 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަތުން ރަނގަޅުތޯ ބަލަނީ

ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަނެ އަމިއްލަކުރުމަށް 2.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެ އެވެ. ފިޓްބިޓް ގަތުމަށް ގޫގުލުން ޝައުގުވެރި ވިޔަސް އަދި ފިޓްބިޓް ވިކުމަކީ ފިޓްބިޓަށް މައްސަލައަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، ރުހުންދިނުމުގައި އީޔޫ އިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް "ސާފަސް ޑުއޯ" މި މަހު ލޯންޗްކޮށްފާނެ

ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ރޭހުގެ ވާދަވެރިކަން މިހާރު އަންނަނީ ބޮޑަވަމުންނެވެ. މަޝްހޫރު ކުންފުނި މައިކްރޮސޮފްޓުން ވެސް މީގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އެ މީހުންގެ އުފެއްދުމަކަށް ނެރޭނީ މައިކްރޮފްސޮޓް "ސާފަސް ޑުއޯ އެވެ.