07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 3
އެމެރިކާގެ ޓެކް ކުންފުނިތައް ވެސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އަށް މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާފައިވާ އުމުރު ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް އެމެރިކާގެ ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާގެ މައްޗަށް ކްރޯމް ކުރި ހޯދައިފި

މައިކްރޮސޮފްޓް އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ އަށް ވުރެ، ގޫގުލް ކްރޯމް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 1
ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ދޫކޮށްލަން ސެމްސަންގުން ބުނެފި

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، އާ ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމަކީ އެ ކުންފުނިން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ އެހެންނެވެ. އެކަމަކު މި ކުރާ ކަމަކުން އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 1
އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އިން އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ފަތް ޖަހަނީ

މިއީ މަލާމާތަކަށް ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑިސްޕްލޭތައް ފަތްޖަހާލުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން ހަމަހޭގައި ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭތައް އޮޅާލައި، ފަތްޖަހާލަން އެޕަލް އަދި ގޫގުލް، ސައުތު ކޮރެއާގެ އެލްޖީ ކުންފުންޏާ އެކު ވަނީ މަޝްވަރާތައް ފަށާފަ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ވިންޑޯޒް ފޯނެއް ނޫން، ސާފަސް ފޯން

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ކުޑަ އެވެ. ގަދަބާރަކަށް ވުމަށް ކުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮޅެއްގައި އަދި ވެސް ނުޖެހެ އެވެ. މާކެޓުގައި ދެމިއޮތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހިއްސާދާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ވިންޑޯޒް ފޯން މޮޑެލް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އިންވެސްޓަރުން ވެސް އެއްބަސްވެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
މައިކްރޮސޮފްޓުން އެންޑޮރޮއިޑަށް އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްދީފި

އެންޑްރޮއިޑް އަކީ ގޫގުލްގެ އަމިއްލަ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެކެވެ. އެކަމަކު ގޫގުލުން އެންޑްރޮއިޑަށް އުފައްދާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ވުރެ، އައިފޯނަށް އުފައްދާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅެވެ. ފެންނަ ގޮތް ވެސް މުޅިން ތަފާތެވެ. އޮމާންވެފައި ބޭނުންކުރަން ވެސް އެހާ ފަސޭހަ އެވެ. އިންޓަނެޓް ފޯރަމްތަކުގައި މިއީ ވަރަށް ގިނައިން...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
އަނެއްކާ ވެސް ވިންޑޯޒް ފޯނެއް

މައިކްރޮސޮފްޓުން ވިންޑޯޒް ފޯން މެދުކަނޑާލީ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ހުރި ނަމަ އަވަހަށް ހައިރާންވާށެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓާ ގުޅިގެން އެޗްޕީން އަނެއްކާ ވެސް ވިންޑޯޒް ފޯނެއް ނެރެނީ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ވިންޑޯޒް ފޯނު ހުއްޓާލުން

މައިކްރޮސޮފްޓަށް ސްމާޓްފޯން މާކެޓުން ރަނގަޅު ޖާގައެއް ނުލިބުނެވެ. މާކެޓް ހިއްސާ ދެ ޕަސެންޓަށް ވުރެ ވެސް ދަށެވެ. ޒަމާން ފެށުނީއްސުރެ ކުރި މަސައްކަތުން ސަބަބު ވެސް ދެނެނުގަނެވުނެވެ. ދެނެގަނެވުނު ނަމަވެސް، ކުރިއަރަން ކުރި މަސައްކަތުން ވެސް ދިޔައީ ފަހަަތަށެވެ. ދެން ރަނގަޅު ވާނީ ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތަކުން ފައިދާ އިތުރުކުރުމެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 3
މައިކްރޮސޮފްޓަށް 300 މިލިއަން ކަސްޓަމަރުން ގެއްލިއްޖެ

ވިންޑޯޒް ގަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ލިބެ އެވެ. އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ މާކެޓްގައި މައިކްރޮސްފްޓް ގަދަ ބާރަކަށް ވި ސަބަބަކީ އެއީ އެވެ. ވިންޑޯޒްއާ އެކު އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ ބަންޑެލިކުރުމުން ވާދަވެރި ބްރައުޒާތަކަށް ހިތްވަރު ދޭނެ ބަޔަކު ނުވި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
ވިންޑޯޒް 7 ޕްރޮފެޝަނަލް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

މައިކްރޮސޮފްޓުން ވިންޑޯޒް 7 ޕްރޮފެޝަނަލް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ވިންޑޯޒް 8.1 ވިއްކުން ވެސް ވަނީ އޮކްޓޯބަރު 31 ގައި ހުއްޓާލާފަ އެވެ. މާނަ އަކީ، އެއިން އެއްވެސް އަދަދެއްގެ ލައިސަންސް، ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް، މައިކްރޮސޮފްޓުން ދެން ނުވިއްކާނެ ކަމެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
ގޫގުލް އަށް ވިންޑޯޒް އިން ބަގެއް ފެނިއްޖެ

ގޫގުލްގެ އުފެއްދުންތަކުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތޯ އަބަދު ވެސް ބަލަ އެވެ. ސެކިޔުރިޓީ މާހިރުންނަށް ބޮޑު އަގު ދީގެން ވެސް އެއީ އެ ކުންފުނިން ކުރާ ކަމެކެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 1
ގޫގުލް ވައިޓްބޯޑް: ހާޑްވެއާ މާކެޓްގައި ވާދަކުރަނީ

ހާޑްވެއާ މާކެޓުން ޖާގަ ހޯދަން ގޫގުލް ކުރާ މަސައްކަތް މިހިރަ ފެންނަނީ އެވެ. މިއީ ބޮޑު ވައިޓްބޯޑެކެވެ. ސައިޒަކީ 55 އިންޗި އެވެ. އާންމު ނަމަކީ "ޖެމްބޯޑް" އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 12
ބަޔަކު ސެމްސަންގަށް ލަނޑު ދިނީތަ؟

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި ގޮތުން ހިނގައި ދާ މުއާމަލާތްތަކަށް ވިސްނާއިރު، ތިޔަ ކަހަލަ ސުވާލެއް ހިތަށް ވެރިވުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ މަސްރަހު ބަދަލުވަމުން ދާ ގޮތާ މެދު ވިސްނާ ނަމަ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 2
ނޮކިއާ އެނބުރި ބައްތި ފޯނަށް

ނޮކިއާ މަރުކާގައި މައިކްރޮސޮފްޓުން ފޯނެއް ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. އެއީ ނޮކިއާ 216 އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި މި ފޯނަށް ފަހު ނޮކިއާ ލޭބަލްކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އިތުރު ފޯނެއް ނުނެރޭނެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 15
އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް މޮޅުކަމުން ވީ ކޮން ފައިދާއެއް؟

ދުނިޔޭގައި އެންމެ މުއްސަނދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުންޏަކީ އެޕަލް އެވެ. އެންމެ މޮޅު ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދަނީ އެޕަލް އިންނެވެ. އައިފޯނު ކުރިމަތީގައި ދެން ހުރި ހުރިހާ ފޯނަކަށް ޖެހެނީ ފިރުކޭށެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 2
މައިކްރޮސޮފްޓުން "ސްވިފްޓްކީ" ގަތީ ކީއްކުރަން؟

މައިކްރޮސޮފްޓުން "ސްވިފްޓްކީ" ގަތީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ. އެކަން އިއުލާންކުރީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅުު އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ސްވިފްޓްކީ ގަތުމަކީ ސްވިފްޓްކީ އަށް ލޯބިކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަންނަށް ވެސް ވަރަށް ކަމުނުދިޔަ ކަމެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން އެއްޗެއް ގަނެފި ނަމަ އޭގެ ޒަމާން ދުއްވާލާތީ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
"އުރީދޫ ސްމާޓް ކެމްޕަސް" ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫން މައިކްރޮސޮފްޓާ ގުޅިގެން ކްލައުޑް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ތައުލީމީ ސޮލިއުޝަނެއް ކަމަށްވާ "އުރީދޫ ސްމާޓް ކެމްޕަސް" މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި މައިކްރޮސޮފްޓް ފިނިހަކަ ދުވެލީގައި

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި މައިކްރޮސޮފްޓް ކުރަނީ ކީއް ހެއްޔެވެ؟ މަތި ފަޑި އަތުޖެހޭތޯ ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮޅުންލައިފި އެވެ. އަދި ވެސް ފިރުކެނީ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓަކީ ވާދަވެރިއެއް ކަމަށް ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެކަކު ވެސް ނުދެކެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 14
މައިކްރޮސޮފްޓާއެކު ބޮޑު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮމްޕިއުޓާ ސޮފްޓްވެއާ ކުންފުނި، މައިކްރޮސޮފްޓާއެކު ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) އިން ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް ފަސް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
މި އޮތީ އެންޓި ވައިރަސް ޕްރޮގްރާމެއް މުޅިން ހިލޭ

ވިންޑޯޒް ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ވައިރަހުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ ކޮން ބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މައިކްރޮސޮފްޓަށް ދޯ އެވެ؟ އެންމެން އިއްތިފާގުވާނެ އެވެ. "މައިކްރޮސޮފް ސެކިޔުރިޓީ އެސެންޝަލްސް އެންޑް ވިންޑޯޒް ޑިފެންޑާ" އުފައްދައި، އާންމު ޑައުންލޯޑަށް މުޅިން ހިލޭ ދޫކޮށްފައި އެ އޮތީ މައިކްރޮސޮފްޓް ބަދުނާމުކޮށްފާނެތީ އެވެ....