01 މެއި

May 01, 2019 6
މެދުއިރުމަތީގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން

ތެހެރާން (މެއި 1) - މެދުއިރުމަތީގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިއްޔެ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 8
ސީސީ ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަނީ

ގާހިރާ- މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އައް ސީސީއަށް 2034 ވަނަ އަހަރާ ހަަމައަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

February 05, 2019
ޔަމަންގައި އުދުހުނު އީރާންގެ ޑްރޯންއެއް ވައްޓާލައިފި

ޔަމަންގެ ވެރިރަށް ސަންއާ ކައިރިން އުދުހުނު އީރާންގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް، ޔަމަންގައި ހަނގުރާމަކުރާ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

February 05, 2019 3
ބިދޭސީ ސިފައިން ސީރިއާ އިން ބާލަން ބޭނުން: ސައޫދީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން އެ ގައުމުން ބާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ސީރިއާގެ މިނިވަންކަން އެ ގައުމަށް ލިބެން ޖެހޭނެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ނަތަންޔާހޫގެ ކެމްޕޭނުގައި ޓްރަމްޕުގެ ފޮޓޯ ބޭނުންކުރަނީ

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާ ދައުރުކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 04, 2019
މިސައިލްތަކުގެ ރާސްތާ ދިގުކުރަން މަޖުބޫރުނުކުރޭ: އީރާން

އީރާނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަތިޔާރު ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓުވަން އުޅޭ ނަމަ މިސައިލްތަކުގެ ރާސްތާ ދިގުކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށާ އެކަމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އީރާން ސިފައިންގެ...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 2
އިންގިލާބުގެ އަހަރީ ދުވަހު އީރާނުން މިސައިލް ޓެސްޓެއް

އީރާންގެ އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ އަހަރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެ ގައުމުން އާ ކްރޫޒް މިސައިލެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
އިޒްރޭލަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ޓިއުމަރެއް: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 24) - އިޒްރޭލަކީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު މެދުއިރުމަތީގައި ކުރިއެރުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކެންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ ދުނިޔެ އަށް ހުރި ބިރެއް: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ބިރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 8
މެދުއިރުމައްޗަށް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ މިސައިލެއް އިޒްރޭލުން އުފައްދަނީ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 28) - މެދުއިރުމަތީގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ މިސައިލެއް އިޒްރޭލުން އުފައްދަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
އޭޑީކޭން މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން، އެމްވީ މެޑިކަލްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 5
އެމެރިކާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމެއްގެ ތާއީދު

ޖޯޑަން (ޖޫން 26) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެކެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅާ ޕްލޭނަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 5
ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ މެދުއިރުމަތީގެ ދަތުރު ފައްޓަވައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 24) - މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ޝާހީ ދަތުރު ޕްރިންސް ވިލިއަމް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ދައުވަތު ގަބޫލުނުކޮށް ތާލިބާނުން ހަނގުރާމައަށް

އީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުންތަކަށް ހަމަލާތައް މެދުކަނޑައިލުމަށް ފަހު ތާލިބާނުން އެނބުރި ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 3
އީދަށް ހުއްޓައިލި ހަމަލާތައް 11 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ކާބުލް (ޖޫން 17) - އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ފިތުރު އީދަށް މެދުކަނޑައިލާފައި އޮތް ދިހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތު 11 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރި ކަން އަފްޣާނިސްތާނު ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ހަމަލާތައް މެދުކަނޑައިލަން ތާލިބާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކާބުލް (10 ޖޫން) - އަފްޣާނިސްތާނު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ، އަންނަ ފިތުރު އީދަށް މެދުކަނޑާލައި، ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފު ޣަނީ ދެއްވި ދައުވަތަށް ތާލިބާނުން އިޖާބަ ދީފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 4
ގާޒާ ބޯޑަރު ހޫނުކުރަނީ އީރާނުން: އިޒްރޭލު

ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި ފަލަސްތީނުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަށް ދަރުއަޅައި އަންދާ ބަޔަކީ އީރާނު ކަމަށް ބުނެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޒިންމާ އިޒްރޭލުން އިއްޔެ އީރާނުގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 3
ސައުދީ އާއި ގިނަ ގައުމުތަކަށް މުލަ ރޯދަ ވާނީ ބުރާސްފަތީގައި

ރިޔާޒް (މެއި 16) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް މި އަހަރު މުލަ ރޯދަ ވާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް އެ ގައުމުތަކުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ދައްކާ ބިރަށް އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވޭ

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 30) - އީރާނުގެ ފަރާތުން އިޒްރޭލަށް ކުރިމަތިކުރާ ބިރުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 5
"މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އެހީތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ގުދުސްގެ މައްސަލައިގައި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލިސް ބައްދަލުކުރަނީ

ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އެމެރިކާ އިން އިއުތިރާފްވި މައްސަލައިގައި ބަހުސް ކުރުމަށް، އަރަބި ގައުމުތަކާއި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ އެދުމަކަށް، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 8
ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަނޭ:ތުރުކީ

ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރުމަށް، ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރްދުޣާން މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017
ކުވައިތުގެ އަމީރު އައު ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލައްވައިފި

ކުވައިތުގެ ކެބިނެޓް މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެކުގައި އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން، އަމީރު ޝައިޚް ސަބާހް އަލް އަހްމަދު އާލް ސަބާހް އިއްޔެ އައު ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލައްވައި އެ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.