04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
އޭޑީކޭން މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން، އެމްވީ މެޑިކަލްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 5
އެމެރިކާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމެއްގެ ތާއީދު

ޖޯޑަން (ޖޫން 26) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެކެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅާ ޕްލޭނަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 5
ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ މެދުއިރުމަތީގެ ދަތުރު ފައްޓަވައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 24) - މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ޝާހީ ދަތުރު ޕްރިންސް ވިލިއަމް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ދައުވަތު ގަބޫލުނުކޮށް ތާލިބާނުން ހަނގުރާމައަށް

އީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުންތަކަށް ހަމަލާތައް މެދުކަނޑައިލުމަށް ފަހު ތާލިބާނުން އެނބުރި ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 3
އީދަށް ހުއްޓައިލި ހަމަލާތައް 11 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ކާބުލް (ޖޫން 17) - އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ފިތުރު އީދަށް މެދުކަނޑައިލާފައި އޮތް ދިހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތު 11 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރި ކަން އަފްޣާނިސްތާނު ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ހަމަލާތައް މެދުކަނޑައިލަން ތާލިބާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކާބުލް (10 ޖޫން) - އަފްޣާނިސްތާނު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ، އަންނަ ފިތުރު އީދަށް މެދުކަނޑާލައި، ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓައިލުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފު ޣަނީ ދެއްވި ދައުވަތަށް ތާލިބާނުން އިޖާބަ ދީފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 4
ގާޒާ ބޯޑަރު ހޫނުކުރަނީ އީރާނުން: އިޒްރޭލު

ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި ފަލަސްތީނުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަށް ދަރުއަޅައި އަންދާ ބަޔަކީ އީރާނު ކަމަށް ބުނެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޒިންމާ އިޒްރޭލުން އިއްޔެ އީރާނުގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 3
ސައުދީ އާއި ގިނަ ގައުމުތަކަށް މުލަ ރޯދަ ވާނީ ބުރާސްފަތީގައި

ރިޔާޒް (މެއި 16) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް މި އަހަރު މުލަ ރޯދަ ވާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް އެ ގައުމުތަކުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ދައްކާ ބިރަށް އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވޭ

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 30) - އީރާނުގެ ފަރާތުން އިޒްރޭލަށް ކުރިމަތިކުރާ ބިރުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 5
"މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އެހީތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ގުދުސްގެ މައްސަލައިގައި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލިސް ބައްދަލުކުރަނީ

ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އެމެރިކާ އިން އިއުތިރާފްވި މައްސަލައިގައި ބަހުސް ކުރުމަށް، އަރަބި ގައުމުތަކާއި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ އެދުމަކަށް، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 8
ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަނޭ:ތުރުކީ

ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރުމަށް، ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރްދުޣާން މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017
ކުވައިތުގެ އަމީރު އައު ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލައްވައިފި

ކުވައިތުގެ ކެބިނެޓް މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެކުގައި އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން، އަމީރު ޝައިޚް ސަބާހް އަލް އަހްމަދު އާލް ސަބާހް އިއްޔެ އައު ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލައްވައި އެ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 2
ބައި ގަރުނު ވަންދެން އުޅުނު ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ބައި ގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ދިރިއުޅުނު ގެއިން އިޒްރޭލް ފުލުހުން ވަދެ ގަދަބާރުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 2
އިޒްރޭލުން ޔަހޫދިންނަށް ގެދޮރު އެޅުން ގަވާއިދާޚިލާފު: އދ

ރާމުﷲ (އޮގަސްޓް 30) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދިންނަށް އިޒްރޭލުން ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށާއި އެއީ ސުލްހަ އަށް ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ހުރަހެއް ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 16
އަމީރު މުހައްމަދާ އެކު ރަސްކަމަށް ބަދަލެއް އަންނާނެބާ؟

މިހާރުގެ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 1932 ވަނަ އަހަރު އުފެދުމާ ހަމައިން ފެށިގެން ދަމަހައްޓަމުން އައި އެއް އުސޫލަކީ، ދައުލަތުގެ ބާނީ ކަމަށްވާ އަބްދުލްއަޒީޒްގެ އުފަން ދަރިންނަށް ރަސްކަމުގެ އެންމެ މަތީ ދެ މަގާމު އޮތުމެވެ. އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ރަސްކަމުގައި (ސެޕް 22، 1932 ން ނޮވެމް 9، 1953 ށް) ދެ ބޭފުޅަކު ވަލީ އަހުދުގެ މަގާމު ފުރުއްވި އިރު އެ ދެ...

26 ޖޫން

June 26, 2017 4
ގަތަރަށް ކުރިމަތިކުރީ އުނދަގޫ ޝަރުތުތަކެއް: އެމެރިކާ

އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުގެ ޝަރުތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރަށް ކުރިމަތިކުރި ބައެއް ކަންކަން ކުރުން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލާސަން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 11
ގަތަރުން ބުނަނީ ޝަރުތުތައް ގަބޫލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް

އެންމެ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރަށް ކުރިމަތިކުރުވި 13 ޝަރުތު ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 12
ގަތަރު އެހީ ހުއްޓިދާނެތީ ގާޒާގެ އާންމުން ކަންބޮޑުވެފައި

ހަމާސް އިން ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައަކީ ގަތަރުން ދެމުން އަންނަ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ހުއްޓިދާނެތީ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 6
ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކަށް ގަތަރުގެ ފާޑުކިޔުން

ދޯހާ (ޖޫން 5) - ގަލްފުގެ ތިން ގައުމަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ގަތަރުން އެ ގައުމުތަކަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.