30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 2
އިޒްރޭލުން ޔަހޫދިންނަށް ގެދޮރު އެޅުން ގަވާއިދާޚިލާފު: އދ

ރާމުﷲ (އޮގަސްޓް 30) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދިންނަށް އިޒްރޭލުން ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށާއި އެއީ ސުލްހަ އަށް ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ހުރަހެއް ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 16
އަމީރު މުހައްމަދާ އެކު ރަސްކަމަށް ބަދަލެއް އަންނާނެބާ؟

މިހާރުގެ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 1932 ވަނަ އަހަރު އުފެދުމާ ހަމައިން ފެށިގެން ދަމަހައްޓަމުން އައި އެއް އުސޫލަކީ، ދައުލަތުގެ ބާނީ ކަމަށްވާ އަބްދުލްއަޒީޒްގެ އުފަން ދަރިންނަށް ރަސްކަމުގެ އެންމެ މަތީ ދެ މަގާމު އޮތުމެވެ. އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ރަސްކަމުގައި (ސެޕް 22، 1932 ން ނޮވެމް 9، 1953 ށް) ދެ ބޭފުޅަކު ވަލީ އަހުދުގެ މަގާމު ފުރުއްވި އިރު އެ ދެ...

26 ޖޫން

June 26, 2017 4
ގަތަރަށް ކުރިމަތިކުރީ އުނދަގޫ ޝަރުތުތަކެއް: އެމެރިކާ

އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުގެ ޝަރުތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރަށް ކުރިމަތިކުރި ބައެއް ކަންކަން ކުރުން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލާސަން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 11
ގަތަރުން ބުނަނީ ޝަރުތުތައް ގަބޫލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް

އެންމެ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރަށް ކުރިމަތިކުރުވި 13 ޝަރުތު ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 12
ގަތަރު އެހީ ހުއްޓިދާނެތީ ގާޒާގެ އާންމުން ކަންބޮޑުވެފައި

ހަމާސް އިން ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައަކީ ގަތަރުން ދެމުން އަންނަ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ހުއްޓިދާނެތީ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 6
ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކަށް ގަތަރުގެ ފާޑުކިޔުން

ދޯހާ (ޖޫން 5) - ގަލްފުގެ ތިން ގައުމަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ގަތަރުން އެ ގައުމުތަކަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 2
ސުލްހަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްދޭނަން: ޓްރަމްޕް

ބައިތުލަހަމް (މެއި 23) - އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުން ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 2
"މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 4
މަތިންދާބޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ތުރުކީ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ބަައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާ ބައައެއް ފްލައިޓްތަކަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓްސް އެރުވުން މަނާކުރި އަމުރަށް އިއްޔެ އަމަަލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 1
ސީރިޔާގެ ވެރިރަށުގައި ވަރުގަދައަށް ހަނގުރާމަކުރަނީ

ސީރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހަނގުރާމަވެރިން ކުއްލިއަކަށް އިއްޔެ ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު ވަރުގަދަ އަށް ހަނގުރާމަ ހިނގަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 4
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުން ނޫން ހައްލެއް ނެތް: އދ

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ ސުލްހަ އަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުން ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 16, 2017 11
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 16) - ދެ ދައުލަތް އުފައްދައިގެން ފަލަސްތީނު- އިޒްރޭލް މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދަން އެމެރިކާ އިން ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 2
ސީރިއާގެ ޖަލުތަކުގައި ވަނީ އެތައް ބަޔަކު ދަންޖައްސާފައި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 7) - ސީރިއާގެ ޖަލުތަކުގައި 13،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 7
ފަސް ގައުމެއްގެ މީހުން ކުވޭތަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަނީ

ކުވޭތު ސިޓީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ފަސް ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން ކުވޭތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 1
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި 3000 ގެ އިޒްރޭލުން އަޅަނީ

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 1) - އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް 3،000 ގެ އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 1
ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ނާކާމިޔާބު

އެސްޓާނާ (ޖެނުއަރީ 24) - ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފެށި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ނާކާމިޔާބުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
އިރުމަތީ ގުދުސްގައި 566 ގެ އަޅަން ހުއްދަ ދީފި

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 22) - އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ޔަހޫދީންނަށް 566 ގެ އެޅުމަށް އިޒްރޭލް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 3
2017 ގައި މެދުއިރުމަތީގެ މިސްރާބަކީ ކޮބާ؟

ޒަމާނުއްސުރެ ސަރަހައްދީ ކޯޅުންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް މެދުއިރުމަތި، 2016 ވަނަ އަހަރަށް އަލްވަދާއު ކީ އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ދަރު އަޅާ ހާލުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ވަނަ އަހަރާ ކުރިމަތިލި އިރު، މެދުއިރުމަތީގެ ކޯޅުންގަނޑު އޮތީ އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ އިން ފަހަނަޅައި އިތުރު ހަތަރު ގައުމަކަށް ފެތުރިފަ އެވެ....

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
މެދުއިރުމަތީގެ ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ކޯޅުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މިނިވަން ދެ ދައުލަތް ގާއިމުކުރުން ކަމަށް ފަރަންސޭސި ރައީސް ފްރާންސްވާ އޮލާންޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 4
ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ އިންޒާރެއް ޓްރަމްޕަށް

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ އިރުމަތީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ފުރުސަތުތައް ނަގައިލުން ކަމަށް ބުނެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން، އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް މިއަދު އިންޒާރު ކުރާނެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 2
އީރާންގެ ކުރީގެ ރައީސް ރަފްސަންޖާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އީރާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އާޔަތުﷲ އަލީ އަކްބަރު ހާޝިމީ ރަފްސަންޖާނީ ރޭ އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ.