01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 1
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި 3000 ގެ އިޒްރޭލުން އަޅަނީ

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 1) - އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް 3،000 ގެ އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 1
ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ނާކާމިޔާބު

އެސްޓާނާ (ޖެނުއަރީ 24) - ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފެށި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ނާކާމިޔާބުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
އިރުމަތީ ގުދުސްގައި 566 ގެ އަޅަން ހުއްދަ ދީފި

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 22) - އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ޔަހޫދީންނަށް 566 ގެ އެޅުމަށް އިޒްރޭލް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 3
2017 ގައި މެދުއިރުމަތީގެ މިސްރާބަކީ ކޮބާ؟

ޒަމާނުއްސުރެ ސަރަހައްދީ ކޯޅުންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް މެދުއިރުމަތި، 2016 ވަނަ އަހަރަށް އަލްވަދާއު ކީ އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ދަރު އަޅާ ހާލުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ވަނަ އަހަރާ ކުރިމަތިލި އިރު، މެދުއިރުމަތީގެ ކޯޅުންގަނޑު އޮތީ އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ އިން ފަހަނަޅައި އިތުރު ހަތަރު ގައުމަކަށް ފެތުރިފަ އެވެ....

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
މެދުއިރުމަތީގެ ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ކޯޅުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މިނިވަން ދެ ދައުލަތް ގާއިމުކުރުން ކަމަށް ފަރަންސޭސި ރައީސް ފްރާންސްވާ އޮލާންޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 4
ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ އިންޒާރެއް ޓްރަމްޕަށް

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ އިރުމަތީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ފުރުސަތުތައް ނަގައިލުން ކަމަށް ބުނެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން، އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް މިއަދު އިންޒާރު ކުރާނެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 2
އީރާންގެ ކުރީގެ ރައީސް ރަފްސަންޖާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އީރާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އާޔަތުﷲ އަލީ އަކްބަރު ހާޝިމީ ރަފްސަންޖާނީ ރޭ އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
މޫސަލް ހިފުމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ދެ ވަނަ ފޭސް ފަށައިފި

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން އިރާގުގެ މޫސަލް ހިފުމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި މިއަދު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 1
އިޒްރޭލުން ގެދޮރު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓަށް އަހަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 22) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ސަލާތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް މިއަދު ވޯޓަށް އަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 1
ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި 312،000 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 15) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ މާޗް 2011 ގައި ފެށި މަހުން މިހާތަނަށް 312،000 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މޮނިޓާރިން ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

December 15, 2016 15
ހަލަބު ހީވަނީ ކަތިލާ ގެއެއްހެން: މަންޒަރު ދުށް މީހުން

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 15) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތައް ސިފަ ވަނީ "ޖަނަވާރުން ކަތިލާ ގެތަކެއްގެ" ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
ރައްގާ ހިފަން އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިފައިން ސީރިއާ އަށް

މަނާމާ (ޑިސެމްބަރު 11) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން ސީރިއާގެ ރައްގާ ހިފުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ އިތުރު 200 ސިފައިން ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު އޭޝް ކާޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 4
ދެ އަހަރު ތެރޭ އައިއެސްގެ 50،000 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލައިފި

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާ ކޯލީޝަނުން ވައިގެ ހަމަލާތައް ފެށި ފަހުން މިވީ ދެ އަހަރު ތެރޭ އިރާގާއި ސީރިއާ އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ 50،000 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ އެއާޕޯޓަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދީފި

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 8) - ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގާ ކައިރީގައިވާ އަސްކަރީ އެއާޕޯޓަކަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

December 08, 2016 1
ހަލަބުގެ ކާމިޔާބީއަކީ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް: އަސަދު

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 8) - ހަލަބު ސިޓީގެ ކާމިޔާބީ އަކީ ސީރިއާގެ ފަސް އަހަރުވީ މަދަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރިއަށް އަޅާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ރައީސް ބައްޝާރުލް...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
އިޒްރޭލުން ދަަނީ ސުލްހަ އަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 5) - ފަލަސްތީނާ އެކު ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ އޮފިޝަލުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 6
ހަލަބުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 4) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތިން އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 5
އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭ: ވަލީދު

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ސައުދީ ބިލިއަނަރު ޕްރިންސް އަލް ވަލީދު ބިން ތަލާލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 4
ސީރިއާ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދެވުނީ އޮޅުމަކުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ދެކޮޅަށް ސީރިއާގެ އިރުމަތީގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންތަކަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016
ހަލަބުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ސަރުކާރު ސިފައިން ދަށަށް

ދިމިޝްގު (ނޮވެމްބަރު 29) - ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކާ އެކު، ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގައި އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އޭރިއާގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ސަރުކާރު ސިފައިން ހިފައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016
އައިއެސްއާ ގުޅުން ބޮޑު ބަޔަކަށް އިޒްރޭލުން ބޮންއަޅައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 28) - ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮންނަ ޖަމާއަތަކަށް އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުތަކުން ބޮން އަޅާފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
ހަލަބުގެ އެންމެ ބޮޑު އަވަށް ސީރިއާ ސިފައިން ހިފައިފި

ދިމިޝްގު (ނޮވެމްބަރު 27) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އެންމެ ބޮޑު އަވަށް، އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ސީރިއާ ސިފައިން ހިފައިފި އެވެ.