26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 5
މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 6
ރޯދައިގެ ކުރިން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭނަން: މިފްކޯ

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ހަވާލު ނުކުރެވި ލަސްވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމުން ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 4
ހުސްނުވާ ވަރަށް މަސްދަޅު އެބަހުރި: މިފްކޯ

ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަސްދަޅު ގަންގަން އަޔަސް، އެ ލިބުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިފްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 8
އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯ: ގަދަކަމުން ކުރުވި ކައިވެންޏެއް

އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯގެ ގުޅުމަކީ "ގަދަކަމުން ކުރުވާފައި އޮތް ކައިވެންޏެއް" ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 3
މިފްކޯގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މިފްކޯގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން "ފަސްމީރު މިވަރެއް ނެތް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 10
އާ ފެކްޓަރީއާ އެކު އެންސިސްއަށް ހިނިތުންވުން

"މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަން އިށީންނެވި އިރު އަބްދުލް ވާހިދުގެ މޫނުމަތިން ވަރުބަލިކަމާއި އުފާވެރިކަން، އެކުއެކުގައި ފެނުނެވެ. ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްކުރެއްވުނީ، އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ އަދި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސް ކުންފުނި ކަމަށް ވާ އެންސިސްގެ އާ ފެކްޓަރީގެ އޯޕަން ޑޭގެ ކަންކަމުގައި ބިޒީކޮށް...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 5
އޮޅުން ބޮޅުން: ބާނާ މަހަށް، ނުލިބޭ ފައިސާ އިން އަގު

ފެލިވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރި ދަޅުގައި ކަނޑު މަސް ބަންދު ކުރާ ކާރުޚާނާ އެވެ. ކާރުޚާނަ ވުޖޫދަށް އައީއްސުރެ ބައެއް މޫސުމުގައި ކާރުޚާނާ އަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މަސް ނުލިބޭ ވާހަކައިގެ ޝަކުވާގެ އަޑު އިވުނެވެ. ކާރުޚާނާއަށް ބައެއް ފަަހަރު ލިބޭ މަސް ކުޑަކަމުން މަސް ނުގަންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑު އިވުނެވެ. ކާރުޚާނާ އަށް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
ޖެނުއަރީގައި ބޮޑު ކަންނެލި ގަންނަން ފަށާނެ: މިފްކޯ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ކަންނެލި ގަންނަން ފެށޭވަރު ވާނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 5
ގަނޑުކުރި މަސް ވިއްކުން މިފްކޯ އިން ހުއްޓާލަނީ

ގަނޑުކުރި މަސް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މިފްކޯ އިން ވިއްކުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
މަސްވެރިން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ވެސް ގަންނަން: މިފްކޯ

އުތުރުގެ މަސްވެރިކަން ތިޔާގި ނަމަވެސް މަސްވެރިން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ވެސް މިހާރު ގަންނަމުންދާ ކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 5
މަސްކިރަން ދެކުނަށް ދާ ދޯނިފަހަރަށް ހިލޭ ތެޔޮ

ކޫއްޑު އަށް މަސް ކިރުވަންދާ ދޯނިފަހަރަށް ހިލޭ ތެޔޮ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

September 25, 2019 83
މަސްކޮޅު ކަނޑަށް އުކާލަނީ! ހިލޭ ނުދެވޭނެތަ؟

މަސްވެރިކަން ތިޔާގިވެ، ދޯނިފަހަރު ފުރާލައިގެން އަންނަ އިރު ކިރޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިލޭ ބަހާނީ ހެއްޔެވެ؟ ނުއަގުގައި ވިއްކާލާނީ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 11
މިފްކޯ އަބަދުވެސް ކަނޑުވެފައި!

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު އެ ޓްވީޓް ކުރެއްވުމާ އެކު، އިބްރާހިމް އާތިފް، އެއަށް ރައްދުދެއްވި އެވެ. ދެ ބޭފުޅުންގެ ހިޔާލު ތަފާތު ވެގެން މި އުޅެނީ، ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި މިފްކޯ އިން، ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅެމުން އަންނަ ސިޔާސަތު، ކަނޑުވެ، ސަލާމަތްނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިޔަ އިރު ވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނެތުމުންނެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 20
މިފްކޯއަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވި: އަމްރު

މިފްކޯއަށް މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ އިރު ފައިދާ ލިބޭ ކުންފުންޏަކަށް އެތަން ބަދަލުކުރެވޭނީ ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ބޭނުންކުރެވިގެން ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 7
މަސް ކިރަން ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަން: މިފްކޯ

މިދުވަސްވަރު މަސްވެރިކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބާނާ މަސް ކިރުވަން ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 12, 2019 58
މަސްކޮޅު ނުކިރި އުކާލަން ޖެހޭ ހާލަތް ކުރިމަތިވެއްޖެ!

ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ނުވާ ވަރަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ބަނާ މަސްކޮޅު ނުކިރޭ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ވަރަށް އައިސް...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 33
މިފްކޯގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، މި އަހަރާ ހަމައަށް އެސްޓީއޯ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް، ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 14
ބޮޑު އަގު ލިބޭ ގޮތަށް މިފްކޯއަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ

މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގު ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 3
މިފްކޯ އިން މަހުގެ އާ ދެ އުފެއްދުމެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މަހުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް މިފްކޯ އިން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

July 03, 2019 10
ދައުލަތް އަދި ކުންފުނި، ދެ ލަފުޒު އެކުވުމުގެ ނަތީޖާ

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް އިސްލާހު ކުރުމުގައި ހިނގަން އޮތް މަގާއި، ކުރަން ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަޔާން ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ މިލިޔުންތައް ބައިކޮށްފައި ވާނީ މައި ހަތަރު...

29 މެއި

May 29, 2019 6
ބީއެޗްއެމްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ޕީޖީ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 33
މިފްކޯ އަށް މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި މިފްކޯ އަށް، މިދިޔަ ފަސް އަހަރު 839 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 2
ރޯދައަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް މިފްކޯއިން ތައާރަފްކޮށްފި

ރޯދަޔަށް ހާއްސަކޮށް މިފްކޯއިން ކަޓްލް ފިޝްގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.