24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 56
ސަރުކާރުން މަސް ގަތުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ފެލިވަރު ބަންދުކޮށްް، މިފްކޯ އުވާލައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

November 24, 2020 36
ބަޖެޓް ހަމަޖައްސަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންއަކީ ހައްލެއް ނޫން

ގައުމު ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ކަނާއަތު ފިޔައިގެ ނިއޯލިބަރަލް (ފައިސާވެރިން އިތުރަށް މުއްސަނދިކުރުވާ) ސިޔާސަތެއް ކަމަށްވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަނަށް އެމްޑީޕީ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 11
ބާނާ ހުރިހާމަހަކަށް ރަނގަޅު އަގުހޯދަން އިންވެސްޓްކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ވެސް ވެލިއުއެޑެޑް އުފެއްދުންތަކުގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިއދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
މަސްވެރިންނަަށް ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު އަނެއްކާ ހެޔޮކޮށްފި

މިފްކޯ މެދުވެރިކޮށް އެސްޓީއޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
ކަނޑުއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރަން ފަށަނީ

ކ. ކަނޑިއޮތްގިރީގައި އަލުން މަސް ބަންދު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން މިފްކޯއިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއިން 80 މިލިއަން ދީފި

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އިން މިހާތަނަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 23, 2020 18
ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލިޔަސް ހިނިތުންވުމެއް ނެތް؟!

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އިން މިދިޔަ ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސް ގަންނަމުން އައި "ފިކްސްޑް" ރޭޓު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެއީ މަސްވެރިންނަށް ފައިދާ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 6
މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި، މިފްކޯ މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޑީސަލުގެ އަގު އެ ކުންފުނިން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 28
މިފްކޯއަށް މަސް ގަންނަ "ފިކްސްޑް" ރޭޓު ދޫކޮށްލަނީ

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އަށް މިހާތަނަށް މަސް ގަންނަމުން އައި "ފިކްސްޑް" އަގު ދޫކޮށްލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 14
ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މަސް ބަންދުކުރަން ހުޅުވައިލަނީ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން މަސްކިރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ފަރުމަސް ބަންދުކޮށްގެން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަަތު އާއްމުންނަަށް ހުޅުވައިލަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 26
މަސްވެރިކަން ވެސް، ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ނާރަންވީ ކީއްވެ؟

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފުނޑިގެން ދިއުމުން، ސިޔާސީ މީހުންނާއި އާންމުން ދައްކަން ފެށީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ މައި އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ހެދުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ އެއީ އަދި އެހާ ފަސޭއިން، އެހާ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ހާސިލް ކުރެވެން ނެތް އުއްމީދުތަކަކަށް ވުމެވެ. އަދި...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 23
މިފްކޯއަށް މަސް ކިލޯއަކުން 3ރ. ގެއްލުންވޭ: ޒަހާ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މިފްކޯއިން މަސް ގަތް އަގާއި އެކްސްޕޯޓް ކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު އެވެރެޖްކޮށް ކިލޯއަކުން ތިން ރުފިޔާ އާއި ހަތަރު ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ގެއްލުމެއް ވެފައިވާ ކަމަށް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 18
ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވާތީ މަސްވެރިން މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޫއްޑޫ އަށް ކިރުވި މަހުގެ ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވާތީ މަސްވެރިންތަކެއް އެ ރަށުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 5
މިފްކޯއިން މުވައްޒަފުންނަށް މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިފްކޯގެ ފެކްޓްރީތަކުގަ އާއި އައިސްޕްލާންޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 34
އިންޑިއާގެ އެހީގައި މިފްކޯގެ ފެސިލިޓީތައް ތަރައްގީކުރަނީ

ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން ދޭ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން މިފްކޯގެ ފެސިލިޓީތައް އިތުރުކޮށް، ބިނާކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
މަސް ރައްކާކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ މިފްކޯ އިން އިތުރުކުރަނީ

މަސް ރައްކާ ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭ އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 29, 2020 4
މިފްކޯއިން ގިތެޔޮ މިރުސް މަސްދަޅު ތައާރަފު ކޮށްފި

ގިތެޔޮ މިރުސް އެޅި މަސްދަޅު "ޓޫނާ ޗަންކްސް އިން އޮއިލް ވިތު ހޮޓް ޗިލީ" މިފްކޯއިން ރޭ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020
ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކަށް މިފްކޯ އިން ފައިސާ ދޫކުރަނީ

މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިފްކޯ އަށް މަސް ކިރުމަށް ފަހު މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ބިލުތަކަށް މިއަދު ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 5
މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯ އިން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 6
ރޯދައިގެ ކުރިން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭނަން: މިފްކޯ

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ހަވާލު ނުކުރެވި ލަސްވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމުން ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން އެ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 4
ހުސްނުވާ ވަރަށް މަސްދަޅު އެބަހުރި: މިފްކޯ

ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަސްދަޅު ގަންގަން އަޔަސް، އެ ލިބުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިފްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 8
އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯ: ގަދަކަމުން ކުރުވި ކައިވެންޏެއް

އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯގެ ގުޅުމަކީ "ގަދަކަމުން ކުރުވާފައި އޮތް ކައިވެންޏެއް" ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 3
މިފްކޯގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މިފްކޯގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން "ފަސްމީރު މިވަރެއް ނެތް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.