03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 14
"މިހާރު"ން އެމެރިކާ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން

މިއަދު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ "މިހާރު"ގެ ކިއުންތެރިންނަށް ވަގުތުން ފެންނާނެ ގޮތަށް އޭއެފްޕީގެ ހާއްސަ ކަވަރޭޖުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 56
ހަސަންއަށް ކުރާ ތުހުމަތު: "ހަށި ގަންނަން ހުށަހެޅި"

އެ ގޮތަށް މީހެއްގެ އެޑްވާންޓޭޖު ނެގިދާނެ ފަދަ މަގާމެއްގައި އޭނާ ހުރެގެންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: ރާއީ

24 މެއި

May 24, 2020 42
"މިހާރު" އަށް ހަތަރު އަހަރު، ބޮޑު ހިތްވަރެއް

"ތިޔަ ވަދެވުނީ މުޅިން އާ ނޫހެއްގެ މުޅިން އާ ވެބްސައިޓަކަށެވެ. މިއީ 'މިހާރު' އެވެ. މަރުހަބާ އެވެ."

01 މެއި

May 01, 2020
ރޯދަ ކުރުކޮށްލަން "މިހާރު"ގެ ރޯދަ ކުއިޒް ހަދާލަމާ!

ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވި، ރޯދަ މަސް ވެސް ހޭދަކުރަން ޖެހިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، މައުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ކިއުންތެރިންނަށް ހިތްހަމަޖައްސާލެވޭނެ ކްއިޒްއެއް "މިހާރު"ން ފަށައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 5
ޑެލިވަރީއެއް ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ "މިހާރު"ގެ ލިސްޓް

ހޮޓާ/ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓްގައި ތިބެގެން ކެއިންބުއިމުގެ ފުރުސަތު މި ދުވަސްވަރު މި އޮތީ ގެއްލިފަ އެވެ. އަދި ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ވިޔަފާރިކުރުން ވެސް މި ހާލަތުގައި އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މި ކުއްލި ބަދަލާ އެކު ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. "މިހާރު"ން މި ވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވަކި ޕޭޖެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 1
"މިހާރު" ސްކޫލް ގައިޑް ނެރެފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސްކޫލް ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އަދި އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ "މިހާރު ސްކޫލް ގައިޑް" މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ބްރޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް: ވިޔަފާރީގެ އާ މަންޒަރު

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ވިސްނުންތަކާއި ސަގާފަތްތައް އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ؛ އޭގެ ތެރެއިން މީޑިއާ އިން އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުރު ވެސް މިހާރު މި ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. "މިހާރު"ގެ ޓީމުން މި އިސްނެގީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމަކަށެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ވިޔަފާރިވެރިންނާ އަދި ވިޔަފާރިވެރިން އާންމުންނާ މި ގުޅުވައިދެނީ މުޅިން ތަފާތު ވަސީލަތަކުންނެވެ....

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ވިޔަފާރި މަޖައްލާ "ބްރޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ނެރެފި

"މިހާރު" ނޫހުގެ ފަރާތުން ނެރުނު ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި މެގަޒިން "ބްރޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 21
ނޫސްވެރިކަމުގެ ގިނަ އެވޯޑުތައް "މިހާރު" އަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 6
"މިހާރު އެވޯޑްސް" ހަފުލާ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މިހާރު" ނޫހުން 2017 ގައި ތައާރަފްކުރި "މިހާރު އެވޯޑްސް" ދިނުމުގެ ހަފުލާ އަންނަ މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 5
އައިއޯއައިޖީގެ މީޑިއާ ޓީމުގެ ހެޑަކަށް މިހާރުގެ ހަމްދޫން

އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ދިވެހި މީޑިއާ ޓީމުގެ ހެޑަކަށް "މިހާރު" ނޫހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު، ސްޕޯޓްސް މުހައްމަދު ހަމްދޫން، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 31
އެކްސިޑެންޓަށް އަހަރެއް؛ މެސެޖާއެކު އޮއްތޮ މަގުމައްޗަށް

ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ދުއްވާފައި ގެންގޮސް އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ) 33، ބޭންދީ މާލޭކޮޅުން ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް އަރާ ހިސާބު (ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ކައިރި) ދުވާރު މަތީގަ އެވެ. އޭނާގެ ފުރަގަހުގައި ބޮޑު ޕޯސްޓަރެއް ހަރުކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. ވެހިކަލްތަކުގައި ދުން ޖަހާފައި ބްރިޖަށް އަރާ މީހުންނާއި ފައިބާ މީހުންނަށް އެ ޕޯސްޓަރު ފެންނާނެ...

24 މެއި

May 24, 2019 16
އެންމެ ހިނގި ލިއުންތައް: ކިއުންތެރިންނަށް ޝުކުރިއްޔާ!

"މިހާރު"ގެ ތިން ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރާ އިރު މިދިއަ އެއް އަހަރު ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އެންމެ ހޫނުކޮށް ފެނުނު ދުވަސްވަރެވެ. އެހެންކަމުން އޭރުގެ ސިޔާސީ...

May 24, 2019 20
"މިހާރު" ތިން އަހަރު: ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނެތް

މާޗް 31، 2016 ގެ މެންދުރު ސިވިލް ކޯޓުން އެ ހުކުމް އައިއިރު ދުވަހު ނޫސް "ހަވީރު"ގެ ނިއުސް ރޫމް އޮތީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެވެ. ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު، އެފަދަ އަމުރަކާ...

15 މެއި

May 15, 2019 4
ދި އެޑިޝަން: ޒުވާން ޓީމެއްގެ ކާމިޔާބު މަސައްކަތް

އިނގިރޭސި ވަކި ނޫހެއް ނެރުއްވުމަކީ، ވާއިލް ޒާހިރު ހުސެއިން، ކުރިންސުރެ ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އުއްމީދެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އުއްމީދު ފުރިހަމަވީ މޭ 15، 2018 ގަ އެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް ހާއްސަ ހަފުލާއެއްގައި، ދި އެޑިޝަންގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ނެރުނެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ވޭތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑިޝަން ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާ އެކު...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
މިހާރު އެވޯޑްސް އިން ތުލުސްދުއަށް ކުލަގަދަ ހަވީރެއް

މިހާރު އެވޯޑްސްގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ބާއްވާ "ސްޕޯޓްސް ސްޓާސް ފިއެސްޓާ" ގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 3
ވޯޓަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި ގޮތް "މިހާރު" މަޖިލިސް ސައިޓުން

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް "މިހާރު" ން ހާއްސަކުރި ވެބްސައިޓުގައި، ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަދަދާ ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިމަނައި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 11
"މިހާރު"ގެ މަޖިލިސް ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަމުން، އޭގެ ތެރެއިން ހޮވާނެ މީހަކު ނޭނގޭ ވަރު ވެއްޖެ ދޯ އެވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ފަރިތަ މޫނުތައް އެނގުނަސް މުޅިން އަލަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ މީހުން ވެސް ބައިވަރެވެ. އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ނެތުމުން "މިހާރު"ން މި ގެނެސްދެނީ އެކަމުގެ ހައްލެކެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
އިންތިހާބުގައި "މިހާރު" އާ ގުޅެން ފުރުސަތު

އަންނަ އޭޕްރީލްގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި "މިހާރު" ގެ މޮނީޓަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 23
އަހުމަދުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ނޫސްވެރިކަމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރެއްވި އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު، "ހަވީރު" އާއި "މިހާރު" އަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގު އިއްޔެ ވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 44
ފަޒީނާގެ މި ރިޕޯޓު: މިދިއަ އަހަރުގެ އެއް ވަނަ

އާންމު ހަބަރުތަކުގެ އިތުރުން، ތަފްސީލީ ރިޕޯޓްތަކަށް "މިހާރު"ން އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދެ އެވެ. ހަބަރުތަކަށް ވުރެ، އިތުރު މައުލޫމާތާއި އިންޓަވިއުތަކާއި ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައި "މިހާރު"ގެ ޒުވާން ލިއުންތެރިން ލިޔާ ރިޕޯޓްތަކަށް ކިއުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ވެސް ބޮޑެވެ. މިދިއަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކީ ލިއުން ކަމަށް ވާ...