08 މެއި

May 08, 2018 4
ޝުކުރުން ހިތް ފުރިފައި، ދެން ވެސް އޮތީ މަސައްކަތް!

ދިވެހި ކުޅިވަރަށް އޭނާ ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ އަގު "މިހާރު" އެވޯޑްސްގައި ވަޒަންކުރުމާ އެކު، ހަޔާތުގެ ބާކީބައި ވެސް ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކުުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ...

May 08, 2018
ބޭބެ އަކީ ވޮލީގައި އަހަރެންގެ ބައްޕަ: ކުޑަކާއްޓޭ

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި "މިހާރު" އެވޯޑްސްގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހާސިލްކުރި އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) ރަށުގައި ނެތުމުން...

07 މެއި

May 07, 2018 2
އެވޯޑް ލިބުމުން ސެންޓޭ އަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހިތްވަރެއް

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަށްދޭ ރަންބޫޓުގެ މަގާމް ލިބުމުން އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ ކަަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 6
އާ ކުލަތަކަކާ އެކު "މިހާރު އެވޯޑްސް" ހަފުލާ މިރޭ

ކުޅިވަރުގެ މައިދާންތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ މުހިއްމު، ބޮޑު މަސައްކަތެއް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށް ފަހު މުޅިން އާ ރަހަތަކަކާ، ތަފާތު ކުލަތަކަކާ އެކު މިރޭ ދިވެހި ކުޅިވަރު އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނާއި ހިދުމަތްތެރިންގެ އަގު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން...

04 މެއި

May 04, 2018 11
އިންޑިވިޖުއަލް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި

މިހާރު" ނޫހުން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އިންޑިވިޖުއަލް ފިރިހެން އަދި އަންހެން ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން އިންޑިވިޖުއަލް ފިރިހެން އަދި އަންހެން ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
"މިހާރު އެވޯޑްސް" ހަފުލާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މިހާރު" ނޫހުން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި "މިހާރު އެވޯޑްސް" ދިނުމުގެ ހަފުލާ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 6
ވޮލީބޯޅަ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

މިހާރު" ނޫހުން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ދެ ޖިންސުން އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 10
ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

"މިހާރު" ނޫހުން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 1
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްްސް ކަޕުން މިހާރު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 20
ފަހު ދެ މުބާރާތުގެ އެވޯޑް ނޮމިނޭޝަން އިއުލާންކޮށްފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގާއި ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 7
އަންހެން ލީގާއި މުބާރާތުން މޮޅު ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

"މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގާއި ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 3
މިހާރު އެވޯޑްސް: އެފްއޭ ކަޕުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އެފްއޭ ކަޕުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 8
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އަށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017
ކުޅިވަރު ތަރިންނާ އެކު މާފުށީގައި ފޯރިގަދަ ހަވީރެއް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ތަރިންނާ އެކު، "މިހާރު އެވޯޑްސް" އިން ކ. މާފުށީގައި "ސްޕޯޓްސް ސްޓާސް ފިއެސްޓާ" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށްގެންގޮސްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 7
އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ގަދަ ފަހެއް ކަނޑައަޅައިފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 2
މިހާރު އެވޯޑްސް: ފުރަތަމަ ބުރުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އަށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 13
މިހާރު އެވޯޑްސް: މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 4
ފުރަތަމަ ބުރުން އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

"މިހާރު" ނޫހުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ކުޅިވަރު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ އަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ވާދަކުރާ ގަދަ ފަސް ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 1
އެވޯޑްސްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުންނަށް އުރީދޫ އާއި އެލައިޑް

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިހާރު ނޫހުން ރޭ ލޯންޗްކުރި "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުންގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖެހި އެއްބަސްވުމުގައި...

May 04, 2017 1
މިހާރު އެވޯޑްސްގެ މުހިއްމު އިނާމެއް ޒާހިރުގެ ޝަރަފުގައި

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިހާރު ނޫހުން ރޭ ތައާރަފްކުރި "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ ލައިފްޓައިމް އެވީޗްމަންޓް އެވޯޑް، ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މަރްހޫމް...

03 މެއި

May 03, 2017 6
ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށް "މިހާރު އެވޯޑްސް" ތައާރަފްކޮށްފި

ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނާއި ރެފްރީން އަދި އެހެނިހެން ހިދުމަތްތެރިންގެ އަގު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން "މިހާރު" ނޫހުން "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ ނަމުގައި އެވޯޑެއް މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.