19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 4
ދިވެހި ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 1
ވޮލީބޯޅައިގެ ދެ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

"މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅާ ލީގާއި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ގައުމީ އަންހެން މުބާރާތުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

"މިހާރު އެވޯޑްސް" ގައި ހިމެނޭ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 1
މިހާރު އެވޯޑްސް: ސްޕޮންސަރުންނަކީ އުރީދޫ އާއި އެލައިޑް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އަދި އެންމެ ބޮޑު އެވޯޑްސް ކަމަށްވާ މިހާރު އެވޯޑްސްގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރުންގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެން ގުޅި، "މިހާރު" އާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 7
ބުރަ މަސައްކަތުން ހުޒަންޓެގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

"މި އެވޯޑަށް މަސައްކަތްކުރާތާ މިވީ ތިން ވަނަ އަހަރު. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް. ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ސެކްރިފައިސްކޮށްގެން މި އެވޯޑް ލިބުނީ. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެވޯޑް ލިބުނީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެއްޖެ،"

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ވޮލީގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަކީ ހުޒަންޓެ އާއި މާޖިދާ

މިހާރު އެވޯޑްސް އިން ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ޕޮލިސް ކްލަބްގެ އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓެ) ހޯދިއިރު، އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް މާފަންނު ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (މައިޑާ) އާއި ލ. ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އައިޝަތު މާޖިދާ ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 6
"މިހާރު އެވޯޑްސް" ހަފުލާ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މިހާރު" ނޫހުން 2017 ގައި ތައާރަފްކުރި "މިހާރު އެވޯޑްސް" ދިނުމުގެ ހަފުލާ އަންނަ މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.