21 މެއި

May 21, 2019
"މިހާރު ފިޓް"، ނަޝާ އާއި ޒައިންއާ އެކު

ރޯދަމަހުގެ ސުފުރާ މަތި ކިހާ ތިޔާގިކަމާއި ކެވުނު ވަރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒަންކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑާ މެދު ވިސްނޭ ހެއްޔެވެ؟ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުވާނެ އާދަތަކެއް ރޯދަމަހު ވެސް ގެންގުޅޭނެ ކަމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ހިޔާލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

15 މެއި

May 15, 2019
"މިހާރު ފިޓް"، ނަޝާ އާއި ޒައިންއާ އެކު

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމިއްޖެ އެވެ. ސުފުރާ މަތި ކިހާ ތިޔާގިކަމާއި ކެވުނު ވަރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒަންކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑާ މެދު ވިސްނޭ ހެއްޔެވެ؟ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުވާނެ އާދަތަކެއް ރޯދަމަހު ވެސް ގެންގުޅޭނެ ކަމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ހިޔާލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އާނއެކެވެ. ކެއުމަކީ...

12 މެއި

May 12, 2019 1
"މިހާރު ފިޓް"، ނަޝާ އާއި ޒައިންއާ އެކު

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމިއްޖެ އެވެ. ސުފުރާ މަތި ކިހާ ތިޔާގިކަމާއި ކެވުނު ވަރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒަންކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑާ މެދު ވިސްނޭ ހެއްޔެވެ؟ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅުވާނެ އާދަތަކެއް ރޯދަމަހު ވެސް ގެންގުޅޭނެ ކަމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ހިޔާލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

13 ޖޫން

June 13, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ލޯވަ ބޮޑީ - 3

"މިހާރު ފިޓް" ގެ މި އެޕިސޯޑްގައި ވެސް މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރި ނުވަތަ ލޯވަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
"މިހާރު" ފިޓް- ސްޓެޓިކް ލޯވާ ބޮޑީ- ޕާޓް 1

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ މި އެޕިސޯޑްގައި މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރީ ބައި ނުވަތަ ލޯވާ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ސްޓްރެޗް - 2

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ ހަތަރު ވަނަ އެޕިސޯޑްގައި މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ މަތީ ބައި ނުވަތަ އަޕަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ސްޓްރެޗް

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ ތިން ވަނަ އެޕިސޯޑްގައި މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ މަތީ ބައި ނުވަތަ އަޕަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ. މި ސްޓްރެޗިންގެ އެހެން ބައިތައް ވެސް އެހެން ސެގްމެންޓެއްގައި ކިޔައިދޭނެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 1
މިހާރު ފިޓް: ވާމްއަޕް ސްޓްރެޗް - 2

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ ދެ ވަނަ އެޕިސޯޑް ވެސް ހާއްސަކޮށްފައި މި ވަނީ ވާމްއަޕް ކުރުމާއި ސްޓްރެޗިން އަށެވެ. އެއީ ކަސްރަތަށް ހަށިގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018
މިހާރު ފިޓް: ވާމްއަޕް ސްޓްރެޗް

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެ މީހެއްގެ އުމުރާއި ސިއްހީ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަސްރަތުކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.