28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 2
ލިވަޕޫލް އޮތީ އެހެން ލެވެލެއްގައި: އާޓެޓާ

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އެހެން ލެވެލެއްގައިކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 8
އާސެނަލްގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެއްޖެ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ފާއިތުވި 10 މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އާސެނަލްގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވުމާ އެކު ކްލަބްގެ ވެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 3
ލަމްޕާޑާއި އާޓެޓާ: ޓީމާ އެކު މުހިއްމު ފައިނަލަކަށް!

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. މި ފަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ބައްދަލުކުރާއިރު، މި ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންނަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ ޒުވާން ދެ ކޯޗުންނެވެ. ޗެލްސީގެ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް، 42 އާއި އާސެނަލްގެ މިކޭލް އާޓެޓާ، 38، ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި...

18 ޖުލައި

July 18, 2020 3
"އާސެނަލަށް ސިޓީ ބަލިކުރެވޭނެކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ"

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ވިސްނަންވީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ބަލިކުރެވޭނެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
20 އަހަރު ކުރިއާ މިހާރުގެ މޮރީނިއޯގެ ތަފާތެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފުޓްބޯޅައިގައި ވިސްނަމުން އައި ގޮތާ މިހާރު ވެސް ތަފާތެއް ހުރިހެން ހީނުވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 7
އޮޒިލްގެ މުސާރައިގެ ވާހަކަ އާޓެޓާ އަށް މުހިއްމެއް ނޫން

ލަންޑަން (ޖުލައި 1) - ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ، އާސެނަލްގެ އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ މެސުޓް އޮޒިލް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އޭނާ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 6
100 ދުވަހަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 17) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި އިނގިރޭސި ޕްރިިމިއާ ލީގު 100 ދުވަހަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ފަށާއިރު ދެ މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެއީ އެސްޓަން ވިލާ އާއި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ މެޗާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮވިޑް-19: އާޓެޓާގެ ހާލަތު ރަނގަޅު

ލަންޑަން (މާޗް 20) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 4
އާޓެޓާ އާއި ހުޑްސޮން-އޮޑޯއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ލަންޑަން (މާޗް 13) – އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ވިންގާ ކަލުމް ހުޑްސަން-އޮޑޯއީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވެ، ޕްރިމިއާ ލީގު ދެން ބޭއްވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ދޮރު އާސެނަލަށް ބަންދެއް ނުވޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނި ލީގު ނިންމާލުމަށް އާސެނަލަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 2
އާސެނަލްގެ ވަޒީފާ ފަސޭހަނުވާނެކަން އެނގޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 7) - އާސެނަލާ ހަވާލުވިއިރު ވެސް މިއީ ފަސޭހަ ވަޒީފާއެއް ނޫންކަން އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޓީމުގެ ގުޅުން ކުޑަ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ޓީމު އަލުން އޮތް ހިސާބަށް ގެންގޮސްދޭން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ މިހާރު ކުޑަވެފައި އޮތް ޓީމާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 6
އާޓެޓާ އަށް ދިން ޓާގެޓަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 24) - އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ސްޕެއިނުގެ މިކޭލް އާޓެޓާ އަށް އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން މި ސީޒަނަށް ދިން ޓާގެޓަކީ އެ ޓީމު އަންނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިކޮށްދިނުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 6
އާސެނަލްގެ ކޯޗަކަށް އާޓެޓާ ހަމަޖައްސައިފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 20) – އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމް ފުރަމުން އައި ސްޕެއިނުގެ މިކޭލް އާޓެޓާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019
އާޓެޓާ ހިނގައްޖެ ނަމަ ސިޓީގެ ޓާގެޓަކީ އަލޮންސޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަން ދޫކޮށް މިކޭލް އާޓެޓާ އާސެނަލާ ހަވާލުވެއްޖެނަމަ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓަކަށް ގެންނަން އެ ޓީމުން ބޭނުންވަނީ ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަބީ އަލޮންސޯ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
އާޓެޓާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އާސެނަލުން ވަރުގަދަކުރަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 17) - ހުސްވެފައިވާ އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ މިކޭލް އާޓެޓާ ގެންނަން އާސެނަލުން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
އާޓެޓާ އާސެނަލަށް؟ ގާޑިއޯލާ އެކަން ނުހުއްޓުވާނެ!

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 30) – އެހެން ކްލަބްތަކުން ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ބަލައިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން އޭނާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އަށް އޮންނާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 2
އާސެނަލްގެ އާ ކޯޗަކަށް އާޓެޓާ؟

ލަންޑަން (މެއި 14) - އާސެނަލާ ދެން ހަވާލުވާނީ ކުރިން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު މިހާރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 4
އާސެނަލްގެ ކޯޗަކަށް އާޓެޓާ ގެންނަން ބާރުއަޅަނީ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 24) - މި ސީޒަނަށް ފަހު އާސެނަލް ކޯޗުކަމުން އާސެން ވެންގާ ވަކިވާން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ މަގާމަށް މިހާރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހުރި މިކޭލް އާޓެޓާ ގެންނަން އާސެނަލްގެ ޗީފް އިވާން ގަޒީޑިސް އެ ޓީމުގެ ބޯޑަށް ބާރުއަޅަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.