26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 15
އަސްކަރިއްޔާގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ސުލްހަގާއިމްކުރުން:ރައީސް

އަސްކަރިއްޔާއެއް އޮތުމުގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ހަނގުރާމަތަކާއި ލޭއޮހޮރުވުންތަކުން ދުރުވެ، ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުން ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރުވާން ރައީސް ޝީ ގޮވާލައްވައިފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 15) - ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ޗައިނާ ސިފައިންނަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
އޮފިސަރަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން އަސްކަރީ ލީޑަރުން ކަރަންޓީނަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ކޯސްޓްގާޑުގެ ސީނިއާ އޮފިސަރަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ ޖޮއިންޓް ޗީފްސް އޮފް ސްޓާފް، ޖެނެރަލް މާކް މިލޭ އާއި އަސްކަރިއްޔާގެ އެހެން ސީނިއާ އޮފިޝަލުން ކަރަންޓީނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 24
ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް ރައޫފް

ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރައޫފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 5
އިންޑިއާ-ޗައިނާ އިން ފަހަތަށް ޖެހި، ހަމަ ނޭވާއަކަށް

ހިމާލިޔާ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ސިފައިންގެ ކުރިމަތިލުންތަކުން އުފެދުނު ނުތަނަވަސްކަން، ސިފައިން ފަހަތަށް ޖައްސަން ދެ ގައުމުން ނިންމުމުން، މި ވަގުތަށް ފިލައި، ހަމަ ނޭވާއެއް ލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 122
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ދެ ބޯޓު ހަނިމާދު އަށް ޖައްސައިފި

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ޑޯނިއާ ދެ ބޯޓު ހދ. ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 66
އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން ބަލަހައްޓަން ސިފައިން

މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުގެ ސަލަމާތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް، ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ޗައިނާ ސިފައިންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ވެކްސިން ޖަހަަނީ

ބެއިޖިން (ޖޫން 30) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިން އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ ސިފައިންނަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާގެ ސެންޓްރަލް މިލިޓަރީ ކޮމިޝަނުން ދީފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 9
މައްސަލަ ބަލާތީ އައިސީސީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - އެމެރިކާ ސިފައިންނާއި އެމެރިކާއާ ގުޅިފައިވާ ގައުމުތައް، ޚާއްސަކޮށް އިޒްރޭލުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ބަލާތީ އެ ކޯޓުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމު ބައިބައި ކުރަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 4) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލާފައިވާތީ މުޅި އެމެރިކާގައި ފަށާފައިވާ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގައުމު ބައިބައި ކުރުން ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޖޭމްސް މަޓިސް ވިދާޅުވެއްޖެ...

18 މެއި

May 18, 2020 47
އިހުސާންގެ ފަހުރުވެރި މާޒީ އާއި މިއަދު

ޖެނުއަރީ 1، 2017 ގެ ފަތިހެވެ. އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް އޮތެވެ. އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި އޮންނަ ޔުނިޓަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިން ހަރަކާތްތަކަށް ފަހު ފަތިހު ގެއަށް ވަޑައިގެން ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމް އޭނާ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 12
ސިފައިން އިސްކަންދެނީ ރައްޔިތުންނަށް: ރައީސް

ދިވެހި ސިފައިންނަކީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވުރެ، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް އިސްކަންދޭ ބައެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 23
ސިފައިންގެ ޕްރޮޓެކްޓިވް ގިއާ އިންޑިިއާއިން ދޭނީ

ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ސިފައިން އަޅާ ހެދުން ނުވަތަ ޕްރޮޓެކްޓިވް ގިއާ، ދިވެހި ސިފައިންނަށް އިންޑިއާއިން ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
އެމެރިކާ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ލޯގޯ އަކީ ކޮޕީއެއް؟

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސް އަށް ހެދި ލޯގޯ އަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ސްޓާ ޓްރެކް" އިން ފެންނަ ލޯގޯއެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާގައި އެއަށް ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 23
އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ހުރީ ކިހާވަރަކަށް؟

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 5) - އީރާނުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް އަސްކަރީ ލީޑަރު، ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ، އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ބަދަލު ވޮޝިންޓަނުގެ ކިބައިން ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ތެހެރާނުން ވަނީ ދީފަ އެވެ. ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުގެ ކިބައިން...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 3
އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުގައި ތިބުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތް

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސީރިއާގެ އިރު އިތުރުން ފައިބާ އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލް މަހްދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 13
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ޗީފާ އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް ޖެނެރަލް ބިޕިން ރާވަތާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 22
އިންޑިއާގެ އާމީ ޗީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، އާމީ ޗީފް، ޖެނެރަލް ބިޕިން ރަވާތު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 29
އިންޑިއާގެ އާމީ ޗީފް މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާގެ ޗީފް އާމީ ޖެނެރަލް ބިޕިން ރަވާތު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 7
ޑްރޯން ހަމަލާ އަށް ފަހު އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުދީ އަށް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސައުދީ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ތެލުގެ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗާ އަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ އަށް ފަހު އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިފައިން ސައުދީ އަރަބި އަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.