25 ޖުލައި

July 25, 2018 7
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މިރޭ ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމާ...

July 25, 2018 5
ހެލިކޮޕްޓަރު ބާއްވާ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރޭ: ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިޔާ އިން ގެނެސްފައި އޮތް ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 6
ޕާކިސްތާނުން ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ލޭންޑިންގް ކްރާފްޓް މެކަނައިޒްޑް (އެލްސީއެމް) އެއް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް ދަ ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ޒަފަރު މަހްމޫދު އައްބާސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 2
މިސްރު ސިފައިންނަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ގާހިރާ (ޖުލައި 17) - މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި ބައިވެރިވެ އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައިވާ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭ ގާނޫނެއް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 3
ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް އަނިޔާ ދިން ޖެނެރަލް ވަކިކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (ޖޫން 27) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާ ދިން މިއަންމާ ސިފައިންގެ އިސް ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
ތުރުކީ ސިފައިން ސީރިޔާގެ މަންބިޖްގައި ފޯރިމަރަނީ

ތުރުކީ ވިލާތުގެ އިމާ ގާތުގައި ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މަންބިޖްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި،...

June 19, 2018 1
ހުދައިދާ އޮތީ އިންސާނީ ކާރިސާއެއްގެ ތުންފަތް މަތީގައި

ޔަމަނަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް، ބަނދަރުމަތީ ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ މިނިވަން ކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އެމިރޭޓްސްގެ ގުޅިފައިވާ...

18 ޖޫން

June 18, 2018
ދެން އޮތީ ފަސާދައާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ: އައްބާދީ

ހަނގުރާމަވެރި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކާ ދެކޮޅަށް އިރާގު ސިފައިން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، ދެން އިރާގު ސަރުކާރުން ކުރަން އޮތީ ފަސާދަ އާއި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރަންޖެހޭ...

June 18, 2018
ހުދައިދާގެ އެއާޕޯޓް އަދިވެސް ހޫތީންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި

ޔަމަންގެ ބަނދަރުމަތީ ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާގެ ވައިގެ ބަނދަރަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅުު ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަތްދަށުން އެ ބަނދަރު މިނިވަންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޔަމަން ސަރުކާރުގެ...

17 ޖޫން

June 17, 2018
ހުދައިދާ އިން ބޯފެނާއި ކާނާ ހުސްވިތާ 3 ދުވަސް

ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އޮތީ އެގައުމަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގަ އެވެ. އެ ރަށުން ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސައިލުމަށްޓަކައި...

June 17, 2018 3
ތާލިބާނުންނާއި އަފްޣާން ސިފައިން އަތުގުޅާލައިގެން

މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރަމުން ދިޔަ ސަރަހައްދުތަކުން އިއްޔެ ފެނުނީ، މީގެ އެތައް މަހެއް ކުރިން ވެސް އެއްވެސް ބަޔަކު...

16 ޖޫން

June 16, 2018
ޔަމަން ސިފައިން ހުދައިދާ އެއާޕޯޓް ހިފައިފި

ޔަމަންގެ ބަނދަރުމަތީ ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު، ޔަމަން ސަރުކާރު ސިފައިންގެ...

June 16, 2018
އިރާގުގެ 18 މީހަކަށް ބަދަލުދޭން ޑެންމާކަށް ޖެހިއްޖެ

އިރާގު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އިރާގުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ 18 މީހަކަށް ޑެންމާކް ސަރުކާރުން ބަދަލު ދޭން ކޮޕަންހޭގަން ކޯޓުން ޑެންމާކް...

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
އީރާންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހުރަހެއް ނެތް: ބައްޝާރު

ސީރިޔާގައި އީރާންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހެދުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 11
ހުދައިދާ ހިފުމަށް ސައޫދީ ލަޝްކަރުން ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް، ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ ހިފުމަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ހަމަލާތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

June 13, 2018
އިތުރު ވޯޓުލުމެއް ނުބޭއްވޭނެ: އައްބާދީ

މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އިރާގުގައި ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކެންސަލް ކޮށް އިތުރަށް ވޯޓުލުން ނުބާއްވާނެ ކަމަށް އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރުލް އައްބާދީ ވިދާޅުވެއްޖެ...

12 ޖޫން

June 12, 2018
ހޫތީންނާ ވާހަކަ ދައްކަން 48 ގަޑިއިރު

ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި، ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާތައް ހުއްޓައިލާތޯ އެމީހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް، ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން 48...

June 12, 2018
ސީރިޔާގެ ރެފިއުޖީން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

ސީރިޔާގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސިވިހާލިވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވެސް ރެކޯޑް...

11 ޖޫން

June 11, 2018 3
ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ ދިގުދަންމަނީ ހުޅަނގުން: ބައްޝާރު

ސީރިޔާގައި ހިގަނމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުނަ ނުދީ ދިގުދަންމަނީ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ކަމަށް ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 11, 2018
ޔަމަންގެ ހުދައިދާ ކައިރީގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ވެއްޖެ

ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އާއި އެ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރާ ހަމަލާތައް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަރުގަދަވެފައިވާ ކަމަށް...

10 ޖޫން

June 10, 2018
އީރާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީރިޔާ ޔުނީފޯމްގައި

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ސީރިޔާ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ގޮސް ތިބި އީރާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން، ސީރިޔާ ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމްގައި ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުންނަ ގޮތަށް...

June 10, 2018
ހޫތީންގެ ހަމަލާގައި ސައޫދީގެ ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޔަމަންގައި ވަކި ވެރިކަމެއް ގާއިމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން، ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ތެރެއަށް ދިން ހަމަލާގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ތިން...

09 ޖޫން

June 09, 2018 1
ޔަމަންގެ ހުދައިދާ، އިންސާނީ މުސީބާތަކާ ދިމާލަށް

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މިހާރު ވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އަށް އިންސާނީ މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އދ. މަޖިލީހުން އިންޒާރު ކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
ކުރުދީ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާ ދޭން ޖެހިދާނެ: އުރްދުޣާން

އިރާގުގެ އުތުރަށް ބާރު ގަދަ ކޮށްގެން އުޅޭ ކުރުދީންގެ ކަންތައް މާ ބޮޑުވަންޏާ އަނެއްކާ ވެސް އިރާގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދަށް ހަމަލާ ދޭންޖެހިދާނެ ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް...

June 08, 2018 1
މިސައިލް ގަތުމާ ސައޫދީއަކަށް ނުބެހެވޭނެ: ގަތަރު

ގަތަރުގެ އަމިއްލަ ދިފާއަށް ބޭނުންވާ މިސައިލްތަކެއް ގަތުމަށް ރޫސީ ވިލާތާ އެކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ރޫސީ...

04 ޖޫން

June 04, 2018
ނޯތު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ޕިއޮންޔަން (ޖޫން 4) - ނޯތު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 1
ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު އަސްކަރީ ކަމަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު އަސްކަރީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 5
ހަމަލާ ނުދިނުމަށް އެމެރިކާ އަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

April 11, 2018 6
ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ ސީރިއާ ސިފައިން ތައްޔާރީ ހާލަތަށް

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 11) - އެމެރިކާ އިން ދީފާނެ އަސްކަރީ ހަމަލާއެއްގެ ބިރަށްޓަކައި ސީރިއާ ސިފައިން ތައްޔާރީ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 9
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 1
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ސީޝެލްސްގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ދެކޮޅު

މާހޭ (މާޗް 25) - ސީޝެލްސްގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން އިންޑިއާއާ އެކު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.