15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 7
ޗައިނާ އިން ހިއްކި ރަށްތަކަށް ހަތިޔާރު ޖަމާކުރަން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 15) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ހިއްކި ރަށްތަކަށް ޗައިނާ އިން ހަތިޔާރު ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމުގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
ރައްގާ ހިފަން އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިފައިން ސީރިއާ އަށް

މަނާމާ (ޑިސެމްބަރު 11) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން ސީރިއާގެ ރައްގާ ހިފުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ އިތުރު 200 ސިފައިން ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު އޭޝް ކާޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 9
މިއަންމާ ސިފައިން ނުކުރާ އަނިޔާއެއް ނެތް: މުސްލިމް ރެފިއުޖީން

ޔަންގޫން (ނޮވެމްބަރު 25) - މިއަންމާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ނުކުރާކަށް އަނިޔާއެއް ނެތް ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުން ފިލަމުންދާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
ތުރުކީ-އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ވެރިން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިރާގާއި ސީރިޔާގައި މިހާރު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި ތުރުކީ ވިލާތުގެ އަސްކަރީ ވެރިން...

November 07, 2016 8
އިނގިރޭސި ޚާއްސަ ލަޝްކަރު މަރުގެ ލިސްޓަކާ އެކު އިރާގުގައި

މިހާރު އިރާގަށް ފޮނުވާފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު (ސްޕެޝަލް އެއާ ސާވިސް) ނުވަތަ އެސްއޭއެސް އަކީ، އެ ލަޝްކަރުގެ 75 އަހަރުވީ މުޅި ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 11
އާކްޓިކުގެ ކަނޑު އަޑިން ގޮތް ނޭނގޭ އަޑެއް އިވެނީ

އޮޓާވާ (ނޮވެމްބަރު 5) - އާކްޓިކް ނުވަތަ ނޯތު ޕޯލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު އަޑިން ގޮތް ނޭނގޭ އަޑެއް އިވެމުންދާތީ ކެނެޑާ ސިފައިން އެކަން ބަލަން ފަށައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އަނެއް ފަރާތް: އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް 1

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ވެސް ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ހަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެކެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކެއް 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތަށް ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔަ އެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީގެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 5
އަސްކަރީ ދާއިރާއިން އެމެރިކާގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

އަސްކަރީ އެކި ދާއިރާތަކުން އެމެރިކާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމު ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަޓްރާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު ހިފަހައްޓަން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
މޮސޫލް ހިފުމަށް އެހީވުމަށް އެމެރިކާގެ ސިފައިން ފޮނުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަތް ދަށުން އިރާގުގެ މޮސޫލް ހިފުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް މަގު ފަހިކުރުމަށް އިރާގު ސިފައިންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ އިތުރު 600 ސިފައިން ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 1
ސީރިއާގައި ކުރަނީ މަރު ނޫނީ ކާމިޔާބު ހަނގުރާމައެއް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސީރިއާގައި ރަޝިޔާ އާއި އީރާން އަދި ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ހޯދަން ކުރަމުން ގެންދަނީ "މަރު ނޫނީ ކާމިޔާބު" ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016
ކަޝްމީރުން ސިފައިންތަކެއް މަރާލުމުން އިންޑިއާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ އިން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދީ 17 ސިފައިން މަރާލުމުން އިންޑިއާ އިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ފޮނުވާލައިފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 24) - އުތުރު ކޮރެއާގެ އިރުމަތީގައި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ސަބްމެރިންއަކުން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 3
އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރުތަކެއް އައިއެސް އިން ދައްކާލައިފި

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 8) - ޕާކިސްތާނާ އިންވެގެން އޮންނަ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނަންގާރުހާރު ޕްރޮވިންސްގައި ބަދަލު ކުރި ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އަތުން އަތުލި ހަތިޔާރުތަކުގެ ފޮޓޯ...

August 08, 2016
ހަލަބުގައި އިދިކޮޅު ސިފައިންނަށް ވަރުގަދަ ހަމައެއް ދީފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 8) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ސަރުކާރު ސިފައިން ވަރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 1
ތައިލެންޑުގެ އާ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ތާއީދު އޮތްތޯ ބަލަނީ

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 7) - ތައިލެންޑުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ޑްރާފްޓް ކުރި އާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ރައްޔިތުން ރުހޭތޯ ބެލުމަށް މިއަދު ވޯޓު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 1
އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ގެއްލިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 22) - އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް 20 މީހުންނާ އެކު ބޭ އޮފް ބެންގާލް މަތިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއަން އެއާފޯސް (އައިއޭއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 2
އިންޑޮނީޝިއާގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ޕޯކެމޮން ކުޅުން މަނާ

ޖަކާޓާ (ޖުލައި 20) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ފުލުހުން ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އަދި ސިފައިން ވެސް އެ ގޭމް ކުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް މަނާ ކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 9
ތުރުކީ، ހަނގުރާމައެއްގެ މިޔަމަތިން ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ!

އަންކާރާ (ޖުލައި 18) - ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ވެރިކަން ފުރޮޅައިލުމަކީ ތުރުކީ ވިލާތަށް އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ ބައި ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ތުރުކީ ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް މަދަނީ ހަތަރު ސަރުކާރު ވައްޓާލާފައިވެ އެވެ. ސިފައިންގެ ޒުވާން އޮފިސަރަކު އިސްވެ ހުރެ ފުރަތަމަ ބަޣާވާތް ގެނައީ 1960 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ރައީސާއި ބޮޑުވަޒީރާއި ގައުމުގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 12
ބަޣާވާތަށް ފަހު 2،800 ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންކަރާ (ޖުލައި 16) - ތުރުކީ އަށް ސިފައިން ރޭ ގެންނަން އުޅުނު އަސްކަރީ ބަޣާވާތަށް ފަހު ސިފައިންގެ ތެރޭން 2،839 ސިފައިން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު...

July 16, 2016 11
ތުރުކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލައިފި ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

އަންކަރާ (ޖުލައި 16) - ގައުމުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދައިފި ކަމަށް ތުރުކީ ސިފައިންގެ ތެރޭން ފައުޖަކުން މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 2
ކޮރެއާއިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އުޅަނދެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އަސްކަރީ އުޅަނދު މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.