12 ޖޫން

June 12, 2019 12
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީން ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަނަރަޕް ށ. ފޯކައިދޫ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 6
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު އަންގާރަ އަށް ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ ރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ށ. ފޯކައިދޫގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ފުޓްބޯޅަ މެޗު އަންގާރަ ދުވަހުގެރެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 1
ފޯކައިދޫ އާއި ޓީސީ ތާރީހީ މެޗަކަށް

ކަޕްވިނާސް ކަޕުގެ ބަދަލުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު މީގެ ކުރިން މުޅިން ވެސް ކުޅެމުން އައީ މާލޭގަ އެވެ. ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ އެ މެޗު ދެ ލެގުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުކޮށް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭން ބޭރުގައި މިއަދު ކުޅޭނެ އެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ށ. ފޯކައިދޫ ދަނޑުގައި...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 11
ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލް: ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް!

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަކީ ފެންނަ ފެނުމަށް ހަމަ އެންމެ މެޗެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ހައިބަތު ބޮޑު މެޗެކެވެ. އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަޕްވިނާސްކަޕް އުވާލުމަށް ތައާރަފްކުރި އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މެޗެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު މެޗު ވެސް މެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 5
މެޗު ކެންސަލްކުރީ ގައުމީ ޓީމާއި ކްލަބްތަކަށް ވިސްނާފައި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ޓީމްތަކަށާއި ކްލަބްތަކަށް ގެއްލުންވެދާނެތީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017
އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދަން ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ: ސެކުލޮސްކީ

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމު ބަލިކޮށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކުރެވުމާ އެކު އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދަން ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ ކަމަށް މާޒިޔާގެ މެސެޑޯނިއާ ކޯޗު...

February 17, 2017 1
މިއީ ވެލެންސިއާ ފިލާވަޅު ނަގަންވީ މެޗެއް: ފެސްކޯ

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވުމަކީ ވެލެންސިއާ ފިލާވަޅު ނަގަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 4
މާޒިޔާ ތިން ވަަނަ ފަހަރަށް ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 4
މާޒިޔާ އިން ތަފާތު ފެންނާނެ: ސެކުލޮސްކީ

ސީޒަން ހުޅުވާ ޗެރިޓީ މެޗަށް މާދަމާ ހަވީރު ނުކުންނައިރު މި އަހަރު މާޒިޔާ އިން ތަފާތު ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިތްވަރު ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ...

February 15, 2017 2
"މިއީ ވެލެންސިއާގެ މުޅި ސީޒަނާ ގުޅިފައިވާ މެޗެއް"

އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑްގައި މިިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗަކީ ވެލެންސިއާގެ މުޅި ސީޒަނުގެ ސަޕޯޓާ ވެސް ގުޅިފައިވާ...