01 ޖުލައި

July 01, 2020 24
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ހެއްދުމަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް އޮޓަމެޓިކުން ލިބޭ ގޮތަށް، ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އަށް މިއަދު އެޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 31
އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތް ދޭއިރު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

އިންޓަނެޓު ލިބޭ ވަސީލަތްތައް ކުދިންނަށް ދޭއިރު ބެލެނިވެރިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 28
ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން 11000 ކަރުދާސް ސަލާމަތްކުރި

ފާއިތުވި ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީން 11،448 ކަރުދާސް ސަލާމަތް ކުރިކަމަށް އެ...

June 05, 2020 3
ނޫސްވެރިކަމަށް އެހީތެރިވާނަން: ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ ކަމަށް އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 55
މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު: މަލީހް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކުން ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 37
އިންޓަނެޓް އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މަލީހް

އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ވަގުތު އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ ދައުރެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު...

May 10, 2020 52
މަލީހު ބައިވެރިވި ކޮމެޓީގައި ވެސް އިންޓަނެޓްގެ ހުރަސް!

އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތާއި އަގާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވެސް އިންޓަނެޓުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ، ކުރިއަށް ގެންދަން...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 18
ޑިވެލޮޕަރުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19 އިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި، ނެޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) ގެ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު...

24 މާޗް

March 24, 2020 55
މައިކްރޮސޮފްޓާއި ގޫގުލް ވެސް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓާއި ގޫގުލްގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެ ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 28
އޮފީސްތަކުގައި ފިންގަޕްރިންޓް ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހިފައިވާ އަށް މީހަކު ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެނިފައިވާތީއާ އެކު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން އޮފީސްތަކަށް ވަދެ ނުކުތުމުގަ އާއި ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ފިންގާޕްރިންޓް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 19
މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅަނީ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސްވިޔަސް، ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 67
މިނިސްޓްރީގައި ނެއްޓެވުމުން ޝާތިރަށް ނަސޭހަތް ދީފި

ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝާތިރު، އެ މިނިސްޓްރީގައި ނެއްޓެވި މައްސަލައިގައި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަންގައި އޭނާ އަށް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 7
ސަަރުކާރުގެ އީމެއިލް ޕާސްވޯޑްތަކެއް ލީކުކޮށްލައިފި

ސަރުކާރުގެ އެތަައް ސަތޭކަ މެއިލެއްގެ ޕާސްވޯޑް ހެކަރުންތަކެއް ލީކުކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 125
"ބަޣާވާތުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުން" މަލީހު ހޫނުފެނަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ވަނަ އަހަރު ވެއްޓުނުތާ މިއަދަށް އަށް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ހިތްދަތި ހަނދާންތައް އާކުރަމުން ދަނިކޮށް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ބޮޑެތި...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 5
ރާއްޖޭގައި އަލަށް "އަވާ އޮފް ކޯޑް" ފާހަގަކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "އަވާ އޮފް ކޯޑް" ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 7
ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ހިދުމަތް ދޭން ނެޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 48
މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ "ހޯމްގާޑަން" ވަރަށް ތިޔާގި

މަސައްކަތުގައި ބުރަކޮށް އުޅުއްވިޔަސް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ވަގުތު ހުސްކުރައްވާ ހާއްސަ ކަމަކީ ގަސް ހެއްދުމެވެ. މި ދުވަސްކޮޅު އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކައުންޓުތަކުން އެ ފެންނަނީ އެ މަސައްކަތެވެ. ކޮޕީ ފަތާއި ޗެރީ ޓޮމާޓޯ އާއި ވައްތަރުގެ މިރުހެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 17
ބްރޯޑްބޭންޑާ ގުޅޭ ޕޮލިސީއެއް ހަދައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް

އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕޮލިސީއެއް ހަދައި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 25
ޝާތިރު ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ތ. ހިރިލަންދޫ، ތިރިންގަލި، މުހައްމަދު ޝާތިރު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 6
އެންސީއައިޓީގެ ކޮރަޕްޝަން އޭސީސީން ދިރާސާކުރަނީ

ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)ން 2017 ގައި 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ދިރާސާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 13
އައިޖީއެމްއެޗާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާފައިވަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޝާފިއީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަމުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ދައްކާފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގު ވާހަަކަތަކެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

June 21, 2019 29
"ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމެއް ނުކުރާނަން"

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އައިޖީއެމްއެޗަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާ ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް އަންނަނީ މިހާރު ވެސް ކުރަމުން ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން،...

June 21, 2019 85
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކަށް މި ސަރުކާރުގައި ވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 15
ފުވައްމުލަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ފުވައްމުލައް ތަރައްގީކުރާ އިރު އެ ރަށުގެ އެންމެ މުހިއްމު ތަނަކަށް ވެގެންދާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާކެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ސައިންސް މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ.