18 މެއި

May 18, 2020 30
ސަރުކާރުގެ އިނާޔަތް ހޯދަން ފޯމުލާން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށް، 5،000ރ. އަށް ވުރެން މަދުން ލިބޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހަމަޖެއްސި "އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް" އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 38
ލޮކްޑައުން ހަރުކަށިކޮށް މުދާ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޒަރޫރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

May 15, 2020 19
އިގްތިސާދު ރިކަވަރީ ކުރަން ދުވަސް ނަގާނެ: ވިސާމް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަޑިއަޅާލައިފައިވާ އިރު، އެ ކަންކަން ފޫބައްދަން އަދި ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރާ މަރިޔަމް ވިސާމް ވިދާޅުވެއްޖެ...

13 މެއި

May 13, 2020 19
ވަޒީފާގެއްލޭ މީހުންނަށް އެލަވަންސްދޭ އުސޫލު އާންމުުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އަށް އަސަރު ކުރާ މީހުންނަށް ދޭ "އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސް" ދިނުމުގެ އުސޫލު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 17
"ރާއްޖެއިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހުސްވެދާނެ"

އުކާލުމަށް ޓަކައި ކުނި ބަންދުކުރުމުގައި ވެމްކޯއިން އިރުޝާދު ދީފައިވާވަރަށް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރާ ނަމަ ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެތެރެކޮށްފައިވާ ކޮތަޅުތައް މުޅިން ހުސްވެދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 8
ޖޮބް ސެންޓަރަށް ރިޕޯޓް ކުރަން ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ މީހުން ރިޕޯޓް ކުރަން ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 13
މުދާ ގެނެސް ގެންދިއުމަށް އެހީވާން ހާބަރުގައި ސެންޓަރެއް

ބޯޓުތަކުން ގެންނަ މުދާ ބާލައި އުފުލުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ނޯތު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

April 23, 2020 8
ކޮންޓްރޯލް އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ ރިޕޯޓްކުރޭ

ސަރުކާރުން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ މުދާ ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓް ކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 24
ފިހާރަތައް 9 އިން 12 އަށް ހުޅުވަން ކަނޑައަޅައިފި

މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ވިޔަފާރި ކުރަން ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތަށް ހެނދުނު 9 އިން ރޭގަނޑު 12 އަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 64
ބިދޭސީންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދެނީ

އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަށް މާލޭގެ ކުދި ތަންތަންކޮޅުގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ބަދަލުކުރަން ހުޅުމާލެ އާއި ގުޅިފަޅުގައި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 7
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް

ސަރުކާރު ބަންދު ނަމަވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ހުރިހާ ދުވަހަކު އިކޮނޮމިކް މިިނިސްޓްރީން ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 37
އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖުގެ ތަފްސީލަށް ސައީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭތީ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިިގުތިސާދީ ދަތިކަމަށް ލުޔެއް ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރާ އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖްތަކުގެ ތަފްސީލް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޯދައިދޭން މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

24 މާޗް

March 24, 2020 32
ކޮވިޑާ ގުޅުވައިގެން، ވަޒީފާ ދަށްކުރާތީ 78 ޝަކުވާއެއް

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސޯދީ ދަތިތަކާ ގުޅުވައިގެން، ވަޒީފާ ދަށްކޮށް، މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ކުޑަކުރާތީ މިދިޔަ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި 78 ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 11
ވަޒީފާއަށް ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 22, 2020 6
ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭންސީން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ގަވައިދަށް ފެއްތުމަށް ހިންގަމުން އައި ޕްރޮގްރާމް މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 55
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މުސާރައިން އުނިކުރާ ނަމަ އަންގާ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އަންނައިރު، ވަަޒީފާތަކުން މީހުން ވަކި ކުރާ ނަމަ...

March 21, 2020 111
ގަވައިދާހިލާފުވާ ބިދޭސީން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ފޮނުވަނީ

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އެ މީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވައިދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 54
ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓު ވިޔަނުދީ! ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ތިބީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ. އެންމެން ވެސް ތިބީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން މި ވަނީ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ. އަންނަ މަހު ވެސް މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކެއް ވެސް މިދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު...

16 މާޗް

March 16, 2020 11
މިއީ ރާއްޖޭގެ މާލީދާއިރާ ރިފޯމްކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހިތާމަވެރި ހާލަތުން ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ރީޕޯމްކުރަން ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 16, 2020 14
ކޮވިޑް-19:ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ރޯ މަސް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 14
ރޯދަ މަހު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

ރޯދަ މަހު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 14
މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ދައްޗެއް ނެތް: ވިޔަފާރިވެރިން

އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކާބޯތަކެއްޗާއި އާންމުކޮށް ގެންނަ މުދާ އެތެރެ ކުރުމުގަ އާއި ލިބުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗެއް ކަމަށާއި ބޭރުގެ ސަޕްލަޔަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ރާއްޖޭގައި އިމްޕޯޓު ކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް މިއަދު...

05 މާޗް

March 05, 2020 62
ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރާކަމެއް ނޫން: ފައްޔާޒް

ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޕްރޮޕަޓީ ރައިޓްސް އާއި އިންޑިވިޖުއަލް ރައިޓްސްއަށް ބަލާއިރު އެކަން ކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް...

March 05, 2020 13
ތަފާތު ހިޔާލުތަކާ އެކު ހޫނު ބަހުސްތަކެއް

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެކި މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލުތައް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 74
މިއީ މިނިމަމް ވޭޖް ތަންފީޒްކުރަން ރަނގަޅު ވަގުތެއްނޫން

މިނިމަމް ވޭޖުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތް އިރު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ނެތް ކަމަށާއި މިނިވަން ވޭޖެއް ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް މި ވަގުތަކީ އެކަން ތަންފީޒް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ނޫން ކަމަށް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ޗެއާމަން މަރިޔަމް ޚާލިދާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.