13 ޖުލައި

July 13, 2020 72
ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން މުސާރަ ނުދީގެން، މިއަދު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކައި ބައިވެރިވި މީހުންނާ މެދު ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެޅެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 15
ފިހާރަ/ކެފޭތައް ހުޅުވޭނީ ރޭގަނޑު 10 އާ ހަަމައަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތައް، ކޮވިޑް-19 ގެ ލުޔާއެކު، ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ފަތިހު 5 ން ރޭގަނޑު 10 އާ ހަމައަަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 36
ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ބިދޭސީންނަށް އައްޑޫގައި ނުތިބެވޭނެ!

ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތް އަދި ސަރުކާރުގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިނުވާ ބިދޭސީން އައްޑޫގައި ނުބައިތިއްބަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 13
ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާ ކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖެ އެތެރެ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯޓު ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 5
މެއި މަހުގެ އެލަވަންސަށް އެދޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް މެއި މަހު ދޭ އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 19
އައްޑޫގެ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު ބަންދު، ޑެލިވަރީ ވެސް ނެތް

އައްޑޫގެ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު ނުހުޅުވާ ގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަނެއްކާ ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 81
އޮފީހަށް ދެވޭނީ ޕެންޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނަށް

މި ދުވަސްވަރު އޮފީސްތަކަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޚާއްސަ އުސޫލެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކުލަވައިލާފައި.

18 މެއި

May 18, 2020 30
ސަރުކާރުގެ އިނާޔަތް ހޯދަން ފޯމުލާން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށް، 5،000ރ. އަށް ވުރެން މަދުން ލިބޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހަމަޖެއްސި "އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް" އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 38
ލޮކްޑައުން ހަރުކަށިކޮށް މުދާ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޒަރޫރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

May 15, 2020 19
އިގްތިސާދު ރިކަވަރީ ކުރަން ދުވަސް ނަގާނެ: ވިސާމް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަޑިއަޅާލައިފައިވާ އިރު، އެ ކަންކަން ފޫބައްދަން އަދި ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރާ މަރިޔަމް ވިސާމް ވިދާޅުވެއްޖެ...

13 މެއި

May 13, 2020 19
ވަޒީފާގެއްލޭ މީހުންނަށް އެލަވަންސްދޭ އުސޫލު އާންމުުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އަށް އަސަރު ކުރާ މީހުންނަށް ދޭ "އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސް" ދިނުމުގެ އުސޫލު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 17
"ރާއްޖެއިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހުސްވެދާނެ"

އުކާލުމަށް ޓަކައި ކުނި ބަންދުކުރުމުގައި ވެމްކޯއިން އިރުޝާދު ދީފައިވާވަރަށް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރާ ނަމަ ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެތެރެކޮށްފައިވާ ކޮތަޅުތައް މުޅިން ހުސްވެދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 8
ޖޮބް ސެންޓަރަށް ރިޕޯޓް ކުރަން ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ މީހުން ރިޕޯޓް ކުރަން ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 13
މުދާ ގެނެސް ގެންދިއުމަށް އެހީވާން ހާބަރުގައި ސެންޓަރެއް

ބޯޓުތަކުން ގެންނަ މުދާ ބާލައި އުފުލުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ނޯތު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

April 23, 2020 8
ކޮންޓްރޯލް އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ ރިޕޯޓްކުރޭ

ސަރުކާރުން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ މުދާ ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓް ކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 24
ފިހާރަތައް 9 އިން 12 އަށް ހުޅުވަން ކަނޑައަޅައިފި

މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ވިޔަފާރި ކުރަން ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތަށް ހެނދުނު 9 އިން ރޭގަނޑު 12 އަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 64
ބިދޭސީންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދެނީ

އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަށް މާލޭގެ ކުދި ތަންތަންކޮޅުގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ބަދަލުކުރަން ހުޅުމާލެ އާއި ގުޅިފަޅުގައި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 7
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް

ސަރުކާރު ބަންދު ނަމަވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ހުރިހާ ދުވަހަކު އިކޮނޮމިކް މިިނިސްޓްރީން ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 37
އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖުގެ ތަފްސީލަށް ސައީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭތީ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިިގުތިސާދީ ދަތިކަމަށް ލުޔެއް ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރާ އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖްތަކުގެ ތަފްސީލް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޯދައިދޭން މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

24 މާޗް

March 24, 2020 32
ކޮވިޑާ ގުޅުވައިގެން، ވަޒީފާ ދަށްކުރާތީ 78 ޝަކުވާއެއް

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސޯދީ ދަތިތަކާ ގުޅުވައިގެން، ވަޒީފާ ދަށްކޮށް، މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ކުޑަކުރާތީ މިދިޔަ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި 78 ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 11
ވަޒީފާއަށް ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 22, 2020 6
ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭންސީން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ގަވައިދަށް ފެއްތުމަށް ހިންގަމުން އައި ޕްރޮގްރާމް މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.