18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 10
ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް ހަދައި ރަޖިސްޓްރީވާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 14
ދެން ފީ ދޭނީ ޑިގްރީ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ އަތަށް

ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފީ އަށް ވާ ފައިސާ، އެ ދަރިވަރުންގެ އަތަށް ދޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 1
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕަށް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕަ"ށް ކުރިމަތިލާން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް...

November 09, 2019 2
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި އުރީދޫ ބައިވެރިވެއްޖެ

މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި އުރީދޫން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 7
އަލިފާނުގައި ގެއްލުންވި ދެ ދަރިވަރަކަށް ސްކޯލާޝިޕް ދީފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ދަރިވަރެއްގެ މަތީ ތައުލީމު ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 17
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މިހާތަނަށް 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 23, 2019 15
ޕްރައިވެޓް ޔުނިވާސިޓީ ހެދޭނެ ފުރުސަތު ގާނޫނަކުން ދެނީ

މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދައި އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީތައް ހެދޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ޓްރެކްޓާސް ސިންގަޕޫރުގެ ކޯހެއް ޕޮލީޓެކްނިކްގައި ހިންގަނީ

ޓްރެކްޓާސް ސިންގަޕޫރުގެ ހެވީ މެޝިނާއި އިންޖީނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ދެ ކޯހެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލީޓެކްނީކްގައި ފަށަން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 20
ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން ފެންނަނީ ހިތްހަމަޖެހޭ މަންޒަރެއް ނޫން

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ ކަންކަން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެންމެ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 20, 2019 4
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕާއެކު މަތީ ތައުލީމްގެ އާ ފުރުސަތެއް

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން "ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕް" ގެ ނަމުގައި އާ ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

October 20, 2019 5
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން، ފެން ބިލްޑިންގަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އޮފީސް، ފެން ބިލްޑިންގަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 1
ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުން އެކި ގައުމުތަކަށް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާގައި ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެހެން ގައުމެއްގައި ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 13
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އިންޓްރެސްޓް އެއް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަނީ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް އެއް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަން ސަރުކާރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 13
ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކައުންސިލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ މަޖިލީހަށް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 23
ޒުވާނުންނަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް

ވަޒީފާ އަށް ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކުރުވޭނެ ގޮތްތަކާއި ތަފާތު ހުނަރުތައް ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު (308 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 11
ޒަކަރިއްޔާ: އައިޔޫއެމްއާ މެދު ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް

އެ ޔުނިވާސިޓީގައި ދިވެހިންނާ އެކު ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނެވެ. ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރަން ހާއްސަ ތަނަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެދުމަކީ އުއްމީދެކެވެ. މިއީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 32
އެމްއެންޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވީސީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އައިޝަތު ޝާހިނާއި ޑރ. މުއާވިޔާތު މުހައްމަދު މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 40
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލާ ބެހޭ ބޮޑެތި ޝަކުވާތަކެއް!

"ކިޔެވުމާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމި، ކޮމާޝަލް ޕައިލޮޓް ލައިސަންސް [ސީޕީއެލް] ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ހިސާބުގައި ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް މަހެއް ވެއްޖެ، އައްޑޫގައި ތިބުމަކީ ވެސް ބޮޑު ހަރަދެއް ހިނގާ ކަމެއް،" މިއީ އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ނ. މާފަރަށް ބަދަލުކުރާ ހަބަރާ އެކު އެ ސްކޫލްގެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2019 16
ފްލައިން ސްކޫލުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިހުމާލުވާކަމުގެ ތުހުމަތު

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ތަމްރީނު ހޯދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތަމްރީނު ދިގުދަންމައި އެ ދަރިވަރުންނާ މެދު އެ ސްކޫލުން ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރާ ކަމަށް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 9
ޕައިލެޓް ޓްރެއިންގެ ލޯނުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔެވޭނެ

އައްޑޫގައި ހުންނަ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިން ހަދަން ދޫކުރި ލޯނުން، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 9
ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނާއި ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

July 15, 2019 3
މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ހަ ދާއިރާއެއްގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން ކައުންސިލްތަކެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 10
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް 163 ދަރިވަރަކު ހޮވައިފި

މަތީ ތައުލީމަށް ލޯނު ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައިވުމުން އަލުން ހުޅުވާލައި ކުރިމަތިލީ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 163 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 3
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްކިލްސް ޑޭ ފާހަގަކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "ވޯލްޑް ސްކިލްސް ޑޭ" ފާހަގަކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.