15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 12
ވަކިނުކޮށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭން އެދެފި

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިނުކޮށް، އެއް މިނިސްޓްރީން އަނެއް މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަންގައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 3
ޖަޕާން ސްކޮލާޝިޕްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ 24 ސްކޮލާޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 4
މަތީ ތައުލީމް ހޯދާ މީހުންގެ 64 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން

އެކި ދާއިރާތަކުން މި ވަގުތު މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންގެ 64 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން ކަމަށް، ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެއްކުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވީ ނަމަވެސް، އެކަމުގައި އިތުރު ފަސޭހައެއް ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ. ލޯނު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފަ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 26
ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނެއް ހާއްސަކުރަން ވިސްނަނީ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ލޯނު ދޭއިރު ކޮންމެ ރަށަކުން ދަރިވަރަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 26, 2020 3
މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލް އަލުން ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ

މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އިސްލާހުތަކާއެކު އެ ބިލް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް، ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން ކައުންސިލުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

August 26, 2020 7
މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނު ދިނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: މިނިސްޓަރު

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން މި އަހަރު ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހޮވާފައިވާނީ އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްކުރީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ހަޔަ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 1
މަތީ ތައުލީމަށް 340 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

މަތީ ތައުލީމްގެ އެކި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން މިހާތަނަށް 340 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 11
ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް

ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 5
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަން 130 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް 130 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 7
ހަތް ދަރިވަރަކަށް ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

އޭ ލެވެލް އިން މިދިޔަ އަހަރު އެއްވަނަ ހޯދި ހަތް ދަރިވަރަކަށް، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަޝިޕްގެ ލިޔުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 4
ޒުވާނުންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދިމާވި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަށް "ސްކިލްސް ފޮ ރިޒިލިއަންޓް ވޯކާސް" ޕްރޮގްރާމް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އިފްތިތާހުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ކޮވިޑަށް ފަހު މަތީ ތައުލީމަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އެކި ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެބަ ފެނެ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންތެރިކަން، އޭގެ ކުރިން އެކަމާ މެދު ވިސްނާލާފައި ނެތް އެތައް ބަޔަކަށް، އެނގުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ މެދު، ތަޖުރިބާކާރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަނީ ބަހުސް ފެށިފަ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 13
މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތުތައް ކުރިއަށްދާނެ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް، މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޭ ފުރުސަތުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް...

June 25, 2020 4
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފި

މިިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިއުލާނުކުރި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބޭ 500 އަށްވުރެ ދަރިވަރުންގެ ނަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 10
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނަން

މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 2
ދެ ސްކޮލަޝިޕެއްގައި ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދޭ ބަދަލުތައް ބަލަން ބައްދަލުންތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮލެޖުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ހިއްސާކުރަން ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 4
އަމިއްލައަށް ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރަނީ

އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުން، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

May 18, 2020 9
ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހަދަނީ އިންޑިޔާއާ ގުޅިގެން

ރާއްޖޭގެ ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން، އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 15
ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް އެހީ ދެނީ

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފަައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 8
ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ފަންނީ މީހުން ނެރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ހުނަރުވެރި، ފަންނީ މީހުން ނެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ މެދު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 7
ސްޓޫޑެންޓް އާ ލޯނަށް މި އަހަރު ހުޅުވާނުލެވިދާނެ

މަތީ ތައުލީމުގެ އިތުރު ލޯނަކަށް މި އަހަރު ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 10
ކޮލެޖުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ އިން މިނިސްޓަރު އަރިހަށް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ކޮލެޖުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެމުން ދާތީ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަންއާ ބައްދަލުކުރަން، މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ކޮލެޖުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.