18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 40
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލާ ބެހޭ ބޮޑެތި ޝަކުވާތަކެއް!

"ކިޔެވުމާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމި، ކޮމާޝަލް ޕައިލޮޓް ލައިސަންސް [ސީޕީއެލް] ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ހިސާބުގައި ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް މަހެއް ވެއްޖެ، އައްޑޫގައި ތިބުމަކީ ވެސް ބޮޑު ހަރަދެއް ހިނގާ ކަމެއް،" މިއީ އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ނ. މާފަރަށް ބަދަލުކުރާ ހަބަރާ އެކު އެ ސްކޫލްގެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2019 16
ފްލައިން ސްކޫލުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިހުމާލުވާކަމުގެ ތުހުމަތު

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ތަމްރީނު ހޯދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތަމްރީނު ދިގުދަންމައި އެ ދަރިވަރުންނާ މެދު އެ ސްކޫލުން ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރާ ކަމަށް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 9
ޕައިލެޓް ޓްރެއިންގެ ލޯނުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔެވޭނެ

އައްޑޫގައި ހުންނަ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިން ހަދަން ދޫކުރި ލޯނުން، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 9
ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނާއި ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

July 15, 2019 3
މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ހަ ދާއިރާއެއްގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން ކައުންސިލްތަކެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 10
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް 163 ދަރިވަރަކު ހޮވައިފި

މަތީ ތައުލީމަށް ލޯނު ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައިވުމުން އަލުން ހުޅުވާލައި ކުރިމަތިލީ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 163 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 3
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްކިލްސް ޑޭ ފާހަގަކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "ވޯލްޑް ސްކިލްސް ޑޭ" ފާހަގަކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް މިފަހަރު ވެސް 900 ހުށަހެޅުން

ރާއްޖޭން ބޭރުން ކިޔަވަން ދޫކުރާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަކަށް ހުޅުވާލުމުން ވެސް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

June 24, 2019 3
"ހުނަރުވެނި": މަަސައްކަތްތެރިކަމަށް އާ ދޮރެއް

އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްގީގެ އެތައް ކަމެއް ހާސިލްވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ސިކުނޑި ބަދަލުނުވާ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. މިހާރުގެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ނަޒަރުގައި ރޭނުމާއި ވަޑާމުގެ...

23 ޖޫން

June 23, 2019 32
"މަސައްކަތްތައް ބޭރު މީހުންނަށް ދޫކުރުމަކީ ގޯހެއް"

ދިވެހިންނަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ބޭރު މީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 10
ދަރިވަރުން ވިސްނަންވީ އާ އީޖާދުތައް ކުރަން: ރައީސް

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރާ ދަރިވަރުން ވިސްނަންވީ އާ އީޖާދުތައް ކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 1
ވަޒީފާ އަށް ހާއްސަކޮށް ޓިވެޓުން ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ކުރިއަށް ދެވެން ހުރި ދާއިރާތަކާ ބެހޭ ބޮޑު ފެއާއަކަށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 6
އިންޓްރަސްޓް ކުޑަ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި

މިހާރު ނަގާފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިންޓްރަސްޓް ކުޑަ ކުރުމަށާއި ލޯނު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 5
ވޯލްޑް ބޭންކުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލޯނާއި ހިލޭ އެހީ ހިމެނެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 14
ބޭރުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޭ ލޯނަށް އެދުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ޑިސްކޮލިފައިވުމުން އަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހުޅާލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 33
ސަރުކާރުގެ ލޯނުގައި ކިޔަވަން ކުއްލި ބޮޑު ބަދަލެއް!

މަތީ ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނަށް ހުށައެޅި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައިވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމާ އެކު، އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ އިރު ލޯނުގައި ކިޔެވުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ކުއްލި ބޮޑު ބަދަލެއް ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 37
ގިނަ ކުދިން ޑިސްކޮލިފައި ވުމުން ދެރަވި: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ލޯނަށް އެދެން ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައި ވުމުން ދެރަވި ކަމަށާއި އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން މިއަދު...

June 10, 2019 24
"ލޯނަށް އަލުން ހުޅުވާލާނަން، މި ފަހަރު ފަސޭހަވާނެ"

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ހުޅުވާލި ލޯނު ގިނަ ބަޔަކަށް ނުލިބި މައްސަލަ ބޮޑުވުމުން، އަލުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 72
"ލޯނު ނުލިބުނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެ ފުށް ހުށަނާޅާތީ"

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބުނީ، ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެފުށް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2019 21
ލޯނު ނުލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނު ގިނަ ބަޔަކަށް ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަންއާ މިއަދު...

June 09, 2019 80
ފޯމުގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމެއް ނޭނގޭ، އެކަމަކު ބާތިލް!

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނު ގިނަ ބަޔަކަށް ނުލިބުނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނި ނަމަވެސް އެފަދަ ފޯމުތައް ފުރަތަމަ ވެސް...

07 ޖޫން

June 07, 2019 96
"ގިނަ މީހުންނަށް ލޯނު ނުލިބުނީ އުސޫލާ ޚިލާފުވުމުން"

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނު ގިނަ ބަޔަކަށް ނުލިބުނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 40
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު ހަމަޖެހުނީ މަދު ބަޔަކަށް

މަތީ ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ދޭ ލޯނަށް ކުރިމަތިލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ލޯނު ހަމައެއް ނުޖެހުނެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 10
އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހަޔަ އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުގައި މިހާރު ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް، އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
ސްޓުޑެންޓް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) ގެ ސާވާއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސްޓުޑެންޓް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.