29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 3
މީރާ އަށް ކޯޓަށް ދެވޭ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ހޯދަން މަދަނީ ދައުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ލިބޭ ގޮތަށް ޓެކްސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 16
ޖިނާއީ މައްސަލަތައް މީރާއިން ބެލުމުގެ ގަވާއިދެއް

ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ތަހުގީގު ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 58 ޕަސެންޓް މަދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ދަށްވުމުން، މިދިޔަ މަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 57.9 ޕަސެންޓް މަދުން ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
"އެމްފައިސާ" މެދުވެރިކޮށް މީރާ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ މީރާގެ އޮންލައިން ހިދުމަތް "ވާރުޕޭ" އިން އުރީދޫގެ "އެމްފައިސާ" މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ 30 ޕަސެންޓް ދަށް

މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ބަލައިގެންފައި ވަނީ 843.04 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 30 ޕަސެންޓުގެ ދަށްވުމެއް ކަމަށް މީރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 9
ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަ ހަ މަހުން ނިންމަން ލާޒިމްކުރަނީ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކުހާއި ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ހަ މަސް ތެރޭގަައި ކޯޓުން ނިންމަން ލާޒިމްވާ ގޮތަށް ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 9
ޖީއެސްޓީ ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ބާތިލްކުރަން ހައިކޯޓަށް

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ބާތިލްކުރަން ހައި ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 2
"ދިރާގުޕޭ" މެދުވެރިކޮށް މީރާ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ޓެކްސް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ މީރާގެ އޮންލައިން ހިދުމަތް "ވާރުޕޭ" އިން "ދިރާގުޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި...

October 04, 2020 1
"ނުކުރާނަމަ އުނިކުރަމާ"ގެ ނަމުގައި މީރާއިން ކެމްޕޭނެއް

ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ވިޔަފާރި ހުއްޓާލައިފައިވާ ނުވަތަ ވިޔަފާރިނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 6
މީރާގެ ބޯޑަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ބޯޑަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އަދި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 2
ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީ 82 ޕަސެންޓް ދަށް

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ޖޫން މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު 82 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
މީރާގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މީރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 6
ޓެކްސް ނޫން ފައިސާ މީރާ އިން އަލުން ބަލައިގަންނަނީ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، ޓެކްސް އަށް ނުވާ ބައެއް ފައިސާ މީރާ އިން އަލުން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 11
މިނިސްޓްރީއަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ބޭނުމެއްނޫން: އަލީ

ޓެކްސް ފިޔަަވައި އެހެން ފައިސާއެއް ނެގުމުގެ ބާރު މީރާ އަަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައި ވިޔަސް ޓޫރިޒަމްގެ ފީތައް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަލައިގަންނަން...

June 25, 2020 45
ހުކުމާއެކު ގާނޫނީ ހުސްކަމެއް: ފީ ދައްކާނީ ކޮންތާކަށް؟

ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ އެކު. ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ފީތައް ދެއްކޭ މަގު ބަންދުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 25
މީރާ އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން ކަމަށާއި ލީޒް ރެންޓް ފަދަ އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމުގެ ބާރު ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 7
ޓީޖީއެސްޓީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް (ޓީޖީއެސްޓީ) ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ދެއްކޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 16, 2020 1
މީރާގެ ކައުންޓަރުތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު މީރާގެ ކައުންޓަރުތަކުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 3
އިންކަމް ޓެކްސް އަށް ލިބުނީ 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 12
މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ 80 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 80 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، މިދިޔަ މަހު ލިބުނީ އެންމެ 206 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 16
ފަތުހުﷲ އަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ ނުދޭން ފާސްކޮށްފި

ޓެކްސް ގާނޫނުގެ ދެ ވަނަ އިސްލާހަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން އަލަށް އެކުލަވައިލި މީރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަނީ، ވޯޓު ނުދެވޭ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަަމަށް ވާތީ އޭނާއަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްގެ މުސާރަ ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

27 މެއި

May 27, 2020 7
މިއަހަރުގެ ޓެކުހުން ލިބޭނީ 8.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ކަމަށްވާ 17.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ލިބޭނީ 8.95 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 1
މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ 50 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ދަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.