12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 3
މީރާ މެދުވެރިކޮށް، މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 13
ޔޮޓް ޓުއާސް މައްޗަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުކުމެއް

ދައުލަތަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (55 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން) ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

October 09, 2017 5
ޓެކްސް ނުދައްކައިގެން 12 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނުދައްކާ 12 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 15
ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ނުދެއްކި ބަޔަކު ގޭ ބަންދަށް

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ނުދެއްކި ދެ މީހަކު އެއް މަހަށް ގޭ ބަންދުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 5
މީރާ މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު އެއް ބިލިއަން ލިބިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 9
މަޑޫގަލީގެ ކުއްޔަށް 3.9 މިލިއަން ދައްކަން އަންގައިފި

އއ. މަޑޫގަލި ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 3.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (60 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 7
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 1.9 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކި ބާވަތުގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 1.9 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން އެކި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 15
ތެލުވެލިގާގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

އދ. ތެލުވެލިގާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 170،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު (2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 40
ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޯންނާނެ: ވިލާގެ ވަކީލުން

ވިލާ ގްރޫޕްގެ ފަސް ކުންފުންޏެއްގެ އަތުން 166 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން މީރާ އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިޔަސް، ސަރުކާރާ އެކު ވީ އަދި މިހާރު އުވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 14, 2017 6
މިދިޔަ މަހު 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ މީރާއަށް!

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 14, 2017 107
ވިލާ ކުންފުނިތަކެއްގެ އަތުން 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ އަތުން 129 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ސިވިލް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 9
37 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ކުރި ދައުވާ ނަގައިފި

ރިސޯޓެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ހދ. ކުޑަމުރައިދޫގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 37 މިލިއަން ޑޮލަރު (528 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން ދައުލަތުން ދައުވާކުރި މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 13
މީރާގެ ރަންލާރި އެވޯޑު 17 ފަރާތަކަށް ދީފި

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ކުދި، މެދު އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ރަންލާރި އެވޯޑު 11 ގިންތިއަކުން 17 ފަރާތަކަށް މިރޭ ދީފި އެވެ.

August 05, 2017 52
މީރާ އަކީ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނަމޫނާ ތަނެއް:ޖިހާދު

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަކީ ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނަމޫނާ ތަނެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 6
ވިލާގެ 18 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ދައުލަތަށް 18 މިލިއަން ޑޮލަރު (277 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އެންގި މައްސަލާގައި ވިލާ އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް އެ ކުންފުނި ހާޒިރު ނުވުމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 3
މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީ 39 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމުން ޓޫރިޒަމް ޖީއެސްޓީ އާއި ބީޕީޓީ އަދި ގްރީން ޓެކްސް ދެއްކުން މިމަހަށް ފަސްކުރުމުން މިދިޔަމަހު މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީ 39 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 11
ޓްރެފިކް ވަޔަލޭޝަން ޖޫރިމަނާ އޮންލައިންކޮށް ދައްކަނީ

ޓްރެފިކް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މީރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު އެ އިދާރާ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 38
ދައުލަތަށް ގެއްލުނު އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޯދަނީ

ދައުލަތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 7
ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ފަސްކޮށްފި

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 11
މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ(މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017
ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅޭ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 24
މި ސަރުކާރުގެ ބިލްތަކެއް ނުދައްކައެއް ނުހުންނާނެ

ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ބިލްތައް ނުދެއްކި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 9
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ތަފާތު ޓެކްސްތަކާއި ފީތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެ، މީރާ އަށް މިދިޔަ މަހު 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 8
ފައިސާ ނުދައްކާ 13 މައްސަލައެއް މީރާ އިން ކޯޓަށް

ރިސޯޓް އަދި ހޮޓާ ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ބިމުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކާ 13 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.