24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 5
މީހުން ގެއްލުވާލުން ހުއްޓުވާ މުއާހަދާއަށް ރުހުންދީފި

ގަދަކަމުން ގެއްލުވައިލުމުގެ ނުރައްކަލުން މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 8
އިންސާފު ހޯދުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ކޮމިޝަން

ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެއް އަޒުމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރުތަކާ ބެހޭ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 08, 2020 68
ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދުން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ: ރައީސް

ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓާނުލައި މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ރައީސް އިބްރާހމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

August 08, 2020 100
ވެރިކަން ހޯދީ ރިލްވާންގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން: އާއިލާ

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަން ހޯއްދެވީ ގެއްލުވައިލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި މަރައިލާފައިވާ ބްލޮގަރު ޔާމިން ރަޝީދުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2020 8
ޝާހު ގެއްލުނީ ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ރަށަށް ދަނިކޮށް

އދ. މަންދުއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން ގެއްލުނު އެ ރަށު ރަތްވިލާގޭ އަލީ ޝާހު ގެއްލުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން މާލޭގައި ހުރުމަށް ފަހު...

July 18, 2020
މަންދުއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނާ އަދި ނުފެނޭ

މާލެއިން ފުރައިގެން އއ. މަންދު އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން އިއްޔެ ރޭ ގެއްލުނު އަލީ ޝާހް، 27، އަދިވެސް ނުފެންނާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި އާއްމުން ގުޅިގެން އަދިވެސް...

17 ޖުލައި

July 17, 2020 7
މަންދު އަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނަކު ހޯދަނީ

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ. މަންދު އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއްގައި ހުރި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ކޯސްޓް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 7
ޝިމާ ގެއްލުނު ހިސާބުން ޑިންގީއެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނެފި

މިިދިޔަ އަހަރު ޝިމާ ނާފިޒް ގެއްލުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު އަޑިން ޑިންގީއެއް ފެނުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާތީ އެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 3
ގެއްލުނު ސޯލްގެ މޭޔަރު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ސޯލް (ޖުލައި 10) - ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެއްލުނު، ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގެ މޭޔަރު ޕާކް ވޮން-ސޫންގެ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 8
ކާށިދޫ ބޭރަށް ފެތުނު ބޯޓުން ކަނޑުވި މީހުން ފެނިއްޖެ

މާލޭން ފުރައިގެން ހއ. ދޮނަކުޅި އަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސް އޭގައި ތިބި ފަސް މީހުން ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް ދެންމެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 7
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 22
ނަތީޖާ ނުނެރެވި މަރު ކޮމިޝަން މަރުވެއްޖެ؟!

އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި މަރު ކޮމިޝަނުން ނަތީޖާ ނުނެރެވި ކޮމިޝަން "މަރުވެފައިވާ" ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ސަރުކާރަށް...

June 22, 2020 59
މަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި: ނަޝީދު

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި މީހުން ގެއްލުވައިލުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގުތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ...

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
މީދޫން ގެއްލިގެން ހޯދި މީހާ ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެން މީހާ ރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
މީދޫ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މިއަދު ހެނދު ގެއިން ނުކުތް ގޮތަށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން އައްޑޫ އަންހެނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އާއިލާ އާއި ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 27
"ޚިޔާނާތް ބަލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިމްރާން ދެއްވި"

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 4
އެން ހިފަން ފީނި ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރިން ފުޅި އަޅައިގެން އެން ހިފަން ފީނި މަސްވެރިއެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން، އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 4
ރިސޯޓުން މޫދަށް ފުންމައިލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެނެ

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ރިސޯޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މޫދަށް ފުންމައިލި އިންޑިއާގެ މުވައްޒަފު މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 6
ރިސޯޓުން މޫދަށް ފުންމާލި މީހާ އަދިިވެސް ނުފެނޭ

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މޫދަށް ފުންމާލި އިންޑިއާ މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 15
ރިސޯޓުން ގެއްލުނު އިމާމު އަދިވެސް ނުފެނޭ

މޫދަށް ފުންމާލި ފަހުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޖޭޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްގެ އިމާމު އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 10
ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ޖޭޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ މީހަކު، މޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

April 06, 2020 11
ގެއްލުނު މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މާލޭގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު، ގޭގެ ވައިގޮޅި ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ގެއްލުނު ކައްޕި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރިއަށް

މާލެއަތޮޅު ކަގި ކައިރީ އޮންނަ ފަރަކަށް މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެރި "ޓީޓީއެސް ފާނަ" ދޯނީގެ ކައްޕި ގެއްލިގެން، އޭނާ ހޯދަން އޭރު ފެށި މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުން އަދިވެސް ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މޭޖާ އިބްރާހީމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ލަންކާ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގައި ކުރި މަދަނީ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި ކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.