23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 6
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނޫން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްދަނީ ކުރިއަރަމުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 29
ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ގެންނަނީ ބޭރުން: ގަވަރުނަރު

ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކުރަން އުޅޭ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމަކީ އެހެން ގައުމެއްގެ އުފެއްދުމެއް ކަަމަށާއި އެ އެ ގައުމުގައި އެ ނިޒާމު ޓެސްޓް ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 13
ޕޭމަންޓް ހިދުމަތާ ބެހޭ ބިލް "އޮޅުމެއް ނުފިލި"

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަން ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބިލްގައި ޓެކްނިކަލް ވާހަކަތައް ގިނަކަމުން އެ ބިލްގައި އޮތް އެއްޗެއް އޮޅުން ނުފިލާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 16
ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 7
ރާއްޖޭގައި އާ ބޭންކެއް ހަދާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް

މޯލްޑިވްސް ޑިޖިޓަލް ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ ނަމުގައި އާ ބޭންކެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް ކަމަށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 16
އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުތަކަށް ޑޮލަރުދޫކުރާވަރު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭންކުތަކަށް ޑޮލަރު ދޫކުރާވަރު މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 45
އާތިފް އެދިވަޑައިގަތީ އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެކި ދިމަދިމާލަށް ދައުރުކުރަމުން ދިޔައިރު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި އިބްރާހީމް އާތިފް ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަށް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 112
ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަށް!

މާލޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑޮލަރު ގަނެވިއްކާ ތަނަކަށް އިއްޔެ ވަތް އިރު ކަމުދާކަށް ނެތެވެ؛ އެތަނުގައި މިހާރު ވިއްކަން ހުރީ ތަރުކާރީ އެވެ! މާރުކުރާނެ ޑޮލަރެއް ނުލިބެ އެވެ. އާންމުކޮށް ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު އޮތް ޗާނދަނީ މަގުގެ ގެސްޓް ޝޮޕް ސަރަހައްދުން ފެންނަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އެތަންތަނަށް ޑޮލަރު ނުލިބޭ އިރު ވަންނާނެ ޓޫރިސްޓަކު...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 42
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަނީ

ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި މި މަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހު ބޭންކުތަކަށް އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 28
އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން މަޖިލީހުން ހުއްދަދީފި

ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްްގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުން މިރޭ ހުއްދަދީފި އެވެ.

August 31, 2020 6
އިތުރަށް ބޮންޑް ވިއްކަން މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބޮންޑު ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ހިމަނާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކުމަށްޓަކައި އެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް އެމްއެމްއޭގެ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 84
އެގްޒެކިއުޓާސްއަށް ފައިސާ ދިނީ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި؟

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏަށް 75 ޕަސެންޓް ފައިސާ ދޫކުރީ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ކަން އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން "މިހާރު"އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފި...

August 24, 2020 14
ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރަކަށް އިމާދުގެ ނަން ފޮނުވައިފި

އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރަކަށް، އެ ތަނުގެ އިސް މަގާމެއްގައި މިހާރު ހުންނެވި އަހުމަދު އިމާދު އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
"ބޭންކުތަކުގައި އެދުނީ ފައިދާ ބަހާނަމަ އަންގަން"

ބޭންކުތަކުގައި އެމްއެމްއޭ އިން އެދުނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާ ނަމަ އަންގަން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 68
ރިޒާވް ބޮޑު ތަނުން ދަށަށް ހިނގައްޖެ!

ޔޫޒަބަލް ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވްގައި ހުރި ޑޮލަރުގެ އަދަދު ޖޫން ނިމުނުއިރު 152 މިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ވާ ރިޒާވެކެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 54
ގަވާއިދު ހެދީ ޔާމީންގެ ގެކޮޅާއި މުދާ ނަގަން: އިދިކޮޅު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ގަވާއިދެއް ހަދައި އަމަލުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 10
ހަ މަސްތެރޭ 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީިބިލް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހު ހަފްތާއާ ހަމައަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 6
ދައުލަތަށް ނަގާ މުދަލާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގަވައިދެއް

މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ނަގާ މުދަލާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވައިދު ހަދައި އެއަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 66
ފައިސާ ޗާޕުކޮށް، ސަރުކާރު ހިފެހެއްޓުން ނުރައްކާ:ސައީދު

މަހަކު އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޗާޕުކޮށްގެން މި ސަރުކާރު ހިފަހައްޓަން، މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

August 09, 2020 36
އެމްއެމްއޭ އިން ހަތަރު މަހުން 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

މިދިޔަ ހަތަރު މަހު ސަރުކާރުން ހަތަރު ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޯވާޑްރޯކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
މި ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މާދަމާ އެކަނި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މާދަމާ އެކަނި ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 03, 2020 4
ޓޫރިޒަމްގެ 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުސާރަ ކުޑަކުރި

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، މުސާރަތައް ކުޑަކުރި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި...

31 ޖުލައި

July 31, 2020 9
ހޯލްސޭލް، ރިޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދިވެސް ދަށްވާނެ

ހޯލްސޭލް އާއި ރިޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު ހިނގަމުންދާ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ދަށްވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 37
31 އަހަރަށް ފަހު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ރިޓަޔަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އައިޝަތު ޒާހިރާ، މަރުކަޒީ ބޭންކުން ރިޓަޔަކުރައްވައިފި އެވެ.