03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
މި ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މާދަމާ އެކަނި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މާދަމާ އެކަނި ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 03, 2020 4
ޓޫރިޒަމްގެ 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުސާރަ ކުޑަކުރި

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، މުސާރަތައް ކުޑަކުރި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި...

31 ޖުލައި

July 31, 2020 9
ހޯލްސޭލް، ރިޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދިވެސް ދަށްވާނެ

ހޯލްސޭލް އާއި ރިޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު ހިނގަމުންދާ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ދަށްވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 37
31 އަހަރަށް ފަހު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ރިޓަޔަކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އައިޝަތު ޒާހިރާ، މަރުކަޒީ ބޭންކުން ރިޓަޔަކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
އީދު ބަންދުގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ 29 ގައި އެކަނި

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ބަންދުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މި މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތް ދޭނީ މި މަހުގެ 29 ގައި އެކަނިި ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 61
ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ: ގަވަރުނަރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމާ އެކު ވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 74
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމާ އެކު، ރާއްޖެ ޑޮލަރަށް ޖެހި، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން 56 ޕަސެންޓް މަދުވި: އެމްއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 56 ޕަސެންޓް މަދުވި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ...

July 05, 2020 3
100،000 އަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ދެއްކޭނީ ޑިޖިޓަލްކޮށް

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން މަތީގެ މުއާމަލާތްތަކާއި 5،000 ޑޮލަރުން މަތީގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2020
ހަފުތާ ބަންދުގައި ނޫނީ ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހިދުމަތުގެ ވަގުތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ފަހު، އަންނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން، ހަފުތާ ބަންދުގައި ނޫނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 19
ހައިލަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމްގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތާއި ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ވިޔަފާރިކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް...

June 23, 2020 30
ހައިލަމް ހާޒިރުކުރަނީ ތަހުގީގަށް ކުރިއެރުން ލިބުމުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަހްމަދު ހައިލަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައިގައި އޭނާ މިރޭ ހާޒިރު ކުރަނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ...

22 ޖޫން

June 22, 2020 10
ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވްގައި 889 މިލިއަން ޑޮލަރު!

އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވްގައި 889 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 40
ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރަން ކެރެން އެބަ ޖެހޭ!

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ފެތުރުނަ ނުދޭން، އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއިން ހިތްވަރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވަތަ ސަލާމަތްވުމުގެ މަގުމަތީގައި، އަންނަ ހޯމަދުވަހު އާންމުންނަށް އެ ނުކުމެވެނީ ކުރިން އަހަރެމެން އުޅެމުން އައި އިގުތިސާދުގެ ތެރެއަކަށް ނޫނެވެ: ގައުމު މި އޮތީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭ ފަދަ ދަތި...

09 ޖޫން

June 09, 2020
އަންނަ ހަފުތާގެ ހަތަރު ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާނެ

އަންނަ ހަފުތާގައި ބޭންކްތައް ހަތަރު ދުވަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ބޭންކްތައް އަނެއްކާވެސް ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ހުޅުވަނީ

އީދުގެ ކުރިން ހިދުމަތް ދެމުން އައި ގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި، ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާ ގޮތަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފުތާގައި ބެންކު ހުޅުވާނީ ތިން ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން ދެ ހަފުތާއަށް އިތުރުކޮށްފައި ވާތީ އެ ދެ ހަފުތާގައި ބޭންކިން ހިދުމަތް ލިބޭނީ ތިން ދުވަހު ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 5
ޖުމްލަ އެކްސްޕޯޓަށް 21 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެކްސްޕޯޓަށް 21.4 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

May 03, 2020
މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 36 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުރުވި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އިގްތިސާދުގައި ދައުރުވި ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 36.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި...

02 މެއި

May 02, 2020 15
ފައިސާ ނެގުން ވެސް ގޯސް، ނުނަގާ ވާކަށް ވެސް ނެތް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ހުއްޓި، ކުރިމަތިވެފައި މި އޮތީ އެންމެ ފުން ވަޅުގަނޑެވެ. ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މުޅި ސާކް ސަރަހައްދުން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ރާއްޖެއަށެވެ. އަދި އެ ހާލަތަށް ތައްޔާރުވާން މުހިއްމު ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުނެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 21
178 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ: އެމްއެމްއޭ

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އާއި ކަރަންސީ ސްވޮޕްއިން 178.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 51
އެމްއެމްއޭއިން ފައިސާ ނަގަން ސަރުކާރަށް ހުއްދަދީފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ)ގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެދުނު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ހުއްދަ ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 2
މިހާތަނަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
އަންނަ ހަފުތާގައި ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ހޯމަ، ބުދަ ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ މި ދުވަސްވަރު، އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކުތަކުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ އެންމެ ދެ ދުވަހު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.