02 ޖޫން

June 02, 2016
އުރީދު އަށް މޮބައިލް ޕޭމަންޓްގެ ލައިސަންސް ދީފި

ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އުރީދޫ އަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ސާވިސް ލައިސަންސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

June 02, 2016 2
އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ލައިސަންސް ދީފި

ރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ލައިސަންސް ދީފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
ކުރީގެ ނޫޓުތައް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރެވޭ

ކުރީގެ ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށާއި އަންނަ ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ނޫޓުތައް ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 01, 2016 2
އިގްތިސާދީ ދުވެލި ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށަށް ދާނެ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ލިބިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިން އަންދާޒާ ކުރި މިންވަރަށް އެ ދާއިރާ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭތީ، އިގްތިސާދީ ދުވެލި...

June 01, 2016
ޔޫޒަބްލް ރިޒާވް ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ފައިސާ ނުވަތަ ޔޫޒަބްލް ރިޒާވް މިދިޔަ މާޗް މަހާ އަޅާބަލާއިރު ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ...

23 މެއި

May 23, 2016
ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރުގެ ނެޓްްވޯކު ވަރުގަދަ ވަނީ!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ހިމެނެ އެވެ. އެ މަސައްކަތްޕުޅު އެމަނިކުފާނު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެވެ. ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތްއިރު ރާއްޖެ އޮތީ، ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރެއްގެ ހާއްޔެއްގެ ތެރޭގައި ކަން އެއީ...

16 މެއި

May 16, 2016
ލަންކާގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކާއި ޓްރީ ޓޮޕް ގުޅިގެން ހަދާ ބޭންކަށް ހުއްދަ ދީފި

ސްރީ ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ބޭންކުން ރާއްޖޭގައި ބޭންކެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެދުނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޓްރީޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓާ ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ އޮވެގެން އުފައްދާ ފުރަތަމަ...