15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު އާމްދަނީ 12.5 ބިލިއަން

މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، ކުރި ހަރަދު 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 4
ދިވެހިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭ މި މަހު

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ދިވެހިން ހޭދަކުރާ ގޮތާ ބެހޭ ސާވޭ މި މަހު 24 އިން 30 އަށް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އެރައިވަލް ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 6
އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންފްލޭޝަން 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް!

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މަހު މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 15
އެމްއެމްއޭ އިން 1.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކައިފި

މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެކަނި ދަތުރުވެރިންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކަން ފެށިތާ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2،600 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓިކެޓަށް 1.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 54
ޑޮލަރުގެ ދިގު ކިއޫ ގެއްލިއްޖެ، ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ޑޮލަރު ކިއޫ އަށް އެރީ ތިން ވަނަ ފަހަރަށެވެ. އޭގެ ކުރިން ދެ ދުވަހަކު ކިއޫގައި ހުރެ އެތައް އިރެއް ވީއިރު ވެސް ނަމްބަރާ ލައްވާނުލުމުން އެނބުރި ގެ އަށް ދިޔައީ އެވެ. އަންނަ ހަފުތާގައި އަނބިދަރިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އާއިލާގެ ހަތް މީހުންނާ އެކު އަވަށްޓެރިި ލަންކާ އަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ފުރަން ވާއިރަށް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 6
އޮޓަމެޓިކުން ޗެކު ކްލިއާކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކަކަށް ޖަމާކުރާ ޗެކުތަކަށް އޮޓަމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ހައުސްއެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭން މިއަދު ފަށައި ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓުގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 17
އަހަރަކު ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނައިން ލާ ފަންޑެއް ހަދަނީ

އަހަރަކު ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލައިގެން، ފަހަށް ރައްކާކުރަން ފަންޑެއް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އައި ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 42
ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުކުރާކަށް ނޫޅެން: އެމްއެމްއޭ

ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 46
ދަރަނި މައްޗަށް، އަދިވެސް މައްޗަށް، ކަންބޮޑެއްނުވޭ؟

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މަހުން މަހަށް ދެކޮޅުޖެއްސޭ މިންވަރަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބެ އެވެ. އެއަށް ވުރެ ހަރަދުތައް ބޮޑެވެ. ރަށްރަށުގެ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަދި މަގު ހެދުމާއި މާލޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާއި ހުޅުލެ ބްރިޖާއި އައިޖީއެމްއެޗާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިޔަ ބިލްޑިންގް ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތަކާ ހެދި...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް!

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެގުނަ އިތުރުވެ، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު. ފައިދާގެ ގޮތުގައި 42.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 16
އެތެރޭގެ ދަރަނި 24.5 ބިލިއަން އަރައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖައްސަން ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުންނާއި އެހެން އިދާރާތަކުން ނެގި ދަރަނީގެ ޖުމްލަ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު 24.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ، އެ މުއްދަތުގައި ވިއްކި ޓީ ބިލާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އަދަދު 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 20
ބޭންކިން ދާއިރާގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ: އަޒީމާ

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 8
ކޮމާޝަލް ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ

ސަތޭކަ ފަންސާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރައުސްމާލަކާއެކު ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް)ގެ ހިދުމަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 23, 2016 10
އާންމު ހުރިހާ ބޭންކަކުން ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީގެ ލޯނު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް ގެރެންޓީ ދޭ ސްކީމްގައި ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ އެއް ބޭންކް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 32
ކޮލަމް އޮޅުންބޮޅުން: ފައިސާ ދޮވުން

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކަށް "ފައިސާ ދޮންނަން" އެހީވި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތުން ވިޔަފާރި ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލައިލުމުންނެވެ. ފައިސާ ދޮވުމޭ މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނާ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 56
މަނީލޯންޑެރިންގެ އަމަލެއް ނުހިނގާ: އެމްއެމްއޭ

އަލް ޖަޒީރާ އިން ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" ގައި، މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރިޔަސް، އެފަދަ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިނގާފައި ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ފައިސާއެއް ވަދެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 8
ރަސްމީ ރިޒާވުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވި

މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން 10.8 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވެ، ޖުމްލަ ރިޒާވްގެ އަދަދު 611.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

September 01, 2016
އެއް މިންގަނޑެއްގެ ޗެކު ހުރިހާ ބޭންކަކުން ބޭނުންކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޗެކްތައް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މިއަދުން ފެށިގެން ހުރިހާ ބޭންކުތަކުން އެ ޗެކްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 41
ހައްލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރު ކުރިއަށް!

ދިވެހިންގެ އާންމު ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރަން ޖެހޭ އެއްޗިއްސަށް މަހަކު އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެކަމަކު ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވާ މިންވަރާ ގާތަކަށް ވެސް ބޭންކުތަކުން ޑޮލަރެއް ނުލިބެ އެވެ. ބޭންކްތަކުން ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޑޮލަރު ހުރި މީހުން އެ އެއްޗެހި އަޅާލަނީ ކަޅު ބާޒާރަށެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ޗެކް ކްލިއާކުރުން އޮކްޓޯބަރު މަހު

މިހާރު މެނުއަލްކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ޗެކް ކްލިއާކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަށް ބަދަލުކޮށް ކްލިއާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.